W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 27 18, fax. 85 682 42 20, email: starostwo@powiat.hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Starosty Hajnowskiego jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce można skontaktować się pod adresem email: iod@powiat.hajnowka.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

c) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w przypadku przetwarzania danych osobowych, których podanie jest wymogiem ustawowym;

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w przypadku przetwarzania danych osobowych, których podanie jest dobrowolne.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest:

a) wymogiem ustawowym - wynika z realizacji obowiązków określonych w przepisach prawa,

b) dobrowolne - w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna - portal Facebook

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zamieszczonych na fanpage’u: https://www.facebook.com/PowiatHajnowski/, www.facebook.com/centrum.kraina.zubra/ jest Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 27 18, fax. 85 682 42 20, email: starostwo@powiat.hajnowka.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce można skontaktować się pod adresem email: iod@powiat.hajnowka.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w calach:

  •  w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Powiat Hajnowski  oraz fanpage Centrum Turystyki i Promocji KRAINA ŻUBRA na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
  • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora,
  • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a,

4. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
5. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratorów obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
6. Administrator z siedzibą w Hajnówce przetwarza dane osobowe osób, które:

  • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
  • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu,
  • opublikowały recenzję na fanpage’u,
  • wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a Administratora.
8. Odbiorcami Państwa danych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa, lokalne media, inne podmioty, którym administrator udostępni dane w postaci zdjęć, filmów lub innych materiałów promocyjnych, podmioty, z którymi administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych. W związku na specyfikę działania portalu Facebook dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal.
9. W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
10. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
12. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane przez Administratorów stron Powiatu Hajnowskiego (www.facebook.com/PowiatHajnowski/) oraz Centrum Turystyki i Promocji KRAINA ŻUBRA (www.facebook.com/centrum.kraina.zubra/) na portalu Facebook. Państwa dane, które posiadamy we wiadomościach prywatnych są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa swojego sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub w chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na portalu Facebook. W przypadku informacji, które Administrator posiada w ramach udostępnionych komentarzy, są one dostępne na fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.
13. Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich czyli teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać dane osobowe poza teren EOG, co jest niezależne od Administratora. Jednocześnie wskazujemy, że portal Facebook deklaruje wykonywanie typowych klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów (więcej: www.facebook.com/piracy/explonation).

Administratorzy stron Powiatu Hajnowskiego oraz Centrum Turystyki i Promocji KRAINA ŻUBRA na portalu Facebook

 

{"register":{"columns":[]}}