W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030

18.05.2022

Starosta Oleski informuje, że Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021r. poz.1057) oraz stosownie do treści art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) prowadzi postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

informacja

Z pełną dokumentacją sprawy można się zapoznać pod następującymi adresami stron internetowych:

Dokumentacja postępowania obejmuje:
  • Projekt „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.
  • Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.
  • Treść uzgodnień z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
  • Formularz uwag do Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 – 2030.

Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania, realizacja postanowień „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” nie spowoduje wystąpienia oddziaływań transgranicznych, w związku z czym postępowanie w tym zakresie nie jest prowadzone.

Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących zarówno projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”, jak również projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 17.05.2022 r. do 21.06.2022  r.:
  • pisemnie na adres ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Konsultacje Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030), lub
  • przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: strategia@polnocnysubregion.pl (w temacie wiadomości wpisując: Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, na mocy udzielonych pełnomocnictw, jest Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


 

 

 

{"register":{"columns":[]}}