W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Republika Białoruś

Rejony partnerskie: Kamieniecki, Prużański, Swisłocki

Rejon Kamieniecki (Obwód Brześć)
Kamieniecki  Rejonowy Komitet Wykonawczy
Ul. Brestskaja 9, 225051 Kamieniec
tel/fax 00375 1631 21250
e-mail: kamrik@brest.by
www.brest-region.by (na tej stronie należy wybrać Rejon Kamieniecki)

Rejon Prużański (Obwód Brześć)
Prużański  Rejonowy Komitet Wykonawczy
Ul. Szirmy 17,  225140 Prużany
tel.  00375 1632 90548, fax 00375 1632 91241
 e-mail: Pruzhany_ric@brest.by
www.pruzhany.brest-region.by

Rejon Swisłocki (Obwód Grodno)
Swisłocki  Rejonowy Komitet Wykonawczy
Pl.K. Marksa 4,  231960 Swisłocz
Tel 00375 1513 33 495, fax  00375 1513 33726
e-mail: svisloch_isp@grodno-region.by
www.svisloch.grodno-region.by

Rozwój współpracy polsko - białoruskiej

Powiat Hajnowski wykorzystuje swoje przygraniczne położenie jako okna na wschód. Samorząd może pochwalić się sporymi osiągnięciami na płaszczyźnie dobrosąsiedzkiej współpracy z rejonami: kamienieckim, prużańskim i swisłockim.  Samorząd  znalazł się w gronie sygnatariuszy porozumienia powołującego Euroregion Puszcza Białowieska. Umowa została podpisana w maju 2005 r., inicjatorem utworzenia Euroregionu był ówczesny Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk.  Euroregion  Puszcza Białowieska  -  międzynarodowe zrzeszenie społeczności lokalnej po polskiej i białoruskiej stronie granicy - został utworzony w oparciu o niezwykle cenny, transgraniczny obiekt przyrodniczy, jakim jest Puszcza Białowieska, położona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Białoruś. Ponad 15 lat współpracy w ramach Euroregionu zaowocowało realizacją wielu projektów o charakterze inwestycyjnym, edukacyjnym, turystycznym, kulturalnym. Przy czym Powiat Hajnowski jako beneficjent programów: Interreg Polska – Białoruś  - Ukraina 2004- 2006 oraz Programu PL – BY – UA 2007-2013 zrealizował kilka kluczowych projektów w obszarach turystyki i edukacji.

Na przełomie lat 2007-2008, ramach Programu  Sąsiedztwa Polska- Białoruś - Ukraina Interreg 2004-2006 wytyczony został Białowieski Szlak Transgraniczny – to trasa rowerowa o 160 km po polskiej stronie i 450 km po stronie  białoruskiej. Szlak otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny w 2008 roku. Z kolei w latach 2014-2015 samorząd powiatowy wspólnie z Rejonowym Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Kamieńcu zrealizował projekt „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”, w ramach Programu PL-BY-UA  2007-2013. Współpraca zakładała odnowienie czerwonego szlaku rowerowego Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (85 km), uzupełnienie trasy o drogowskazy i tablice oraz opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych (map, folderów i gadżetów). Jednak zasadniczym produktem projektu było utworzenie Polsko-Białoruskiego Punkt Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu, w którym turyści mogą zapoznać się z atrakcjami turystycznymi po dwóch stronach granicy. Rolę transgranicznego punktu IT pełni Biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej. Zacieśnieniu kontaktów polsko –białoruskich oraz promocji turystyki aktywnej po obu stronach granicy służył z kolei projekt „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”, zrealizowany wspólnie z Państwowym Parkiem Narodowym „Biełowieżskaja Puszcza”  w latach 2014-2015, również  w ramach PL-BY-UA 2007-2013. Wykorzystując środki z Programu, w okresie 2012-2014 Powiat Hajnowski wspólnie z Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Kamieńcu zrealizował także inwestycyjny projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”- efektem tego w regionie powstał Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce. Tym samym oferta edukacyjna regionu wzbogaciła się o placówkę, która  kompleksowo zajmuje się edukacją, wychowaniem i opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z cechami autyzmu, w wieku od urodzenia do 24 roku życia.

Skuteczność w pozyskiwaniu unijnych funduszy w wyniku transgranicznej współpracy to także projekty inwestycyjne, zrealizowane na rzecz jednostek podległych samorządu powiatu. W wyniku zakończonego w 2014 r. przedsięwzięcia „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, którego celem było podniesienie bezpieczeństwa na obszarze Euroregionu Puszcza Białowieska, dokonano zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla placówek straży pożarnej z terenu Powiatu Hajnowskiego i rejonów Świsłockiego, Prużańskiego i Kamienieckiego.
Z kolei w wyniku współpracy SP ZOZ i Obwodowego Klinicznego Szpitala Chorób Zakaźnych w Grodnie w regionie od 2014 r. funkcjonuje nowoczesne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne. To efekt realizacji projektu transgranicznego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Przedstawione inicjatywy to tylko niewielki fragment wszystkich inwestycji, jakie w zostały zrealizowane w obszarze Powiatu Hajnowskiego. W  wyniku intensywnej współpracy polsko – białoruskiej na szczeblu lokalnym, w oparciu o fundusze unijne w ramach Programów: Interreg Polska-Białoruś-Ukraina 2004 – 2006 oraz Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 na terenie Powiatu Hajnowskiego w ciągu 15 lat funkcjonowania Euroregionu Puszcza Białowieska zrealizowano 23 projekty, w wyniku których do naszego regionu trafiło ponad 42 mln dofinansowania z kasy unijnej*. Wśród beneficjentów znalazły się samorządy, jednostki podległe, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Pula dotąd pozyskanych środków jeszcze się powiększy: w nowej perspektywie Programu Polska –Białoruś – Ukraina 2014-2020 na terenie Powiatu Hajnowskiego w 2021 r. rozpocznie się realizacja pięciu projektów. W gronie beneficjentów znalazł się również Powiat Hajnowski – w porozumieniu z Rejonem Kamienieckim samorząd przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pn. „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”. Umowa o realizacji projektu została podpisana przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko w czerwcu 2019 r. Projekt zakłada m.in. odnowienie tras pieszych w ramach Nordic Walking Park - Kraina Puszczy i Żubra (100 km) oraz zielonego szlaku rowerowego Białowieża - Topiło - Dubicze Cerkiewne (41 km), utworzenie Centrum Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej wraz z zakupem sprzętu biurowego oraz promocję regionu Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy poprzez m.in. organizację rajdu rowerowego, organizację wystawy fotograficznej, utworzenie tras questowych w Polsce i na Białorusi, organizację spotkań poświęconych turystyce po obu stronach granicy.  2020 r. to także czas realizacji projektu edukacyjnego - Przyrodnicze skarby ponad granicami –  Powiat Hajnowski wystąpi w roli partnera.  
Ale potencjał możliwości, jaki tkwi we współpracy polsko – białoruskiej to nie tylko wspólne projekty – to także wymiana doświadczeń, wymiana kulturalna, sportowa i turystyczna, wpływające na rozwój przygranicznych regionów i ochronę wspólnego dziedzictwa, jakim jest transgraniczny obiekt przyrodniczy z listy UNESCO – Puszcza Białowieska. Ożywione kontakty na szczeblu administracji lokalnej zaowocowały rozwojem partnerskich relacji przez społeczności lokalne po obu stronach granicy – na poziomie prywatnym i biznesowym.

*mapadotacji.gov.pl

oprac. Katarzyna Miszczuk

Kalendarium współpracy:

2021

Rozpoczynamy realizację projektu "Przyrodnicza skrabnica ponad granicami"

Uczniowie klas pierwszych, którzy zdecydują się na naukę w II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego będą mogli wziąć udział w ciekawym projekcie edukacyjnym.

Nowy projekt eduakcyjny - Przyrodnicza skarbnica poad granicami

Duża dawka wiedzy o ekosystemie Puszczy Białowieskiej i roli przyrody w lokalnej kulturze, zajęcia w terenie po obu stronach granicy, nauka współpracy w grupie i samodzielności w podejmowaniu decyzji – warto dołączyć do drużyny Białorusa i nauczyć się więcej.

Powiat Hajnowski przystępuje do realizacji kolejnego projektu – tym razem w roli partnera. „Przyrodnicze skarby ponad granicami” to nowy projekt edukacyjny realizowany w ramach „Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020” przez Białowieski Park Narodowy oraz partnerów: po stronie polskiej – II LO z DNJB w Hajnówce oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce, po stronie białoruskiej: przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Pińsk, Szkołę Średnią Nr 3 w Pińsku oraz Rezerwat Przyrody Obwodu Brzeskiego. Realizacja projektu została przesuwana z powodów ów epidemiologicznych, ostatecznie rozpoczęła się 1 czerwca br., jego realizacja potrwa do 2022 r;

Na tropach przyrody i kultury

W ramach projektu zaplanowano działania adresowane do uczniów klas pierwszych i drugich liceum czteroletniego rozszerzający biologię lub uczących się w klasie dwujęzycznej (nowy profil!). Podejmowane działania dotyczą etnobotaniki, ochrony przyrody a także promocji dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego na przykładzie roślin użytkowych, częstokroć zagrożonych, z zachowaniem ich stanowisk w naturalnym ekosystemie, tym samym - utrzymania bioróżnorodności po obu stronach granicy Puszczy Białowieskiej. Realizacja projektu uświadomi uczestnikom, jak ważna w życiu człowieka jest przyroda, oddziałująca nie tylko na warunki środowiskowe, w których żyjemy ale również na kulturę, relacje człowieka z przyrodą swojej małej Ojczyzny, m.in. poprzez przypomnienie znaczenia wybranych gatunków roślin stosowanych w ziołolecznictwie, kulinariach, rękodziele, obrzędach religijnych i zwyczajach ludowych.  Projekt ma ponadto przyczynić się do wzmocnienia współpracy transgranicznej i wymiany dobrych praktyk między obszarami cennymi przyrodniczo oraz szkołami.
Uczniowie-edukatorzy w ramach projektu :

 • będą uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, wycieczkach tematycznych, transgranicznym Obozie Naukowym, Festiwalu podsumowującym projekt w BPN,
 • zdobędą wiedzę i umiejętności na temat zagrożonych gatunków roślin naszego regionu ,
 • nauczą się oznaczać rośliny i robić zielnik,
 • poznają osoby zajmujące się uprawą roślin zielarskich i ich wykorzystaniem,
 • stworzą „Dekalog właściwego zbierania roślin użytkowych”,
 • opracują listy nazw miejscowych (gwarowych) roślin użytkowych,
 • opracują materiały związane z wykorzystaniem roślin zielarskich w kulturze (kulinariach, muzyce i sztuce) z regionów Puszczy Białowieskiej w postaci plakatów i publikacji,
 • nauczą się profesjonalnie robić zdjęcia i właściwie przeprowadzać wywiady tematyczne z mieszkańcami regionów,
 • podzielą się zdobytą wiedzą z mieszkańcami regionu i uczniami szkół Hajnówki,
 • …..i najważniejsze …..przeżyją wspaniałą naukowo-kulturową przygodę :)

Nabyta wiedza zostanie wykorzystana w praktyce i rozpowszechniona  –

 • w postaci  broszur, ulotek oraz gotowych konspektów zajęć, nieodpłatnie przekazanych do szkół z regionu Puszczy Białowieskiej i Polesia (BY), a także dostępnych do pobrania na stronach partnerskich szkół;
 • w postaci wystawy mobilnej – bannerów i rollapów prezentujących w całości opracowanych przez uczniów i nauczycieli z obu szkół. Ekspozycja mobilna prezentować więc będzie zbiory zielnikowe, wydruki roślin zielarskich zagrożonych wyginięciem oraz nazwy miejscowe roślin wykorzystywanych w kulturze i tradycji, przykłady roślin zielarskich z instrukcją hodowli, które można spokojnie uprawiać samodzielnie, bez konieczności eksploatacji ze środowiska naturalnego.  Wystawy po zakończeniu projektu będą dostępne w obiektach Białowieskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Przyrody Obwodu Brzeskiego, swym zasięgiem obejmą turystów i mieszkańców.

Efekty projektu dostępne dla przyszłych pokoleń uczniów

Przede wszystkim jednak zebrane materiały posłużą do opracowania merytorycznego wyposażenia Centrum Edukacyjnych w obu szkołach (dwa z II LO z DNJB i jedno w Szkole Średniej Nr 3 w Pińsku). Centra stanowić będą kompendium wiedzy zgormadzonej przez uczniów – będą to miejsca popularyzacji wiedzy o przyrodzie i kulturze obu partnerskich regionów, przygotowane nie tylko na czas trwania projektu – w zamiarze będzie to eskpozycja stała w obu szkołach, służąca kolejnym pokoleniom uczniów. Centra zostaną wyposażone z nowoczesny sprzęt, tym samym wyposażenie II LO w Hajnówce wzbogaci się m.in. w laptop z oprogramowaniem, projektor, kamerę do mikroskopu, przenośny mikroskop inspekcyjny, wskaźniki laserowe, szklarnię z przyborami ogrodniczymi. Dzięki utworzeniu Centrum na lekcjach biologii nie powieje nudą.
Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy, wartość projektu to 66 768,00 euro, w tym dofinansowanie: 59 557,12. Po stronie polskiej wkład własny w projekcie zapewnia Białowieski Park Narodowy - beneficjent główny.
Rolą Starostwa Powiatowego w Hajnówce będzie realizacja procedur związanych z zakupem materiałów, usług i sprzętu na rzecz realizacji projektu (ze środków pochodzących z funduszy unijnych), a w porozumieniu z innymi partnerami – bieżąca koordynacja nad projektem (poprzez udział w spotkaniach roboczych).
Choć projekt wystartował pierwszego czerwca, jego pełna realizacja  będzie miała miejsce w nowym roku szkolnym. Zachęcamy ósmoklasistów do śledzenia informacji o projekcie na stronie www i facebook szkoły, stronie projektu (link) a także Powiatu Hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk

2019

Powiat Hajnowski gościł delegację z Republiki Białoruś

28 listopada br. Powiat Hajnowski gościł delegację z Białorusi: podjęliśmy przedstawicieli rejonowych komitetów wykonawczych oraz instytucji otoczenia biznesu. Przybyłych gości powitali Wicestarosta Joanna Kojło, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Puszcza Białowieska Małgorzata Siegień oraz pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego. Spotkanie zostało przygotowane w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, miało zapoznawczy charakter – jego tematyka dotyczyła współpracy transgranicznej, rozwoju regionalnego i społeczności lokalnej na bazie polskich doświadczeń.

Uczestnicy spotkania

 

Przystanek: ZDROWIE - Konferencja Roczna Programu

25 czerwca 2019 w Grodnie, na Białorusi odbyła się Konferencja Roczna Programu. Tak jak i w poprzednich latach, wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do spotkania się beneficjentów, przedstawicieli instytucji programowych z Polski, Białorusi i Ukrainy oraz sympatyków współpracy transgranicznej. Tegoroczne wydarzenie zorganizowaliśmy pod hasłem: Przystanek ZDROWIE - w drodze po dobrą kondycję pogranicza.

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Technicznego zaprezentowali uczestnikom aktualny stan Programu i postępy w jego realizacji. Tę część Konferencji uzupełniło podpisanie umowy grantowej na realizację mikroprojektu „Transgraniczne Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”. Jest to pierwsza umowa grantowa dla projektów wyłonionych w drugim naborze wniosków. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe, umowę uroczyście podpisał Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Jako, że główny akcent Konferencji położyliśmy na zdrowiu i jego profilaktyce, do udziału w panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy przedstawicieli projektów medycznych sfinansowanych ze środków Programu. Dyskutowali oni o doświadczeniach związanych z realizacją wspólnych projektów (panel 1) oraz perspektywach współpracy w zakresie dbania o zdrowie mieszkańców pogranicza (panel 2). Konferencji towarzyszyło też „Miasteczko Medyczne”, w którym mieszkańcy Grodna i okolic licznie korzystali z bezpłatnych konsultacji i badań prowadzonych przez lekarzy Grodzieńskiego Szpitala Pogotowia Ratunkowego – beneficjenta Programu. Przeprowadzono niemal 600 konsultacji medycznych, 300 pacjentom zbadano krew, wykonano 67 badań fluorograficznych i 62 elektrokardiogramy. Bardzo dziękujemy kierownictwu Szpitala za włączenie się w nasze wydarzenie roczne, a personelowi Szpitala za poświęcenie i pełne oddanie we wspólnym promowaniu zdrowia wśród mieszkańców Grodzieńszczyzny.

Z kolei w ramach konsultacji przed opracowaniem przyszłej edycji Programu zorganizowaliśmy „Medyczny Okrągły Stół”, w którym wzięli udział przedstawiciele beneficjentów projektów i instytucji medycznych. Zebrane opinie nt. możliwości rozwoju współpracy transgranicznej dla ochrony zdrowia posłużą w przygotowaniu Programu 2021-2027.

W duchu propagowania zdrowego stylu życia uczestnicy Konferencji sprawdzili swoją kondycję podczas spływu kajakowego i wycieczki rowerowej. Konferencja zakończyła się otwartym dla publiczności koncertem białoruskiego zespołu Uzari.

„Projekt jest dla nas bramą na świat, zacieśniamy więzi, wymieniamy się doświadczeniem. Bardzo dużo uczymy się od naszych przyjaciół z Ukrainy, uczymy się nawzajem i to jest największą wartością”, słowa Pawła Natkowskiego, Dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego – beneficjenta projektu i jednego z panelistów Konferencji, znakomicie oddają wartości i cele, które stara się wspierać Program.

Moment podpisania umowy na realizację projektu przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko

 

Ku pamięci…

Puszcza Białowieska po obu stronach granicy zachowała ślady historii zamieszkujących jej narodów. Najstarszy las Europy był świadkiem wydarzeń, o których my – współcześni, mamy to szczęście tylko się uczyć a nie doświadczać. Zarówno po polskiej jak i białoruskiej stronie granicy natrafimy na mogiły i obeliski upamiętniające tragiczne, wojenne wydarzenia (jak te na czerwonym szlaku pieszym w Białowieży - Miejscami Pamięci Narodowej).  A to tylko niewielki fragment – o niektórych przypominają jeszcze  samotne krzyże, wtopione w zielony krajobraz;  niestety pamięć o wielu mogiłach na zawsze zagarnął las…

Dziś żyjąc w wolnym, niepodległym kraju naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy po dziś dzień spoczywają w bezimiennych mogiłach, o tych, którym tragiczna historia zabrała najcenniejszą wartość – życie. W dniu 4.08.2019 r. przedstawiciele: Miasta Hajnówka  w osobie Przewodniczącej Rady Miasta - Walentyny Pietroczuk i Powiatu Hajnowskiego - Członków Zarządu w osobach: Jarosława  Gerasimiuka  i Romana  Ostapczuka, uczestniczyli w uroczystości ku czci mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej, rozstrzelanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej, w 1941 roku. Uroczystość jak co roku organizował Rejon Prużański. W otoczeniu drzew Puszczy Białowieskiej znajduje się zbiorowa mogiła ponad 120 mieszkańców - Polaków, Białorusinów, katolików i prawosławnych.  Tragiczne wydarzenia sprzed 78. lat upamiętnia architektoniczna bryła złożona z ogromnych krzyży. Na rozpoczęcie i zakończenie uroczystości odegrano hymny  Białorusi i Polski, oddano cześć pomordowanym, odmówiono modlitwę za zmarłych i złożono wiązanki i kosze kwiatów. Delegacja z Powiatu Hajnowskiego złożyła biało-czerwoną wiązankę kwiatów i postawiła znicze, oddając cześć spoczywającym w mogile mieszkańcom. W uroczystości licznie uczestniczyli również mieszkańcy Rejonu Prużańskiego.

Walentyna Pietroczuk,

Katarzyna Miszczuk

Uczestnicy delegacji (6 osób) pozują przy pomniku

 

Powiat Hajnowski podpisał porozumienie o współpracy z rejonem Świsłockim (Republika Białoruś)

Przygraniczne położenie to atut, który Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wykorzystać. W tym celu od ponad 17 lat współpracuje z rejonami: Swisłockim, Kamienieckim i Prużańskim (Republika Białoruś) – w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska. Dobrosąsiedzka współpraca zaowocowała realizacją wielu projektów o charakterze gospodarczym, turystycznym czy edukacyjnym, z wykorzystaniem funduszy unijnych. I oczywiście będzie kontynuowana – 5 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Swisłoczy a Powiatem Hajnowskim.

Strony porozumienia zadeklarowały chęć podtrzymania zamiaru kontynuowania i rozwoju długoterminowej i wzajemnie korzystnej współpracy w celu realizacji wspólnych programów i projektów w zakresie kultury, oświaty, sportu i turystyki. Wśród zadań, jakie mają być realizowane w ramach porozumienia, przewidziano m.in.: organizację wspólnych przedsięwzięć w celu podniesienia kwalifikacji i wymiany doświadczeń,  realizację projektów kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, podtrzymanie dobrosąsiedzkich relacji poprzez udział w seminariach, konferencjach czy jubileuszowych uroczystościach a także wspieranie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas podpisania porozumienia obie strony podkreśliły rolę bezwizowego ruchu jako czynnika ułatwiającego współpracę.

Katarzyna Miszczuk

Podpisanie porozumienia - sygnatariusze pozują do wspólnego zdjęcia. Na zdjęciu 5 osób

 

2018

Woreczki szczęścia od białoruskich przyjaciół

Data opublikowania: 2018-11-08

Niedawno Świsłocz odwiedzili turyści z zagranicy, którzy przyjechali bez wiz. Była to grupa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Białowieży położonej w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim w Polsce.

Są to nasi najbliżsi polscy sąsiedzi. Od białoruskiej granicy do Białowieży są zaledwie cztery kilometry.

Gości jadących autokarem powitano na pieszym przejściu granicznym Pererów. Warto dodać, że w ubiegłym roku przez to przejście graniczne na Białoruś wjechało 4 673 cudzoziemców.

Pobyt polskich przyjaciół był jednodniowy. O ich wizycie było wiadomo wcześniej, dlatego wystarczyło czasu, by zaplanować zwiedzanie obiektów, które mogą zainteresować gości.

Małych turystów serdecznie powitano piosenkami i prezentami w Gimnazjum Nr 1 imienia K. Kalinowskiego w Świsłoczy. Po słodkim poczęstunku gości zaproszono do muzeum szkolnego. Gimnazjaliści opowiedzieli swoim rówieśnikom o historii gimnazjum i jego wybitnych absolwentach. Nasi polscy sąsiedzi zostawili wpis w księdze gości honorowych.

Turystów zagranicznych zaproszono do udziału w wesołych zabawach ludowych. Bardzo chętnie do nich dołączyli. Najbardziej aktywni oczywiście dostali prezenty.

Uczniowie z Białorusi i Polski wraz z nauczycielami pozują do zdjęcia

2016

Partnerskie plany międzynarodowych przedsięwzięć - delegacja z Rejonu Świsłockiego w Powiecie Hajnowskim

Data opublikowania: 2016-07-21
Partnerskie plany międzynarodowych przedsięwzięć - delegacja z Rejonu Świsłockiego w Powiecie Hajnowskim

Wzajemna wymiana doświadczeń i przygotowania do Programu Współpracy Trans granicznej PL-BY-UA 2014-2020 były celem wizyty delegacji z partnerskiego Rejonu Świsłockiego na Białorusi. Na zaproszenie Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka delegacja z zagranicy gościła w powiecie hajnowskim w dniu 8 lipca (piątek).

Celem spotkania było omówienie  możliwości wspólnego aplikowania o środki europejskie na realizację partnerskich przedsięwzięć z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, natomiast dalsze rozmowy były prowadzone w poszczególnych grupach tematycznych. Była to jednodniowa, ale bardzo pracowita i owocna wizyta, podczas której jednogłośnie uzgodniono potrzebę zacieśnienia współpracy w zakresie kultury i oświaty, polityki społecznej oraz turystyki.

Do naszego powiatu przyjechali pracownicy Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Świsłoczy:

 • Iwan Woroniec - zastępca przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Świsłoczy,
 • Poczebut Tatiana - instruktor i Bujak Ludmiła - naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki,
 • Szimaniuk Irina - dyrektor Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Świsłoczy,
 • Kiedik Inna - zastępca kierownika przedsiębiorstwa mieszkalnictwa i usług komunalnych w Świsłoczy,
 • Orieł Nikolaj - dyrektor instytucji państwowej Centrum Obsługi Społecznej w Świsłoczy,
 • Piekar Anastazja - dyrektor Historyczno-Krajoznawcze Muzeum w Świsłoczy,
 • Mackiewicz Tatiana - dyrektor Rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej w Swisłoczy.

Delegacja spotkała się z przedstawicielami władz powiatu hajnowskiego oraz przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce,  Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce, Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych, Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, SP ZOZ w Hajnówce, Zespołu Szkół w Dodatkową Nauką J. Białoruskiego w Hajnówce, Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Hajnówka, Gminnego Centrum Kultury w Dubinach oraz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (jako konsultant).

Wydział Promocji i Rozwoju

Przedstawiciele Powiatu Hajnowskiego z wizytą w Kamieńcu

Kamieniec to miejscowość w Republice Białoruś, które od 2005r. jest miastem partnerskim Powiatu Hajnowskiego. W sobotę 23 lipca miasto obchodziło swój jubileusz – 740lecie istnienia. Z tej okazji reprezentacja powiatu w osobach: Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Danuta Rola oraz pracownik wydziału Anna Kołomycka, gościła w w Rejonie Kamienieckim by pogratulować władzom oraz mieszkańcom pięknego jubileuszu. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu Pan Walentin Michajłowicz Zajczuk.

Organizatorzy jubileuszu przygotowali szereg atrakcji – były występy artystyczne w wykonaniu artystów zrzeszonych przy domach kultury, dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawiennicze gmin Rejonu Kamienieckiego – regionalne potrawy nęciły zapachem, wyroby rękodzielnicze zachwycały.

Udział w obchodach wzięli mieszkańcy oraz zaproszeni goście – w tym reprezentacja powiatu hajnowskiego. Przedstawicielki hajnowskiego samorządu z okazji jubileuszu wręczyły Przewodniczącemu Rejonu Kamienieckiego pamiątkowy obraz z wizerunkiem żubra  - wspólnego symbolu Powiatu Hajnowskiego i Rejonu Kamienickiego  - regionów położonych w Puszczy Białowieskiej.  Jako że w dniu jubileuszu nasi partnerzy obchodzili również 72 drugą rocznicę wyzwolenia miasta pod okupacji hitlerowskiej, delegacja powiatu hajnowskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych w walce żołnierzy.

Wizyta w rejonie kamienieckim przybliżyła przedstawicielom samorządu historię i kulturę naszego sąsiada.  Ale przede wszystkim – stanowiła okazję do umocnienia partnerstwa między samorządami z dwóch części Puszczy Białowieskiej.

2015

Wizyta Konsula Generalnego Republiki Białoruś w powiecie hajnowskim

29 września br. w powiecie hajnowskim gościła Konsul Generalny Republiki Białoruś Alla Fedorova. Wizyta rozpoczęła się od spotkania ze Starostą Hajnowskim Mirosławem Romaniukiem– w trakcie rozmowy poruszono m.in. kwestię  kontynuowania dotychczasowej, owocnej współpracy powiatu hajnowskiego z partnerami białoruskimi w ramach nowej perspektywy Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 - 2020.  W dalszej części wizyty konsul udała się na spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce. Obecni podczas spotkania uczniowie mieli okazję poznać barwną białoruską kulturę wyrażoną w skocznych piosenkach i tańcach zaprezentowanych przez młodzieżowy zespól Krysztalik z Białorusi. Przed widownią wystąpił także szkolny zespół Zniczka – laureat wielu konkursów. Talent młodych białoruskich artystów podziwiali uczniowie szkoły oraz goście – Konsul Alla Fedorova, Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Burmistrz Jerzy Sirak, dyrekcja szkoły – Eugeniusz Saczko oraz Nina Łukasik. Konsul Alla Fedorova przekazała zespołowi Zniczka nowe kostiumy z życzeniami dalszych sukcesów oraz powodzenia. Głos zabrał również Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, który podziękował za niezwykły prezent a także podzielił się z zebranymi kilkoma refleksjami

"Powiat Hajnowski od 13. lat aktywnie współpracuje z partnerami z Białorusi – rejonami Kamienieckim, Prużańskim i Świsłockim. Dobra współpraca zaowocowała realizacją szeregu projektów wspierających rozwój turystyki, edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Mam nadzieję, że w nowej perspektywie Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 ta współpraca zacieśni się. Chciałbym podziękować Pani Konsul za wizytę, jest mi niezmiernie miło, że zechciała Pani do nas przyjechać, porozmawiać, a przede wszystkimspotkać się z młodzieżą."

Katarzyna Nikołajuk

Powiat hajnowski na Świsłockim Kiermaszu

Powiat Hajnowski od 13. lat aktywnie współpracuje z partnerami z Białorusi – rejonami Kamienieckim, Prużańskim i  Świsłockim. 29 sierpnia br. na zaproszenie Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Świsłoczy delegacja powiatu hajnowskiego w składzie: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wójt Gminy Czeremcha Michał Wróblewski, przedstawiciel SP ZOZ w Hajnówce Irena Trofimiuk, pracownicy starostwa: Danuta Rola i Agnieszka Łapińska – Chomicka, uczestniczyła w Świsłockim Kiermaszu. W przedsięwzięciu wzięli również udział rękodzielnicy z powiatu hajnowskiego: pani Tamara Kierdelewicz zaprezentowała filcową biżuterię, wyroby z drewna i ekologiczne mydełka z dodatkiem koziego mleka, pani Anna Charytoniuk – ozdoby z sutaszu, Małgorzata Krawczyk – haftowane obrusy i podlaskie madonny, zaś pani Helena Rejent – figurki z gliny. Na stoisku promującym ofertę regionu Puszczy Białowieskiej nie zabrakło również folderów i ulotek prezentujących atrakcje turystyczne z powiatu hajnowskiego. Zarówno materiały jak i piękne rękodzieło cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających stoisko. Udział w Kiermaszu był doskonałą okazją nie tylko do promocji regionu, ale również zacieśnienia przyjaznych więzi z białoruskimi partnerami oraz zawarcia nowych kontaktów – w przedsięwzięciu udział wzięli również przedstawiciele Litwy i Łotwy. 

Przygraniczne położenie powiatu hajnowskiego sprzyja zacieśnianiu relacji z białoruskimi partnerami. Potwierdzeniem tego jest wielość projektów, wspólnie zrealizowanych przez powiat hajnowski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013. Dobrosąsiedzka współpraca pozwala na stwierdzenie, że łączy nas nie tylko Puszcza Białowieska, ale również historia i kultura. Jestem przekonany, że ta owocna współpraca znajdzie swoje odzwierciedlenie w nowej perspektywie programowej na lata 2014 - 2020. Pozytywne rozmowy z innymi delegacjami, biorących udział w Kiermaszu pozwalają wierzyć w ich dalszą i pomyślną  kontynuację mówi Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.

 Wizyta przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze, delegacja powiatu hajnowskiego opuszczała Rejon Świsłocki z mocnym postanowieniem kontynuowania współpracy.

Katarzyna Nikołajuk

Uczestnicy polskiej delegacji z białoruskimi partnerami

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”

Z   końcem czerwca Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło realizację projektu „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”, trwającego od lipca 2014r. Przedsięwzięcie to było jednym z 8 mikroprojektów realizowanych w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Projekt, realizowany przy współpracy z  Rejonowym Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Kamieniukach, przewidywał zacieśnienie kontaktów z rejonem Kamienieckim oraz obejmował:

- utworzenie Polsko-Białoruskiego Punktu Informacji Turystycznej w Hajnówce (ul. 3 Maja 45) i w Kamieńcu, w którym turysta otrzyma pełną informację o walorach Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy,

- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych – mapy powiatu hajnowskiego, folderu „Szlaki rowerowe w regionie Puszczy Białowieskiej” w trzech wersjach językowych oraz ulotek o przygranicznych atrakcjach turystycznych w Polsce i na Białorusi w polskiej i rosyjskiej wersji językowej,

- odnowienie szlaku czerwonego w powiecie hajnowskim, w tym uzupełnienie trasy o drogowskazy  oraz tablice. Czerwony szlak rowerowy Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski liczący 85 km to najdłuższa ścieżka rowerowa w powiecie – trasa wiedzie przez pięć gmin ukazujących kulturowe i przyrodnicze piękno Krainy Żubra. W tym sezonie wakacyjnym na turystów odwiedzających region czeka więc wiele niespodzianek.

Przygraniczne położenie regionu Puszczy Białowieskiej to atut, którego potencjał Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wykorzystać. Od 2008 r. funkcjonuje Białowieski Szlak Transgraniczny spinający walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne obu przygranicznych regionów. Starostwo pozostaje również w trakcie realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”. Budowa kolejnego etapu współpracy, jakim jest projekt „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki” przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, wsparcia promocji turystyki transgranicznej oraz zacieśnienia współpracy partnerskiej.

Katarzyna Nikołajuk

Polsko-białoruski rajd rowerowy do Państwowego Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" –relacja

Puszcza Białowieska – choć stanowi naturalną granicę dwóch państw, projekt „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce przy porozumieniu z Państwowym Parkiem Narodowym "Puszcza Białowieska" udowadnia, że nie ma takich granic, które uniemożliwiłyby porozumienie. W ramach projektu 20-21.06.2015 białoruscy partnerzy zaprosili mieszkańców powiatu hajnowskiego na dwudniowy rajd rowerowy po ostępach Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 osób.  Organizatorzy stanęli na wysokości zadania – choć 80 km trasa stanowiła nie lada wyzwanie, wielość atrakcji, przyjazna atmosfera, a przede wszystkim zachwycające piękno naturalnej Puszczy Białowieskiej sprawiły, że czas leciał równie szybko, co licznik  trasy :). Uczestnicy rajdu odwiedzili najpiękniejsze zakątki białoruskiego Parku – Muzeum Przyrody w Kamieniukach, woliery ze zwierzętami, siedzibę Dziadka Mroza. W napiętym harmonogramie znalazł się także czas na integracyjne ognisko oraz rozmowy.

Dwudniowy rajd rowerowy to jedno z wielu działań zaplanowanych w projekcie.  Starostwo Powiatowe w Hajnówce zorganizowało w dniach 19 – 20.06.2015 polsko – białoruski rajd nordic walking, ponadto odbyły się szkolenia: na przewodników turystycznych po regionie Puszczy Białowieskiej oraz  kulinarne dla grupy polsko-białoruskiej. O innych inicjatywach poinformujemy wkrótce.

Katarzyna Nikołajuk

PS. Przypominamy, że na teren istnieje możliwość wjazdu na teren białoruskiego Parku Narodowego bez konieczności posiadania wizy

Uczestnicy rajdu z wizytą u Dziadka Mroza

POLSKO-BIAŁORUSKI RAJD NORDIC WALKING - relacja

Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”, zorganizowało w dniach 19 – 20.06.2015 polsko – białoruski rajd nordic walking. Dopisała pogoda i frekwencja:  w imprezie udział wzięło 50 osób – 30stu uczniów z ZSZ w Hajnówce z opiekunami Bogusławą Bójko-Pietroczuk i Mirosławą Szpilko oraz 20 osób z Białorusi. Organizacja rajdu wpisała się w potrzebę promocji aktywnej formy spędzania wolnego czasu, jaką jest nordic walking wśród mieszkańców terenu pogranicza polsko – białoruskiego.

Pierwszego dnia odbyła się wspólna rozgrzewka oraz zapoznanie się z zasadami nordic walking pod okiem Bogdana Nowickiego – wykwalifikowanego trenera NW. Po godzinie intensywnego treningu organizator zaprosił wszystkich uczestników do wspólnej zabawy przy ognisku. Drugiego dnia, po wspólnej rozgrzewce, grupa wyruszyła do lasu szlakiem zieloną trasą „Leśna przechadzka”. Trzykilometrowa, łagodna i niewymagająca dużego wysiłku trasa zlokalizowana w okolicy Hajnówki przypadła do gustu maszerom. Dla białoruskich gości  był to pierwszy rajd nordic walking, taka forma spędzania czasu bardzo się im spodobała.

Tuż po rajdzie na uczestników czekał ciepły obiad, po którym uczniowie ZSZ serdecznie pożegnali się z białoruską delegacją.

Projekt „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Organizacja polsko – białoruskiego rajdu nordic walking to jedno z wielu działań. W ramach projektu zorganizowano dwudniowy rajd rowerowy dla dorosłych, szkolenia: na przewodników turystycznych po regionie Puszczy Białowieskiej oraz  kulinarne dla grupy polsko-białoruskiej. O innych inicjatywach poinformujemy wkrótce.

Katarzyna Nikołajuk

Uczestnicy rajdu pozują do zdjęcia na trasie w Puszczy Białowieskiej

Uczestnicy rajdu pozują do zdjęcia na trasie w Puszczy Białowieskiej

Przygraniczne położenie to atut, który Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wykorzystać w każdym obszarze – m.in. edukacji, gospodarki oraz turystyki. Region Puszczy Białowieskiej to kraina, która ma turystom wiele do zaoferowania. Jako że ten wyjątkowy kompleks leśny, będący na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, łączy powiat z rejonami białoruskimi, Starostwo Powiatowe włożyło wiele starań w rozwój turystyki transgranicznej.Jej filarami są aktywność, wielokulturowość, przyroda –czyli elementy, z których znany jest region Puszczy Białowieskiej.

Na przełomie lat 2007-2008 Starostwo Powiatowe zrealizowało duży projekt– wytyczony został Białowieski Szlak Transgraniczny. To żółty szlak rowerowy, łączący puszczę po dwóch stronach granicy. Trasa szlaku wiedzie bowiem przez powiat hajnowski (Rzeczpospolita Polska) i rejon prużański (Republika Białoruś); ,,polski’’ odcinek kończy się na przejściu granicznym Białowieża – Piererow. Białowieski Szlak Transgraniczny to ponad 200 km przygody (58 km w części polskiej, 146 km na Białorusi) umożliwiającej poznanie przyrody, unikatowej kultury oraz mieszkańców. Sielskie pejzaże –krajobraz pól, łąk i lasów spowijający maleńkie wsie skrywające architektoniczne skarby, zachwycają każdego przejezdnego…

Trasa powstała z myślą o turystach preferujących aktywne formy spędzania wolnego czasu. Poza wytyczeniem trasy, zadbano również o infrastrukturę okołorowerową – po stronie polskiej turystów prowadzą drewniane drogowskazy oraz oznakowania na drzewach bądź słupach, z kolei dwujęzyczne tablice informacyjne z mapami oraz opisami ciekawostek i historii odwiedzanych miejsc pozwalają lepiej poznać region, zaś miejsca przystankowe wraz ze stojakami na rowery ułatwiają regenerację sił przed dalszą wędrówką. Zadbano o każdy szczegół– wszystkie elementy infrastrukturalne posiadają zdobienia nawiązujące do tradycyjnej architektury regionu. Białowieski Szlak Transgraniczny powstał w ramach realizacji projektu „Rozwój Turystyki Transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” finansowanego z Programu Sąsiedztwa Polska –Białoruś – Ukraina. To zdecydowanie jedno z najlepszych przedsięwzięć turystycznych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Świadczą o tym wyróżnienia: szlak dostał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach „Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2008”, ponadto otrzymał nominację do I edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy” w kategorii Współpraca Transgraniczna.

Białowieski Szlak Transgraniczny jest cały czas modernizowany. W 2013r., przy wykorzystaniu unijnych funduszy, wykonano prace związane z odnowieniem trasy. W ramach tego dokonano modernizacji oznakowań na drzewach i słupach, odrestaurowania tablic, drogowskazów oraz miejsc postojowych.

Obecnie samorząd powiatowy wspólnie z Rejonowym Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Kamieńcu realizuje projekt „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”.Przedsięwzięcie to jest jednym z 8 mikroprojektów podjętych w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Współpraca zakłada odnowienie czerwonego szlaku rowerowego Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (85 km), uzupełnienie trasy o drogowskazy i tablice oraz opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych (map, folderów i gadżetów). Jednak zasadniczym produktem projektu ma być Polsko-Białoruski Punkt Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu, w którym turyści będą mogli zapoznać się z atrakcjami turystycznymi po dwóch stronach granicy. Obecnie trwają prace związane z modernizacją szlaku czerwonego, projekt na dobre wystartuje wiosną przyszłego roku.

W przygotowaniu pozostaje również przedsięwzięcie „Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”, mający na celu zacieśnienie współpracy. W ramach projektu zaplanowano szereg interesujących działań skierowany do mieszkańców regionu oraz branży turystycznej po dwóch stronach granicy m.in. polsko-białoruski rajd nordic walking, rajd rowerowy dla dorosłych, publikacja informatora o turystyce aktywnej, szkolenia na przewodników turystycznych po regionie Puszczy Białowieskiej oraz szkolenie kulinarne dla grupy polsko-białoruskiej. Obecnie trwają przygotowania do organizacji kursów przewodnickich, nabór zostanie ogłoszony niedługo.

Turystyka transgraniczna to kierunek, w który warto inwestować. Ma on dużą szansę na rozwój: białoruska strona zasygnalizowała chęć wprowadzenia ruchu bezwizowego na obszarze Puszczy Białowieskiej, co oznacza, że turyści chcący poznać walory przyrodnicze po drugiej strony granicy w celu przekroczenia granicy potrzebować będą jedynie paszportu. To, czy zamierzenia pozostaną tylko w sferze planów zależy głównie od czynników z zewnątrz. Kwestia ta pozostaje także wyzwaniem dla samorządów.

Katarzyna Nikołajuk

Wydział Promocji i Rozwoju

2014

Konferencja podsumowująca projekt „Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”

Wspieranie osób potrzebujących oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ich rozwoju stanowią inwestycję w kapitał ludzki – najcenniejszą lokatę, jaką posiada samorząd. Wie o tym samorząd powiatowy, który w 2011 r. rozpoczął innowacyjny projekt transgraniczny pt. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013. 22.09.br. w Hotelu Białowieskim*** w Białowieży odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. Wzięło w niej udział 80 osób: gospodarze konferencji Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk i Wicestarosta Andrzej Skiepko, przedstawiciele samorządu województwa – Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Mieczysława Nartowicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jan Syczewski oraz przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego - Aneta Szydlik i Ilona Praczuk, przedstawiciele samorządów - Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Wójt Gminy Hajnówka Olga Rygorowicz, pełniący funkcję Wójta Gminy Narew Czesław Kazimierz Młodzianowski, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski, przedstawiciele Rady Powiatu Hajnowskiego – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Hajnowskiego Helena Sapieszko i radny Lech Jan Michalak, partnerzy z Białorusi - przedstawiciele partnerskiej placówki oświatowej, jaką jest Kamienieckie Centrum Nauki Korekcyjno-Rozwijającej i Rehabilitacji w Kamieńcu oraz samorządowcy z Przewodniczącą Rady Deputowanych Iriną Iwanowną Nigierisz, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz wychowawcy i uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego. Wszystkich zebranych serdecznie powitał Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk, który podzielił się z zebranymi refleksjami dotyczącymi projektu: Niedawno odwiedziłem w towarzystwie dziennikarzy Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce, który został utworzony w ramach tego projektu. Obserwując reakcję zaproszonych osób i słuchając potem relacji po tej wizycie poczułem dumę, że potrafiliśmy zrealizować taki projekt, zwłaszcza że ten Ośrodek jest bardzo potrzebny społeczności lokalnej.

W trakcie konferencji uczestnicy zapoznali się z założeniami projektu przedstawionymi przez Włodzimierza Pietruczuka, odpowiadającego za część merytoryczną. Projekt mający na celu stworzenie odpowiednich warunków do nauki i zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy, a także zacieśnienie współpracy polsko – białoruskiej, trwał 33 miesiące. O pozytywnych rezultatach projektu bliżej opowiedziała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce Lucyna Wawreszuk. Ośrodek od początku swojej działalności aktywnie działa na rzecz rozwoju osobistego i procesu uspołeczniania osób niepełnosprawnych. Dzięki zaangażowaniu samorządu i nauczycieli, dziś w powiecie funkcjonuje nowoczesny Ośrodek, przystosowany do całodobowego pobytu ucznia, wyposażony w sprzęt niezbędny do nauki i rozwoju podopiecznych, odpowiadający potrzebom wychowanków placówki. Ośrodek jest miejscem, gdzie wdrażane są nowoczesne metody pracy z uczniem m.in.: metoda Weroniki Sherborne, metoda Knilla, metoda Vojty i NDT Bobath. Do dyspozycji wychowanków pozostają również pracownie tematyczne m.in. sala Doświadczania Świata, pracownia komputerowa, pracownia plastyczna czy biblioteka. Uczestnicy konferencji poznali także wielość specjalistycznych zajęć, w których uczestniczą wychowankowie Ośrodka. W ramach projektu nawiązano współpracę z placówką po białoruskiej stronie granicy – podopieczni obu ośrodków wzięli udział w wymianie międzyszkolnej. Zacieśnieniu współpracy sprzyjało także stworzenie internetowej platformy wymiany doświadczeń. Różnorodność inicjatyw podjętych w ramach projektu potwierdziła również prezentacja nauczycieli z Kamienieckiego Centrum Nauki Korekcyjno-Rozwijającej i Rehabilitacji: Swietłany Siergiewny Łopaty oraz Julii Nikołajewny Trieszczaliny.

W dalszej części konferencji Koordynator Projektu Danuta Rola przedstawiła zebranym założenia do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w nowej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014 – 2020. Miłym akcentem konferencji był występ wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Hajnówce. Wiersze, piosenki przy akompaniamencie gitary oraz układ taneczny w wykonaniu uczniów Ośrodka zachwycił uczestników konferencji.

Projekt „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” wyczerpał merytoryczną stronę, obecnie trwają prace związane z rozliczeniem przedsięwzięcia. Uczestnicy konferencji, którzy zabrali głos- Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego Mieczysława Nartowicz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jan Syczewski, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, była Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Hajnówce Irena Zin, Przewodnicząca Rady Deputowanych Irina Iwanowna Nigierisz oraz Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk zgodnie przyznali, że był to jeden z najbardziej wartościowych projektów transgranicznych realizowanych w regionie. W ostatnich słowach Starosta Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk podziękował inicjatorowi projektu, którym jest ówczesna Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 Irena Zin, białoruskim partnerom za owocną współpracę nie tylko przy realizacji tego przedsięwzięcia, pracownikom Starostwa oraz pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego za pracę, jaką włożyli w osiągnięcie celów projektu. Starosta wyraził także nadzieję, że współpraca z białoruskimi partnerami będzie rozwijać się równie owocnie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w nowej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014 – 2020.

Katarzyna Nikołajuk

Wydział Promocji i Rozwoju

Starosta Hajnowski wizyta zaproszonych gości

 

Polsko - białoruska współpraca w dziedzinie turystyki

logotypy do projektu - nazwa projektu, logo programu Polska -Białoruś - Ukraina 2007-2015, logo Euroregionu Puszcza Białowieska, flaga UE

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że od 1 lipca 2014 roku przystąpił do realizacji mikro-projektu „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 realizowanego w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Partnerami mikro-projektu są: po stronie polskiej – Powiat Hajnowski, a po stronie białoruskiej – Rejonowe Centrum Turystyki i Krajoznawstwa w Kamieńcu

Całkowita wartość mikro-projektu – 49998,00 EUR, z czego dofinansowanie wynosi 44998,00 EUR, czyli 90%, a wkład własny partnerów – 10%.

Mikro-projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy, do czerwca 2015 roku.

Program mikro-projektu zakłada następujące działania: 

 • odnowienie czerwonego szlaku rowerowego Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (85 km) i uzupełnienie trasy o drogowskazy i tablice;
 • opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych (map, folderów i gadżetów);
 • utworzenie Polsko-Białoruskiego Punktu Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu.
Konferencja podsumowująca projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

27 listopada br. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, realizowany w ramach  Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 priorytet 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. Głównym beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska natomiast partnerami gminy: Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czyże, Narew, Narewka, Czeremcha, Bielsk Podlaski, Orla, miasto Hajnówka, zaś po stronie białoruskiej: Brzeski Obwodowy Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Grodzieński Obwodowy Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Wszystkich uczestników konferencji przywitał Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, burmistrz miasta Hajnówka Jerzy Sirak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Konsul Republiki Białoruś w Białymstoku Nikałaj Kamyszyk, przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Anna Szewczyk, przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Jolanta Pasternakiewicz, członkowie Euroregionu Puszcza Białowieska – przedstawiciele samorządów od  strony polskiej oraz z Białorusi, radni sejmiku województwa podlaskiego – Włodzimierz Pietroczuk i Henryk Łukaszewicz, przedstawiciele Euroregionów – m.in. Tatry, Niemen, Bug, przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji i straży, nadleśnictw oraz jednostek organizacyjnych.

Transgraniczny projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zostanie zakończony w 2015r., jego celem było podniesienie bezpieczeństwa na obszarze Euroregionu Puszcza Białowieska. W ramach tego dokonano szeregu przedsięwzięć, m.in.:

po stronie polskiej:

 • zakupu 10 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych – sprzęt trafił do Ochotniczych Straży Pożarnej gminie Bielsk Podlaski, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka i Orla;
 • zakupu 3 samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce tj. średni samochód ratownictwa technicznego, średni samochód ratowniczo – gaśniczy oraz ciężki samochód gaśniczy – cysterna;

po stronie białoruskiej:

 • 8 samochodów ratowniczo – gaśniczych
 • w grudniu zostanie zakupione 7 lekkich pojazdów strażackich.

Ponadto zorganizowane zostały szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu – wzięło w nich udział 56. strażaków w tym 14. z Białorusi oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyło 100. strażaków z terenu powiatu hajnowskiego i bielskiego. Zakupiono także 108 kompletów pełnego umundurowania strażackiego oraz odbyły się ćwiczenia z udziałem wszystkich zakupionych samochodów. Projekt jest w 90% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007 - 2013. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 4 mln EUR.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały także inne projekty o charakterze transgranicznym realizowane na obszarze euroregionu. Uczestnicy zapoznali się z dotychczasowymi osiągnięciami samorządów. Głos zabrali: przedstawicielka Starostwa Powiatowego Danuta Rola nt. projektu „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla  współpracy polsko – białoruskiej”, przedstawiciele Urzędu Miasta Hajnówka: Paweł Denisiuk nt. projektu „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków zlewni rzeki Bug” i Barbara Dmitruk nt. projektu „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko – białoruskiego, ponadto dyrektor SP ZOZ w Hajnówce Grzegorz Tomaszuk opowiedział o przedsięwzięciu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko-białoruskim”, zaś przedstawiciel Urzędu Gminy Czeremcha Ireneusz Leoniuk - o projekcie „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska gminy Czeremcha i Wysokie poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej”. W dalszej części konferencji głos zabrali zaproszeni goście:

 • Prezes Federacji Euroregionów RP i Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”Czesław Fiedorowicz  nt. roli polskich euroregionów na rzecz współpracy transgranicznej oraz perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na granicy polsko-niemieckiej
 • Anna Szewczyk - przedstawicielka Departamentu Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - o przyszłym Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020;
 • Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy „Olza” – polska strona Euroregionu Śląsk Cieszyński Bogdan Kasperek - o roli euroregionów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Czechy 2014-2020;
 • Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” Marcin Filip o roli euroregionów w Programie Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2014-2020;
 • przedstawicielka Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug Marta Michalska – nt. tzw. projektu parasolowego realizowanego w trójstronnej współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej.

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zbliża się do końca realizacji.  Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu lokalnych samorządów w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska, Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska”, Powiatowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz dobrosąsiedzkiej współpracy z białoruskimi partnerami został poczyniony kolejny krok ku modernizacji technicznej regionu, która ma na celu poprawę jakości poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Katarzyna Nikołajuk

2012

Oficjalne otwarcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce

W piątek 19 października 2012r. odbyło się uroczyste otwarcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce. 

Pierwsza część uroczystości rozpoczęła  się od symbolicznego rozwiązania wstęgi przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP Ministra Jacka Michałowskiego, Wojewodę Podlaskiego Macieja Żywno, Starostę  Hajnowskiego Włodzimierza Pietroczuka  oraz dyrektor Ośrodka Lucynę Wawreszuk. Następnie wszyscy zaproszeni goście zwiedzili Ośrodek, po którym oprowadzali pracujący w nim nauczyciele. Zwiedzający obejrzeli sale terapeutyczne, m.in. Salę Doświadczania Świata i salę rehabilitacyjną, pracownię plastyczną i gospodarstwa domowego, a także oddziały klasowe i gabinety specjalistyczne do terapii logopedycznej, komunikacji alternatywnej i rewalidacji. Goście dowiedzieli się również o całodobowej opiece nad dziećmi i młodzieżą z powiatu hajnowskiego oraz o organizacji zajęć w szkole oraz internacie. Dużą niespodziankę sprawił nam zespół POZYTYV z Bielska Podlaskiego, który zaśpiewał Mnogaja Lieta (100 lat) wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego Ośrodka.

 

Druga część uroczystości odbyła się w Hajnowskim Domu Kultury. Uczniowie  Ośrodka rozpoczęli ją częścią artystyczną przedstawiając montaż słowno-muzyczny oraz spektakl „Sztuka bez granic II”. Następnie wszystkich gości oficjalnie przywitał Starosta Powiatu Hajnowskiego Włodzimierz Pietroczuk. Kolejnym punktem programu było wystąpienie pani Danuty Roli-koordynator projektu, która przedstawiła przebieg i najważniejsze założenia projektu p.n. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych" współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 – 2013. Prezentacji działalności  nowo powstałego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonała dyrektor placówki pani Lucyna Wawreszuk. Głos zabrali również zaproszeni na tę uroczystość  goście z Polski i Białorusi, w tym m.in. Minister Jacek Michałowski, Tatiana Żuk, Natalia Sadowska z Obwodowego i Terytorialnego Centrum Korekcyjno-Rehabilitacyjnego Kształcenia i Rehabilitacji w Brześciu i Kamieńcu, Irena Zin była dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, Jarosław Grygoruk-sekretarz Urzędu Miasta Hajnówka oraz Jacek Zalewski ze Stowarzyszenia „Dobra Wola. Występujący goście w swoich wystąpieniach gratulowali Starostwu Powiatowemu w Hajnówce rezultatu zrealizowanego przedsięwzięcia, a uczniom i ich nauczycielom życzyli efektywnej nauki i pracy w nowym budynku oraz dalszego pomyślnego rozwoju. Na zakończenie uroczystości z polsko-białoruskim repertuarem  wystąpił Zespół Tańca Ludowego „ Przepiórka” oraz Studio Piosenki Estradowej z Hajnowskiego Domu Kultury.

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce serdecznie dziękują wszystkim pomysłodawcom i wykonawcom za zrealizowanie tego niezwykle potrzebnego w naszym powiecie przedsięwzięcia. Marzyliśmy o nim od wielu lat, wierząc, że „Wielkie czyny powstają z wielkich marzeń”… nasze się spełniły,  za co serdecznie i gorąco dziękujemy. Teraz my zrobimy wszystko, by w Ośrodku znaleźli fachową pomoc najbardziej potrzebujący, by świat ludzi niepełnosprawnych intelektualnie nabierał wymiarów normalności…

Uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna

      i dyrektor SOSW w Hajnówce

2011

Rowerowa Grupa z Białorusi odwiedziła Powiat Hajnowski

W dniach 03-05 sierpnia odbył się rajd rowerowy, w którym udział wzięli przedstawiciele Rejonu Kamienieckiego - uczniowie z Kamieńca i Kamieniuk oraz opiekunowie z Rejonowego Centrum Turystyki i Krajoznawstwa.  Za organizację rajdu odpowiedzialni byli pracownicy Wydziału Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

W dniu przyjazdu 20-osobowa grupa rowerzystów zakwaterowała się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Białowieży. Następnie zwiedzała Białowieżę, Muzeum Przyrodniczo – Leśne Białowieskiego Parku Narodowego, Park Pałacowy oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów. Uczestnicy rajdu wszędzie poruszali się na rowerach.

Kolejnego dnia uczestnicy rajdu udali się rowerami na trasę Białowieskiego Szlaku Transgranicznego w kierunku Hajnówki, po drodze zwiedzając atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Następnie grupa wyruszyła w podróż kolejką wąskotorową do Topiła i z powrotem. Po obiedzie  wszyscy uczestnicy rajdu spotkali się z Wicestarostą Andrzejem Skiepko i tradycyjnie, jak co roku, zrobili pamiątkowe zdjęcie przy żubrze. Kolejne dwie godziny uczestnicy rajdu spędzili w Parku Wodnym, gdzie oddali się przyjemności kąpieli i korzystali z wielu atrakcji oferowanych przez obiekt. Następnie rowerzyści wrócili Białowieskim Szlakiem Transgranicznym do Białowieży, gdzie czekało na nich ognisko.  

Ostatniego dnia rajdu uczestnicy zwiedzili dworzec Białowieża – Towarowa a następnie   pełni wrażeń  udali się w podróż powrotną na Białoruś.

Odwiedzający z Białorusi - młodzież i dorośli zgodnie uznali, że rajd był udany i przyniósł im wiele nowych, pozytywnych doświadczeń. Organizatorzy ustalili, że zgodnie z dotychczasową tradycją współpracy między regionami, podobny rajd rowerowy młodzieży z powiatu hajnowskiego na Białoruś, zostanie zorganizowany we wrześniu tego roku.

Za pomoc w organizacji pobytu młodzieży białoruskiej serdecznie dziękujemy Dyrektorowi  Białowieskiego Parku Narodowego – Zdzisławowi Szkiruć, Dyrektorowi Parku Wodnego w Hajnówce  - Mirosławowi Chilimoniuk a także Nadleśniczemu Nadleśnictwa Hajnówka – Grzegorzowi Bieleckiemu.   

2010

I LO na rajdzie rowerowym po stronie białoruskiej Puszczy Białowieskiej

Dnia 24 września o godzinie 10.00 młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce wyruszyła na wspaniałą wyprawę rowerową do miejscowości Kamieniec na Białorusi. W wyprawie wzięli udział uczniowie klas II i III. Rajd odbył się w ramach współpracy Starostwa Powiatowego w Hajnówce z Rejonem Kamienieckim.  Głównym celem rajdu było zwiedzanie Puszczy Białowieskiej po sąsiedniej stronie granicy oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wśród młodzieży.

Granicę przekroczyliśmy w Białowieży i wraz z naszymi białoruskimi przewodnikami zwiedzaliśmy ciekawe zakątki Puszczy Białowieskiej. Między innymi odwiedziliśmy zbiorowy grób „Krzyże”, gdzie w czasie II wojny światowej 1 sierpnia 1941 r. Niemcy rozstrzelali wielu mieszkańców Białowieży i okolicznych wsi. Na miejscu straceń stoi dziś pomnik upamiętniający ofiary tamtych dni.

Na dłużej zatrzymaliśmy się w bajkowej siedzibie białoruskiego Dziadka Mroza, który powitał nas na progach swojej chaty i wręczył upominki. Zwiedziliśmy również jego wspaniałą posiadłość. W godzinach wieczornych dotarliśmy do Kamieńca. W szkole mieliśmy przygotowane nocleg i kolację, mogliśmy również skorzystać z miejskiego basenu.

Następnego dnia zwiedzaliśmy Wieżę Kamieniecką z końca XIII wieku, ulokowaną na wzniesieniu brzegu rzeki Leśnej, tej która płynie przez Hajnówkę. Następnie spotkaliśmy się  z księdzem w cerkwi p/w Szymona Słupnika.

W godzinach popołudniowych wzięliśmy udział w otwartych mistrzostwach Kamieńca w biegach na orientację „Białowieża 2010”. W zawodach wzięło udział około 400 zawodników. Czarek Nesteruk zajął V miejsce. Gratulujemy.

Wieczorem rozegraliśmy mecze towarzyskie w siatkówce, które niestety przegraliśmy. Ostatnim punktem dnia było wyjście na basen. W niedzielę od samego rana przygotowywaliśmy się do wyjazdu do domu.

Punktualnie o 945 wsiedliśmy na rowery i pojechaliśmy do miejscowości Dmitrowicze. Tam zwiedzaliśmy słowiańską chatę, w której poczęstowano nas drugim śniadaniem.

Następny postój był w Kamieniukach. Znajduje się tam centrum administracyjne białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Są tu hotele, restauracje i nowe muzeum przyrodnicze, które bardzo nam się podobało. Wzdłuż drogi znajdują się zagrody ze zwierzętami zamieszkującymi puszczę. W jednej ze szkół zjedliśmy obiad. Zorganizowaliśmy małą sesję fotograficzną z naszymi białoruskimi opiekunami i przewodnikami i ruszyliśmy ku granicy. W trasie mogliśmy podziwiać puszczę, trochę inną niż nasza, rozlewiska na których można było zauważyć czaple, łabędzie, wypatrzyliśmy również wydrę.

Następnie granica, odprawa celna i jesteśmy w domu. O godzinie 17 w Hajnówce nastąpiło rozwiązanie rajdu.

Przez całe trzy dni wyjazdu towarzyszyła nam piękna słoneczna jesień, dobre humory i chęć poznawania tego co nowe. Wśród uczestników rajdu panowała sympatyczna i przyjazna atmosfera. Wspieraliśmy się wzajemnie pokonując kolejne etapy wyprawy.

Wielkie podziękowania należą się również organizatorom i opiekunom naszego pobytu za wschodnią granicą.  

Opiekunowie:
Roman Wnuczko
Elżbieta Wołkowycka

Kolejny rajd rowerowy

W dniach 11-13 sierpnia br. odbył się rajd rowerowy, w którym udział wzięli przedstawiciele Rejonu Kamienieckiego, Rejonowego Centrum Turystyki i Krajoznawstwa oraz uczniowie szkoły ekologicznej w Kamieńcu.

Udział polskiej delegacji w obchodach państwowego święta u białoruskich sąsiadów

9 maja, Dzień Zwycięstwa, to na Białorusi jedno z głównych świąt państwowych. Bardzo uroczyście upamiętniane jest tam zakończenie II wojny światowej i zwycięstwo Armii Czerwonej nad faszyzmem, a w tym roku szczególnie, ze względu na 65 rocznicę zwycięstwa. Na zaproszenie władz Rejonowych Komitetów Wykonawczych w Prużanach i Swisłoczy w uroczystych obchodach udział wzięła także delegacja władz powiatowych, przedstawiciele Rady Powiatu Hajnowskiego oraz Zarządu Powiatu. Przy dźwiękach orkiestry dętej, grającej utwory wojskowe władze rejonu, weterani, żołnierze, mieszkańcy oraz delegacja z powiatu hajnowskiego przemaszerowali głównymi ulicami miasta pod pomnik Zwycięstwa. Po przemówieniach polska delegacja oddała hołd ofiarom II wojny światowej, składając biało – czerwoną wiązankę.


Violetta Miniuk
Wydział Organizacyjno - Administracyjny

 

2009

W dniach 19 - 20 listopada 2009 r. w sali konferencyjnej Białowieskiego Parku Narodowego odbyła się konferencja pt.: „Turystyka transgraniczna i regionalne dziedzictwo kulinarne” - relacja w załączeniu do strony

W dniach 9 -11 października 2009 roku odbył się międzynarodowy rajd rowerowy Białowieskim Szlakiem Transgranicznym w ramach obchodów 600-lecia ochrony Puszczy Białowieskiej - relacja w załączeniu do strony

8 października 2009 r. w Muzeum Kultury Białoruskiej odbyło się uroczyste otwarcie Polsko – Białoruskiej Wystawy Filatelistycznej pt.: „600 Lat ochrony Puszczy Białowieskiej” - relacja w załączeniu do strony

W dniach 25-27 września 2009 roku Gmina Narew uczestniczyła w V Zlocie Młodych Specjalistów Województwa Brzeskiego Republiki Białoruś i Gminy Narew - relacja w załączeniu do strony

W dniach 1-2 sierpnia 2009 r. delegacje z partnerskich rejonów Republiki Białoruś – Pużańskiego i Swisłockiego  wraz z artystami ludowymi i zespołami wokalnymi gościły w naszym Powiecie na zaproszenie Starosty Hajnowskiego - relacja w załączeniu do strony

W dniach 30 i 31 lipca 2009 roku naszą gminę odwiedzili goście z Republiki Białoruś z Gminy Czerni, z którą Gmina Narew nawiązała współpracę. Wizyta ta była już drugim spotkaniem przedstawicieli obu samorządów – pierwsze wspólne spotkanie odbyło się w czerwcu na Białorusi. Głównym celem wizyty białoruskich gości było bliższe poznanie Gminy Narew oraz instytucji w niej funkcjonujących, a także ostateczne podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy - relacja w załączeniu do strony

Dnia 26 lipca 2009r. na zaproszenie Przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu Pana Andreja Nikołajewicza Pisarika, Przewodniczący Rad: Powiatu Hajnowskiego – Sergiusz Kojło i Miasta Hajnówka – Leonard Kulwanowski gościli w Kamieńcu na Białorusi - relacja w załączeniu do strony

Na zaproszenie władz Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Swisłoczy i Prużanach delegacja z Powiatu Hajnowskiego w ubiegły piątek, 3 lipca 2009 uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości Białorusi - relacja w załączeniu do strony

I przygraniczne spotkania kolędnicze Kleszczele – Wysokoje - 12.01.2009 - relacja w załączeniu do strony

2008 rok

W ramach partnerskiej współpracy z Obwodem Brzeskim w dniach 27-28 listopada 2008r. na zaproszenie Gubernatora Obwodu Brzeskiego delegacja władz powiatowych, radnych Powiatu Hajnowskiego, kierowników jednostek podległych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce przebywała w Brześciu oraz w rejonie Kobrynia - relacja w załączeniu do strony

W dniach 10-11 listopada b.r. gościliśmy na terenie Powiatu Hajnowskiego 32-osobową delegację z Obwodu Brzeskiego. Wśród uczestników byli przedstawiciele władz wojewódzkich oraz rejonowych, instytucji kulturalnych i sportowych, a także dziennikarze reprezentujący lokalne media - relacja w załączeniu do strony

Uroczysty charakter miały obchody 575 rocznicy nadania praw miejskich Prużanom- relacja w załączeniu do strony

Projekt: „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz funduszy TACIS w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBC 2004-2006

Całkowita wartość projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
787 232,38 PLN
w tym wartość wkładu UE:
590 424,28 PLN
Całkowita wartość projektu współfinansowanego z funduszy TACIS:
199 979 EUR
w tym wartość wkładu UE:
179 981 EUR
 
Wnioskodawcą jest Powiat Hajnowski, a partnerami w projekcie są:
po stronie polskiej:
- Gmina Białowieża
- Gmina Czyże
- Gmina Hajnówka
- Gmina Narew
- Gmina Narewka
- Miasto Hajnówka
- Nadleśnictwo Browsk
- Nadleśnictwo Hajnówka
- Nadleśnictwo Białowieża
- UNDP Polska
- Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
po stronie białoruskiej:
- Park Narodowy „Puszcza Białowieska”
- Rejonowy Komitet Wykonawczy w Kamieńcu
- Rejonowy Komitet Wykonawczy w Prużanach
- Rejonowy Komitet Wykonawczy w Swisłoczy
- Mestnij Ekologiceskij Fond „Euroregion Belovezskaya Puscha”

Termin realizacji:  po stronie polskiej: listopad 2006 r. - maj 2008 r.
   po stronie białoruskiej: listopad 2006 r. – listopad 2008 r.
Miejsce realizacji: po stronie polskiej: Powiat Hajnowski
po stronie białoruskiej: białoruska część Euroregionu Puszcza Białowieska, który administracyjnie obejmuje granice trzech Rejonów: Kamienieckiego, Prużańskiego i Swisłockiego
Region Puszczy Białowieskiej to jeden z najciekawszych przyrodniczych transgranicznych obszarów w Europie, posiadający unikalne walory turystyczne. Unikatowe lasy naturalne Puszczy Białowieskiej (150 tys. ha), położone na pograniczu Polski i Białorusi, będące matecznikiem żubra i wielu innych rzadkich w skali europejskiej gatunków zwierząt i roślin, to jeden z nielicznych tego typu transgranicznych obszarów chronionych: po stronie polskiej - Białowieski Park Narodowy a po stronie białoruskiej - Park Narodowy "Puszcza Białowieska". Ten obszar został uznany przez UNESCO jako polsko-białoruski transgraniczny obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Poza walorami przyrodniczymi region Puszczy posiada atrakcyjne dla rozwoju turystyki walory kulturowe, o czym decyduje różnorodność kulturowo – religijna regionu związana z położeniem na pograniczu polsko-białoruskim oraz doskonale zachowany wiejski krajobraz kulturowy z tradycyjną drewnianą zabudową wsi.
Niniejszy projekt został przygotowany jako zintegrowane działanie służące rozwiązaniu istniejących problemów związanych z niedostatkiem bazy usług turystycznych i zróżnicowanej infrastruktury turystycznej po stronie polskiej i białoruskiej. W regionie najbardziej odczuwalnymi problemami były mała dostępność informacji turystycznej, brak centrów obsługi turystów, ograniczona ilość taniej bazy noclegowej; a także mała różnorodność lokalnych produktów turystycznych oraz słaby poziom promocji regionu i niedostatek informacji o jego walorach, zwłaszcza kulturowych, również prawie całkowity brak promocji regionu jako obszaru/produktu transgranicznego.
Celem projektu jest wzmocnienie infrastruktury turystycznej w transgranicznym regionie Puszczy Białowieskiej, wzmocnienie współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki oraz promocja w ujęciu transgranicznym.
W związku z tym w projekcie zaplanowano wspólne po obu stronach granicy działania polegające na:
1. Utworzeniu transgranicznego szlaku rowerowego z trasami alternatywnymi (ok. 160 km po stronie polskiej i ok. 500 km po stronie białoruskiej) oraz budowa infrastruktury przy szlaku (dożwirowanie i wyrównanie nawierzchni szlaków, oznakowanie, budowa tablic i drogowskazów oraz małej infrastruktury turystycznej). Ustawione w Powiecie Hajnowskim drogowskazy, tablice informacyjne (z mapami szlaków rowerowych oraz o atrakcjach turystycznych), miejsca odpoczynku, wiaty ustawione przy szlaku są wykonane z drewna i swymi zdobieniami nawiązują do tradycyjnej architektury regionu. Poza tym tablice dotyczące atrakcji turystycznych (m.in. miejsc, obiektów sakralnych, miejscowości) zostały ozdobione grafikami nawiązującymi do treści zawartych na tablicach.
2. Rewitalizacja Centrum Informacji Turystycznej Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce oraz wzmocnienie potencjału turystycznego białoruskich Rejonów Swisłockiego, Prużańskiego i Kamienieckiego oraz Parku Narodowego Puszcza Białowieska, polegającą na: zakupie wyposażenia, szkoleniu personelu, założeniu monitoringu turystyki z uwzględnieniem wymogu ochrony Puszczy Białowieskiej, szkoleniu przewodników turystycznych po obu stronach granicy, opracowaniu koncepcji produktu turystycznego dla Rejonu Prużańskiego oraz opracowaniu strategii rozwoju turystyki dla Rejonów.
3. Modernizacja Schroniska Młodzieżowego w Białowieży jako taniej bazy noclegowej.
4. Wspólne działania marketingowe – wspólny udział partnerów polskich i białoruskich w promocji (6 targów turystycznych w Warszawie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu oraz Kijowie i Mińsku, wspólnie tworzona strona internetowa dot. turystyki transgranicznej w regionie (dostępna poprzez: www.powiat.hajnowka.pl ) oraz objazd terenowy dla prasy.
5. Przekazanie polskich doświadczeń na stronę białoruską w zakresie standaryzacji i jakości usług w turystyce - poprzez szkolenia, spotkania doradcze dotyczące turystyki (m.in. agroturystyki, informacji turystycznej, materiałów promocyjnych, usług hotelarskich, edukacji ekologicznej oraz ochrony krajobrazu kulturowego) i udział w wypracowaniu strategii rozwoju turystyki u białoruskich partnerów.
6. Promocja dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego w rozwoju turystyki poprzez Wydanie turystycznych materiałów promocyjnych i informacyjnych – mapy transgraniczne i przewodniki oraz pocztówki – łącznie 10 tytułów, wśród nich:
- wydanie publikacji „Krajobraz kulturowy, czyli o tym jak miejsca opowiadają swoją historię”,
- wydanie przewodnika turystycznego po „Krainie otwartych okiennic”,
- wydanie przewodnika i mapy po szlakach rowerowych w regionie Puszczy Białowieskiej,
- wydanie przewodników, map i pocztówek dot. atrakcji turystycznych i szlaków rowerowych na terenie Rejonów: Kamienieckiego, Prużańskiego i Swisłockiego oraz Narodowego Parku „Puszcza Białowieska”
- szkolenie dla przedstawicieli urzędów gmin nt. ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i obowiązujących przepisów w tym zakresie.
7. Ułatwienie dostępu do informacji turystycznej poprzez zakup i ustawienie trzech infokiosków multimedialnych (znajdują się w Białowieży, Czyżach, Narewce) oraz stworzenie podstrony internetowej dot. turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej.
Projekt „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” był skierowany do szerokiego grona odbiorców. Ze względu na różnorodność przewidzianych działań grupami docelowymi są m.in. mieszkańcy przygranicznych terenów – Euroregionu Puszcza Białowieska, którzy poprzez projekt podnieśli swoją świadomość o znaczeniu rozwoju turystyki w lokalnej gospodarce, walorów przyrodniczych i kulturowych regionu; turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający region Puszczy Białowieskiej, którzy korzystają ze szlaków, rozbudowanej infrastruktury przy szlaku, wydanych materiałów promocyjnych, punktów informacji turystycznej i bazy noclegowej; podmioty zajmujące się usługami turystycznymi, które na bazie nowopowstałej infrastruktury tworzą lub będą tworzyć oferty turystyczne co w rezultacie spowoduje rozszerzenie ich działalności; osoby zarządzające turystyką - kadry urzędów samorządowych i pracownicy służb ochrony przyrody, dla których dokumenty strategiczne, opracowane koncepcje oraz opracowania dotyczące rynku turystycznego będą stanowiły dokumenty źródłowe w ich codziennej pracy w zarządzaniu; przewodnicy turystyczni, którzy poprzez szkolenia rozszerzyli zakres wiedzy na temat walorów turystycznych Euroregionu Puszcza Białowieska.
Realizacja projektu przyczyniła się do szeregu pozytywnych zmian w obszarze przygranicznym. Przede wszystkim stworzone zostały możliwości rozwoju usług turystycznych po obu stronach granicy. Rozbudowa sieci szlaków rowerowych wzbogaciła ofertę turystyczną (o oferty turystyki rowerowej, w tym turystyki transgranicznej), podniosła atrakcyjność regionu a jednocześnie stała się bardzo atrakcyjnym atutem regionu zachęcającym turystów. Ustawienie przy szlakach rowerowych stylizowanych drewnianych drogowskazów, tablic o atrakcjach oraz miejsc postojowych wpłynęło na pozytywny wizerunek regionu przy zachowaniu tradycyjnej architektury. Również inne działania, takie jak wydanie materiałów promocyjnych o transgranicznych obiektach i szlakach turystycznych oraz wspólny udział przedstawicieli polskich i białoruskich partnerów projektu w 6 targach turystycznych w Polsce i za granicą przyczyniły się do szerokiej promocji regionu i jego walorów przyrodniczych i kulturowych. Stworzenie podstrony internetowej o bazie turystycznej w transgranicznym regionie Puszczy Białowieskiej dało możliwość szerszego informowania o walorach regionu oraz przyczyniło się do promocji turystyki transgranicznej w Puszczy.
Poprawie uległa sfera informacji turystycznej dzięki ustawieniu 3 infokiosków multimedialnych (jest ich obecnie 5 sztuk w Powiecie Hajnowskim), zakupie sprzętu i mebli do Centrum Turystyki w Hajnówce, a także punktu it w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Białowieży. Docieplenie, nowa elewacja budynku, wymiana stolarki okiennej w Schronisku Młodzieżowym „Paprotka” w Białowieży stwarza nową jakość usług noclegowych w tym obiekcie.

Działania:

 • Dnia 2 listopada została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”. Konferencja odbyła w siedzibie Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Prużanach - relacja w załączeniu do strony
 • W dniach 28-31.10.2008 r. odbył się wyjazd szkoleniowy na Białoruś zrealizowany w ramach projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”. Szkolenie skierowane było do kadr zajmujących się turystyką i promocją z Rejonu Prużańskiego, Kamienieckiego i Swisłockiego - re;acja w załączeniu do strony

 

Międzynarodowe szkolenia i konferencje Zespołu Szkół Specjalnych w Hajnówce - relacja w załączeniu do strony

I Regionalne Białorusko - polskie forum gospdoarcze. Wystawa gospodarcza w Hajnówce. Uczestnikami I Regionalnego Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego i Wystawy Gospodarczej były przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego i lubelskiego /Polska/ oraz z obwodu brzeskiego i grodzieńskiego /Białoruś/. Wzięły w nim udział podmioty reprezentujące różne dziedziny gospodarki - relacja w załączeniu do strony

2007

Z okazji Światowego Dnia Turystyki, który jest obchodzony na całym świecie 27 września, w dniach 28-30.09.2007 roku okolice Puszczy Białowieskiej, Białowieżę i Hajnówkę zwiedzała 24-osobowa grupa rowerzystów z Białorusi na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Wśród rowerzystów byli uczniowie, nauczyciele ze szkoły średniej w Kamieńcu i pracownicy Rejonowego Centrum Turystyki i Krajoznawstwa Wydziału Edukacji Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu... - relacja w załączeniu do strony

Projekt: „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”:

 • Szkolenie licencjonowanych przewodników po regionie Puszczy Białowieskiej zostało zorganizowane przez Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce w ramach projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBC 2004-2006... - relacja w załączeniu do strony
 • W dniach 6-9 listopada odbyły się 14 Międzynarodowe Targi Turystyczne TOUR BUSINESS 2007 w Mińsku. Są to jedne z największych targów o profilu turystycznym na Białorusi, w tym roku wśród uczestników znalazły się oferty branży turystycznej z 11 krajów świata, w tym również z Polski.... - relacja w załączeniu do strony

W dniu 13 września 2007r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu: „Euroregion Puszcza Białowieska zatrzymany w kadrze”... - relacja w załączeniu do strony

5-6 lipca 2007r., delegacja mieszkańców polskiej strony Euroregionu „Puszcza Białowieska” złożyła dwudniową wizytę na ziemi brzeskiej... - relacja w załączeniu do strony

W ramach partnerskiej współpracy z Rejonem Kamienieckim w Republice Białoruś w dniu 22 lipca 2007r. delegacja Powiatu Hajnowskiego wraz ze Starostą Hajnowskim Włodzimierzem Pietroczukiem i Przewodniczącym Rady Powiatu Hajnowskiego Sergiuszem Kojło uczestniczyła w uroczystościach poświęconych obchodom Dnia Miasta Kamieńca i rocznicy wyzwolenia miasta spod hitlerowskiej okupacji... - relacja w załączeniu do strony

Projekt: „Wieloprofilowe usprawnianie dziecka metodą ciągłej stymulacji”

 • Zespół Szkół Specjalnych otrzymał dofinansowanie od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu n.: „Wieloprofilowe usprawnianie dziecka metodą ciągłej stymulacji” w ramach Programu RITA realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
 • W dniach 1-3 VI 2007r. Zespół Szkół Specjalnych realizował pierwszą część projektu  p.n. „Wieloprofilowe usprawnianie dziecka metodą ciągłej stymulacji” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Przemiany w Regionie-RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji... - relacja w załączeniu do strony
 • Dnia 16 i 17 XI 2007r. Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce wraz z Centrum Korekcyjno-Rozwijajacego Kształcenia i Rehabilitacji ( CKRKiR ) w Brześciu i Kamieńcu na Białorusi w ramach realizacji II części projektu „Wieloprofilowe usprawnianie dziecka metodą ciągłej stymulacji”, zorganizował konferencje metodyczne dla nauczycieli-oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, logopedów, lekarzy, pracowników socjalnych i rodziców dzieci niepełnosprawnych... - relacja w załączeniu do strony

Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce od czerwca do grudnia 2006r. realizował projekt pod nazwą „Niech świat ludzi niepełnosprawnych intelektualnie nabiera wymiarów normalności”, finansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie-RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji... - relacja w załączeniu do strony

2006

W dniu 18 listopada 2006r. w Prawosławnym Studium Psalmistów w Hajnówce odbyło się seminarium poświęcone problemom wykonawczym muzyki cerkiewnej. Seminarium zostało zorganizowane przez Prawosławne Studium Psalmistów w Hajnówce (Polska) i Wydział Dyrygentury Mińskiej Duchownej Akademii i Seminarium w Żyrowicach (Białoruś) w ramach realizacji projektu: „Współpraca Uczelni Teologicznych w Hajnówce (Polska) oraz Żyrowicach (Białoruś) w zakresie badań nad przenikaniem muzyki ludowej w muzyce religijnej” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006... - relacja w załączeniu do strony

Na zaproszenie Przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Prażanach, przedstawiciele władz Powiatu Hajnowskiego w osobach: Pan Mikołaj Michaluk – Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego,  Pan Jerzy Sirak – Wicestarosta Hajnowski oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce w dniu 6 sierpnia br. uczestniczyli w uroczystości upamiętnienia rozstrzelania przez niemieckich faszystów Polaków i Białorusinów... - relacja w załączeniu do strony

Na zaproszenie Przewodniczącego Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Swisłoczy, przedstawiciel Zarządu Powiatu Hajnowskiego Pan Eugeniusz Wołkowycki  oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce w dniu 13 sierpnia br. uczestniczyli w obchodach Dnia Kultury Polskiej w Porozowie... - relacja w załączeniu do strony

W dniach 15-16 maja 2006r. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zorganizowało wyjazd studyjny na Białoruś w ramach projektu „Otwarta Puszcza – system oznakowania atrakcji turystycznych w Euroregionie Puszcza Białowieska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Narodowy Program Dla Polski 2003 Fundusz Małych Projektów Phare pod patronatem Euroregionu Puszcza Białowieska...więcej

Projekt: „Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków”  współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej – 73,59 %, Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – 26,41%, realizowany od 15 marca – 14 czerwca 2006 r... - relacja w załączeniu do strony

Projekt: „Przez miedzę -współpraca Szkół w zakresie aktywnej edukacji przyrodniczo – kulturowej:

 • Pod koniec kwietnia w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, gościła 26 osobowa grupa młodzieży z Liceum nr 5 w Prużanach na Białorusi... - relacja w załączeniu do strony
 • Nasi rówieśnicy z Prużan na Białorusi nie musieli długo czekać na rewizytę w ramach projektu „Przez miedzę”. Już 11 maja... - relacja w załączeniu do strony

Projekt: „Z tradycją w przyszłość” – c.d.:

 • Realizując kolejne działanie projektu „Z tradycją w przyszłość” w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce pani Krystyna Jakoniuk przeprowadziła zajęcia edukacyjne o tematyce geograficzno – przyrodniczej jak również o turystyczno – gospodarczych walorach naszego regionu... - relacja w załączeniu do strony
 • Ostatnie miesiące realizacji programu „Z tradycją w przyszłość” w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce obfitowały w najróżniejsze wydarzenia... - relacja w załączeniu do strony

2005

W dniach 15-16 grudnia 2005 r. (czwartek – piątek) Wydział Promocji, Polityki Regionalnej, Turystyki i Współpracy z Zagranicą zorganizował 2-dniową konferencję w Białowieży pt.  „Euroregion Puszcza Białowieska dziś i jutro – perspektywy rozwoju”... - relacja w załączeniu do strony

Projekt: „Z tradycją w przyszłość”:

 •  Do takich wniosków doszli uczniowie po zajęciach ,,Rękodzieło ludowe naszego regionu” i ,,Kulinarne dziedzictwo – kuchnia naszych babć”, które odbyły się  w ramach realizacji zadań edukacyjnych  programu ,,Z tradycją w przyszłość” w Zespole Szkół nr 2 w Hajnówce. Partnerem zagranicznym w tym projekcie jest szkoła gimnazjalna  w Prużanach na Białorusi...- relacja w załączeniu do strony
 • W dniach 11 – 12 października bieżącego roku grupa trzech nauczycielek z Gimnazjum w Prużanach  (Ludmiła Omeljańczuk, Antonina Mukosiej, Galina Kniga) odwiedziła naszą szkołę...- relacja w załączeniu do strony
 • W ramach działań projektu „Z tradycją w przyszłość” w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce odbyło się szereg zajęć edukacyjnych, a w tym dwa o tematyce etnograficznej...- relacja w załączeniu do strony
 • W ramach realizacji kolejnego etapu projektu " Z tradycją w przyszłość " w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce odbyły się zajęcia edukacyjne na temat: "Moj rodny kut" w twórczości pisarzy i poetów białoruskich żyjących i tworzących w Polsce...- relacja w załączeniu do strony

15.11.2005 w Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego projektu  pt: "Obyczaje i obrzędy pogranicza Euroregionu Puszcza Białowieska"...- relacja w załączeniu do strony

W dniach 16 i 17 lipca br. odbył się  wyjazd na Białoruś zorganizowany przez Wydział Promocji, Rozwoju Regionalnego, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Hajnówce, który jest kolejnym działaniem realizowanego projektu pt. „Przygraniczne Spotkania w Euroregionie Puszcza Białowieska” dofinansowanego przez Euroregion Puszcza Białowieska...- relacja w załączeniu do strony

W dniach 26-29 maja br. odbył się na terenie powiatu hajnowskiego cykl koncertów pt. „Euroregion Puszcza Białowieska po trzech latach”...- relacja w załączeniu do strony

W sobotę (16 kwietnia 2005 r.) w Puszczy Białowieskiej otwarto  międzynarodowe turystyczne przejście graniczne Białowieża-Piererow...- relacja w załączeniu do strony

2004

W dniach 25 –28 XI 2004 roku Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” z Hajnowskiego Domu Kultury gościł w Prużanach na Białorusi, gdzie 27 XI świętował Jubileusz 25-lecia zaprzyjaźnionego zespołu „Spadczyna”...- relacja w załączeniu do strony

W roku szkolnym 2004 /2005 Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce rozpoczął realizację projektu „Łączy nas nie tylko Puszcza”...- relacja w załączeniu do strony

 W dniach od 26 lipca  do 01 sierpnia 2004 roku w  Kubie Carino w Nowej Łuce odbyły się polsko – białoruskie warsztaty taneczne...- relacja w załączeniu do strony

Od 1 sierpnia 2004 Starostwo Powiatowe w Hajnówce, rozpoczęło realizację projektu: „Wiedzieć więcej o sobie - wiedzieć więcej o regionie” – komunikacja i promocja w Euroregionie „Puszcza Białowieska”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Puszcza Białowieska, Polska Granica Wschodnia PHARE 2002...- relacja w załączeniu do strony

Projekt „Poznajmy się wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej”:

 • 32 – osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami, z 4 szkół z Białorusi uczestniczyła w dniach 22-24.01.2004 r. w pierwszej wizycie studyjnej...- relacja w załączeniu do strony
 • W dniach 17 - 19 luty 2004 r. grupa młodzieży i nauczycieli z gimnazjów powiatu hajnowskiego przebywała na Białorusi...- relacja w załączeniu do strony
 • Grupa młodzieży z 10 szkół (6 z powiatu hajnowskiego i 4 z Białorusi) uczestniczyła w konkursie wiedzy „Poznajmy siebie wzajemnie” w dniach 22-25.03.2004r...- relacja w załączeniu do strony
 • W dniach 10-11-12 maja 2004 r. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zorganizowało wyjazd edukacyjny...- relacja w załączeniu do strony

2003

W dniach 3-4 października 2003, w Prużanach – mieście położonym w białoruskiej części Euroregionu Puszcza Białowieska, odbyły się centralne uroczystości dożynkowe Białorusi - DOŻYNKI 2003...- relacja w załączeniu do strony

Starostwo Powiatowe w Hajnówce otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Poznajmy się wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej”  z Funduszu Małych Projektów PHARE 2001 Euroregionu „Niemen”...- relacja w załączeniu do strony

Starostwo Powiatowe w Hajnówce jest partnerem w projekcie „Puszcza Białowieska - geniusz przyrody - talent człowieka na styku kultur”, który przygotował Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne a głównym jego działaniem jest I polsko-białoruski Plener Malarski....- relacja w załączeniu do strony

Posiedzenie Rady Euroregionu "Puszcza Białowieska" z dnia 08.03.2003 roku było piątym posiedzeniem w niespełna rocznej historii Euroregionu „Puszcza Białowieska”...- relacja w załączeniu do strony
 
Przy współudziale Starostwa i biura Euroregionu “Puszcza Białowieska” w Hajnówce oraz Gimnazjum w Dubinach doszło do kolejnego zacieśnienia kontaktów pomiędzy młodzieżą polską a białoruską...- relacja w załączeniu do strony

2002

25 maja 2002 roku została podpisana  Umowa o utworzeniu Euroregionu Puszcza Białowieska.  Inicjatorem utworzenia Euroregionu Puszcza Białowieska był Starosta Hajnowski - Włodzimierz Pietroczuk.

Uroczystość podpisania Umowy miała miejsce w amfiteatrze w Hajnówce, w obecności Ministra Spraw Zagranicznych – Włodzimierza Cimoszewicza a także władz wojewódzkich. Umowę podpisali ze strony polskiej – starosta, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad, natomiast ze strony białoruskiej, przewodniczący rejonowych komitetów wykonawczych wraz z przewodniczącymi rad.  Powołanie do życia Euroregionu było konsekwencją kontaktów utrzymywanych przez wiele lat przez lokalne samorządy po obu stronach granicy. Umowa podpisana została przez następujące samorządy: Powiat Hajnowski, Miasto Hajnówka, gminy wiejskie: Hajnówka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czyże, Narew, Narewka, Czeremcha oraz gmina miejsko-wiejska Kleszczele; natomiast po stronie białoruskiej rejony: Prużany, Swisłocz i Kamieniec. Po stronie polskiej Euroregion reprezentowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. 

Euroregion  Puszcza Białowieska  -  międzynarodowe zrzeszenie społeczności lokalnej po polskiej i białoruskiej stronie granicy - został utworzony w oparciu o niezwykle cenny, transgraniczny obiekt przyrodniczy, jakim jest Puszcza Białowieska, położona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Białoruś.

Puszcza Białowieska - po polskiej stronie granicy i Państwowy Park Narodowy „Bieławieżskaja Puszcza” – po stronie białoruskiej, zostały uznane przez UNESCO jako jeden z siedmiu w świecie a trzech w Europie – transgranicznym Obiektem Dziedzictwa Światowego.

Podstawowe znaczenie w utworzeniu i funkcjonowaniu Euroregionu „Puszcza Białowieska” mają społeczności, zamieszkujące region Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy. Odkąd sięgnąć pamięcią, mieszkańcy terenów przygranicznych, samorządy lokalne Polski i Białorusi prowadzą szeroką współpracę; odbywają się liczne imprezy kulturalne, spotkania służbowe, prywatne, jak również bardzo często rodzinne.

Celem nadrzędnym Euroregionu „Puszcza Białowieska” należy tworzenie podstaw do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej na różnych płaszczyznach, bezpośrednio sąsiadujących obszarów w Republice Białoruś i Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowymi celami współpracy w ramach Euroregionu jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do wspierania: rozwoju gospodarczego, turystyki, ochrony środowiska naturalnego, kontaktów mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy (m.in. kulturalnych, naukowych, oświatowych, społeczno-gospodarczych) oraz podejmowanie wspólnych działań w zakresie istotnym dla jego członków.

 

 

 

Materiały

19-20.11.09 koferencja
1920112009​_konferencja.docx 1.53MB
9-11.11.2009 rajd rowerowy
911102009​_rajd​_rowerowy.docx 5.98MB
08.10.09 wystawa
08102009​_wystawa.docx 1.36MB
25.09.09 zlot
25092009​_zlot.docx 0.95MB
1.2.08.2009 delegacja zespołów
12082009​_delegacja​_zespołów.docx 0.58MB
30-31.07.2009 wizyta białoruskiej delegacji w gminie
3031072009​_wizyta​_białoruskiej​_delegacji​_w​_gminie.docx 1.48MB
26.07.09 wizyta na Białorusi
26072009​_wizyta​_na​_Białorusi.docx 2.75MB
03.07.2009 delegacja z Powiatu na obchodach w Białorusi
03072009.docx 1.70MB
12.01.2009 wieczór kolęd
12012009.docx 0.01MB
28-31.11.2008 wyjazd szkoleniowy projekt
28-31102008​_wyjazd​_szkoleniowy​_projekt.docx 1.52MB
10-11.11.2008 wizyta w Brześciu
1011112008.docx 0.67MB
03.09.2008 - prawa miejskie Prużan
0309808​_Prawa​_miejskie​_Prużan.docx 0.77MB
02.11.2008 konferencja
02112008​_projekt​_-​_konferecja.docx 0.79MB
28-31.11.2008 wyjazd szkoleniowy projekt
28-31102008​_wyjazd​_szkoleniowy​_projekt.docx 1.52MB
Projekt ZSS 2008
Projekt​_ZSS​_2008.docx 1.45MB
I Forum Gospdoarcze 2008
I​_forum​_gospodarcze​_2008.docx 3.44MB
28.30.09.2007 wizyta rowerzystów z Białorusi
2830092007.docx 0.65MB
Projekt „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” - szkolenie 2007
projekt​_11​_szkolenie​_2007.docx 0.93MB
Projekt: „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej” - targi 06-09.11.2007
projekt​_69112007.docx 0.78MB
W dniu 13 września 2007r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu: „Euroregion Puszcza Białowieska zatrzymany w kadrze”.
13092007​_konferencja.docx 0.44MB
5.6.07.2007 delegacja polskiej strony- delegacja mieszkańców polskiej strony Euroregionu „Puszcza Białowieska” złożyła dwudniową wizytę na ziemi brzeskiej
56072007​_delegacja​_polskiej​_strony.docx 0.72MB
22.07.2007 obchody dnia miasta Kamieniec
22072007​_obchody​_dnia​_miasta​_Kamieńca.docx 0.89MB
projekt „Wieloprofilowe usprawnianie dziecka metodą ciągłej stymulacji” 01-03.06.2007
projekt​_„Wieloprofilowe​_usprawnianie​_dziecka​_metodą​_ciągłej​_stymulacji”​_13062007.docx 0.22MB
projekt „Wieloprofilowe usprawnianie dziecka metodą ciągłej stymulacji” 16.11.2007
projekt​_„Wieloprofilowe​_usprawnianie​_dziecka​_metodą​_ciągłej​_stymulacji”​_16112007.docx 0.65MB
Podsumowanie projektu ZSS Niech świat ludzi niepełnosprawnych intelektualnie nabiera wymiarów normalności, 2007
Podsumowanie​_projektu​_„Wieloprofilowe​_usprawnianie​_dziecka​_metodą​_ciągłej​_stymulacji”​_2007.docx 0.47MB
18.11.2006 Seminarium w ramach realizacji projektu: „Współpraca Uczelni Teologicznych w Hajnówce (Polska) oraz Żyrowicach (Białoruś)
18112006.docx 0.56MB
06.08.2006 Delegacja Starostwa Powiatowego w Hajnówce uczestniczyła w uroczystości upamiętnienia rozstrzelania przez niemieckich faszystów Polaków i Białorusinów
06082006.docx 0.43MB
13.08.2006. Obchody Dnia Kultury Polskiej w Porozowie
13082006.docx 0.31MB
15-16 maja 2006 wyjazd studyjny na Białoruś w ramach projektu „Otwarta Puszcza – system oznakowania atrakcji turystycznych w Euroregionie Puszcza Białowieska”
1516052006.docx 1.16MB
rojekt: „Młodzi odkrywcy przygranicznych szlaków” współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej termin realizacji: 15.03-14.06.2006
projekt​_1503-14062006.docx 0.19MB
11.05.2006 - wizyta gości z Białorusi w ramach projektu "Przez miedzę -współpraca Szkół w zakresie aktywnej edukacji przyrodniczo – kulturowej"
projket​_1​_11052006.docx 0.94MB
2006 - Projekt: „Przez miedzę -współpraca Szkół w zakresie aktywnej edukacji przyrodniczo – kulturowej: W Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, gościła 26 osobowa grupa młodzieży z Liceum nr 5 w Prużanach na Białorusi
projekt​_1​_liceum.docx 0.94MB
Kolejne działanie projektu „Z tradycją w przyszłość” 2006
projekt​_21.docx 0.45MB
Realizacja programu projektu „Z tradycją w przyszłość” w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce 2006
projekt​_22.docx 1.83MB
15-16.12.2005 konferencja pt. „Euroregion Puszcza Białowieska dziś i jutro – perspektywy rozwoju”.
16122005.docx 0.03MB
2005 - Projekt z tradycją w przszłośc- zajęcia ,,Rękodzieło ludowe naszego regionu” i ,,Kulinarne dziedzictwo – kuchnia naszych babć”
2005​_projekt​_zs​_2.docx 0.31MB
11-12.10.2005 „Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ …” - projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
11​_12​_10​_2005​_projekt.docx 1.14MB
27.10.2005 - realizacja projektu „Z tradycją w przyszłość” w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
27​_10​_05​_projekt.docx 0.57MB
2005 - w ramach projektu " Z tradycją w przyszłość " w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce odbyły się zajęcia edukacyjne
projekt​_2005.docx 0.38MB
15.11.2005 odsumowanie realizowanego projektu pt: "Obyczaje i obrzędy pogranicza Euroregionu Puszcza Białowieska"
15112005.docx 0.85MB
16-17.07.2005 Wyjazd w ramach projektu Przygraniczne Spotkania w Euroregionie Puszcza Białowieska
1617072005.docx 0.66MB
26-29.05.2005 cykl koncertów pt. „Euroregion Puszcza Białowieska po trzech latach”.
29052005.docx 0.68MB
16 kwietnia 2005 r. w Puszczy Białowieskiej otwarto międzynarodowe turystyczne przejście graniczne Białowieża-Piererow
16042005.docx 0.86MB
25-28.12.2004 Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” z Hajnowskiego Domu Kultury gościł w Prużanach na Białorusi
25-28122004.docx 0.15MB
28-29.09.2004 Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce rozpoczął realizację projektu „Łączy nas nie tylko Puszcza”
28-29092004.docx 0.38MB
26.07.2005 polsko – białoruskie warsztaty taneczne
26072004.docx 0.28MB
01.08.2004 Starostwo Powiatowe w Hajnówce, rozpoczęło realizację projektu: „Wiedzieć więcej o sobie - wiedzieć więcej o regionie” – komunikacja i promocja w Euroregionie „Puszcza Białowieska”
01082004.docx 0.02MB
22-24.01.2005 Projekt „Poznajmy się wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej
2224012004​_projekt.docx 0.03MB
17-19.02.2004 Projekt „Poznajmy się wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej
1719022004​_projekt.docx 0.03MB
10-12.05.2004 Projekt „Poznajmy się wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej
10-12052004​_projekt.docx 0.04MB
22-25.03.2004 Projekt „Poznajmy się wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej
2225032004​_projekt.docx 0.05MB
03-04.10.2003 - odbyły się centralne uroczystości dożynkowe Białorusi - DOŻYNKI 2003
34102003.docx 0.10MB
Starostwo Powiatowe w Hajnówce otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Poznajmy się wzajemnie – edukacja kulturowa młodzieży polskiej i białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej”
Projekt​_poznajmy​_się​_wzjamenie​_realizowany​_w​_2003​_r.docx 0.04MB
09.2003 Starostwo Powiatowe w Hajnówce jest partnerem w projekcie „Puszcza Białowieska - geniusz przyrody - talent człowieka na styku kultur”,
092003​_powiat​_partnerem​_w​_projekcie.docx 0.04MB
08.03.2003 Posiedzenie Rady Euroregionu "Puszcza Białowieska"
08032003.docx 0.06MB
01.2003 - zacieśnienie kontaktów pomiędzy młodzieżą polską a białoruską
012003.docx 0.07MB
Umowa o utworzeniu Euroregionu
umowa​_o​_utworzeniu​_eruroregionu.pdf 0.97MB
{"register":{"columns":[]}}