W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski

 • Data publikacji strony internetowej w obecnym kształcie:  05.2021
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.05.2021
 • Data publikacji deklaracji dostępności: 28 marca 2022 r.
 • Data aktualizacji deklaracji: 31.03.2023

Status strony pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Elementy niezgodne:

 1. Brak tekstu alternatywnego dla elementów umieszczonych w widgecie w formie slajderu „Współpracujemy również” . Odsyłaczom obrazkowym brakuje tekstów alternatywnych. Zamiast tekstów alternatywnych podane są nazwy plików lub spacje.
 2. Przy powiększeniu strony powyżej 130% znika menu poziome, przekształcając się w menu pionowe w rozwijalnej listy.
 3. Stwierdzono błędy w walidacji poprawności nagłówków.
 4. Brak informacji o zakresie działalności Urzędu w formie tekstu łatwego do czytania – zgodnie z Planem zapewnienia dostępności w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w 2022 r., bariera zostanie zniwelowana.
 5. Linki otwierają się w tym samym oknie.

Pozostałe elementy strony są zgodne z obowiązującym standardem WCAG 2.1.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 31 marca 2023 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: aplikacje WAWE Evaluation Tool oraz  Markup Validation Service.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym - Katarzyna Miszczuk, adres poczty elektronicznej redakcja@powiat.hajnowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 682 47 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym mi wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika w materiałach)

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
starostwo@powiat.hajnowka.pl
85 682 27 18

Kontakt do Koordynatora Dostępności w Starostwie Powiatowym w Hajnówce:

Katarzyna Miszczuk, 85 682 47 68, redakcja@powiat.hajnowka.pl, pokój nr 7 (parter)

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Wejście do budynku:

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście tylne jest przeznczone dla pracowników Urzędu, wejście główne – dla interesantów. Do wejścia głównego prowadzą niskie schody (dwa stopnie) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym dla wózków inwalidzkich. Podjazd nie posiada barierek. Drzwi budynku otwierają się manualnie, funkcja drzwi automatycznych jest nieczynna. Do wejścia do budynku prowadzi nawierzchnia dotykowa składająca się z dwóch elementów: pasa prowadzącego i pól uwagi.  Wejście do budynku jest zasygnalizowane w tym znaczeniu, że:

 • futryna drzwi wejściowych do budynku ma kolor kontrastowy w stosunku do tynku pokrywającego powierzchnię budynku, ponadto przeszklone szyby przecinają pasy poziome. Skrzydło drzwi wejściowych ma 96 cm, otwiera się pod kątem 180 stopni. Drzwi otwierają się manualnie, pochwyt znajduje się na wysokości 92 cm od posadzki. Drzwi wyposażone w samozamykacz.
 • brak drzwi otwieranych automatycznie.
 • krawędzie stopni schodów oznaczone są kontrastową taśmą.
 • brak pasa ostrzegawczego.
 1. Wokół głównego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnościami. Po wejściu do budynku szeroki hol umożliwia swobodę ruchu.
 2. Wejście do budynku ochraniane jest daszkiem. W holu budynku, przed drzwiami na posadzce leży wycieraczka gumowa, której wielkość oczek może spowodować utknięcie laski osoby niewidomej.
 3. Przed głównym wejściem do budynku, po obu stronach ulicy znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. Dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zostały wydzielone naprzeciw głównego wejścia do budynku urzędu. Oznakowane są kopertą. Stanowiska postojowe oznaczone są znakami pionowymi z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim. Stanowiska postojowe mają połączenie z najbliższym chodnikiem – pochylnia umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim na poziom chodnika.  
Stan dostępności architektonicznej wewnątrz budynku:
 • W budynku Urzędu nie ma windy. Osoba poruszająca się na wózku celem dotarcia na piętra budynku lub toalety może skorzystać z pomocy schodołązu gąsienicowego - schodołaz obsługuje przeszkolony pracownik Urzędu. W holu Urzędu mieści się Punkt Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego urzędnik proszony jest na hol celem udzielenia pomocy interesantowi.
 • Stopnie schodów prowadzących na poszczególne są oznaczone pasem ostrzegawczym. Poręczne przy schodach między piętrami znajdują się z jednej strony.
 • W holu znajduje się Punkt Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego. Lada recepcyjna w Punkcie Obsługi Klienta znajduje się na wysokości 116 cm od wysokości posadzki – plan zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w 2022 r. zakłada montaż lady na wysokości do 90 cm od posadzki.
Łazienka dla osób ze szczególnymi potrzebami:
 • Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych mieści się na pierwszym piętrze. Do toalety z holu prowadzą schody (5 stopni), posiadające poręcze po obu stronach. Z myślą o osobach poruszających się na wózku został zakupiony schodołaz.
 • Włącznik światła znajduje się na wysokości 115 cm od posadzki. Drzwi do łazienki otwierają się manualnie na zewnętrz, pod kątem 90 cm, brak samozamykacza. Klamka znajduje się na wysokości 116 cm od posadzki. Uchwyty przy umywalce i toalecie zostały zamontowane do ściany. Brak progu.
 • W toalecie został zamontowany dzwonek umożliwiający osobie ze szczególnymi potrzebami wezwanie pomocy.
 • W toalecie brak rozwiązań dla matek z małymi dziećmi.
System odnajdywania drogi:

1. W budynku wprowadzono elementy aranżacji ułatwiających samodzielną orientację i poruszanie się w przestrzeni oraz znalezienie drogi do celu w postaci:

 • umieszczenia oznakowania kierunkowego,
 • zróżnicowanie kolorystyczne posadzek,
 • napisy informacyjne umieszczane obok drzwi do pokojów: informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym są drukowane w standardowym rozmiarze czcionki, natomiast dane kontaktowe przy drzwiach pokoi - w druku powiększonym dla osób słabowidzących (ciemnozielone napisy na białym, kontrastowym tle, czcionka bezszeryfowa).

2. Możliwość ewakuacji w budynku zapewniona jest w formie wizualnej: oznaczenie drogi ewakuacyjnej za pomocą piktogramów.

Dostępność komunikacyjno – informacyjna:
 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. W Starostwie Powiatowym w Hajnówce zatrudniona jest osoba władająca językiem migowym w stopniu średniozaawansowanym, potwierdzone stosownym dokumentem. Kontakt: Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym Katarzyna Miszczuk, pokój nr 7, parter, redakcja@powiat.hajnowka.pl
 3. Informacja o działaniu Urzędu i rozkładzie pomieszczeń zapewniana jest w sposób wizualny (tuż przy drzwiach wejściowymi do budynku, po prawej stronie na ścianie wisi tablica informacyjna. Zapewniony jest kontrast oraz odpowiednio czytelna czcionka – bezszeryfowa oraz widoczna) a także głosowy – w holu urzędu, naprzeciwko drzwi wejściowych znajduje się Punkt Obsługi Klienta.
 4. Punkt Obsługi Klienta został wyposażony w petlę indukcyjną wspomagającą słyszenie.
 5. Na stronie internetowej znajduje się film instruktażowy "Starostwo Powiatowe w Hajnówce - zapoznaj się z naszą działalnością", który charakteryzuje Urząd i sposób załatwienia spraw. Informacje zostały przedstawione w tekście łatwym do czytania, występuje lektor i tłumacz języka migowego.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”, Budy Leśne 1, 17-200 Hajnówka: siedziba Wydziału Promocji i Rozwoju a także powiatowego punktu Informacji Turystycznej:

Wejście do budynku:
 1. Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra jest budynkiem parterowym, brak schodów.
 2. Do budynku Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra prowadzi ścieżka ułożona kostką brukową.
 3. Wokół Centrum znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością. Parkingi oznaczone są znakiem drogowym.
 4. Parking wokół Centrum ułożony jest brukiem - nierówna powierzchnia możne utrudniać poruszanie się, szczególnie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach.
 5. Do budynku prowadzą dwuskrzydłowe drzwi otwierane manualnie, do zewnątrz. Szerokość drzwi to 105 cm, kąt otwarcia – 180 stopni. Drzwi od wewnątrz i zewnątrz wyposażone są w pochwyt, umocowany na wysokości 35 cm od posadzki. Siła ciężkości drzwi optymalna, ich otworzenie nie wymaga wysiłku, dodatkowo drzwi wyposażone są w samozamykacz.
 6. Drzwi wejściowe są elementem zadaszonego wiatrołapu, prowadzącego do pomieszczeń w budynku. Wiatrołap oraz drzwi wejściowe są przeszklone, kolor stolarki aluminiowej kontrastowy w stosunku do koloru bryły budynku. Drzwi oraz przeszklona konstrukcja wiatrołapu nie posiadają poziomych oznaczeń kontrastowych.
Stan dostępności architektonicznej wewnątrz budynku:
 1. Drzwi wejściowe prowadzą do wiatrołapu, z którego możliwe jest wejście do pomieszczeń budynku- łazienki, Punktu Informacji Turystycznej, sali konferencyjnej
 2. Szerokość wiatrołapu to 217 cm, co umożliwia swobodę poruszania się.
 3. W budynku brak tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń
 4. W budynku brak linii prowadzących zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 5. Po wejściu do budynku, na wprost drzwi wejściowych, znajdują się drzwi prowadzące do Punktu Informacji Turystycznej.
 6. Drzwi wejściowe do punktu informacji turystycznej otwierają się manualnie, do zewnątrz. Drzwi mają szerokość 93 cm, otwierają się pod kątem 90 stopni, są wyposażone w samozamykacz. Pochwyt drzwi zamontowany na wysokości 30 cm od posadzki. Kolor stolarki aluminiowej drzwi jest kontrastowy w stosunku do koloru bryły budynku.
 7. W punkcie informacji turystycznej informacje są przekazywane w sposób głosowy.
 8. Punkt informacji turystycznej wyposażony jest w meble biurowe z ladami, na których zostały wyłożone materiały promocyjne. Wysokość mebla – 110 cm, półki znajdują się w zasięgu ręki. Wśród udostępnionych materiałów promocyjnych znajdują się poradniki o turystyce w regionie dla osób ze szczególnymi potrzebami z informacją o stopniu dostępności poszczególnych obiektów turystycznych.
 9. Punkt informacji turystycznej jest wyposażony w recepcję, wysokość biurka od posadzki to 30 cm.
 10. W budynku znajduje się sala konferencyjna, można do niej wejść korzystając z wiatrołapu. Do sali konferencyjnej prowadzą drzwi jednoskrzydłowe, otwierane manualnie, wyposażone w samozamykacz. Drzwi mają 100 cm szerokości, kąt otwarcia to 95 stopni. Obustronne pochwyty został zamontowane na wysokości 30 cm od posadzki. Kolor stolarki aluminiowej drzwi jest kontrastowy w stosunku do koloru bryły budynku. W sali znajdują się stoły na wysokości 64 cm od posadzki oraz krzesła. Sala wyposażona jest w okna, co wpływa na jasność pomieszczenia, światło zapalane na włącznik, brak automatyzacji.
Łazienka dla osób ze szczególnymi potrzebami:
 1. Łazienki przeznaczone dla klientów Centrum znajdują się po lewej stronie Punktu informacji Turystycznej, wejście przez wiatrołap. Do pomieszczeń sanitarnych prowadzą drzwi jednoskrzydłowe, otwierane manualne do zewnątrz, wyposażone w samozamykacz. Szerokość drzwi – 100 cm, obustronne pochwyty są zamocowane na wysokości 30 cm od posadzki. Szerokość korytarza prowadzącego do łazienki to 283 cm, co umożliwia swobodę poruszania się.
 2. W korytarzu brak automatycznego czujnika włączania światła, brak linii naprowadzających oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 3. Kolor posadzki i drzwi jest kontrastowy w stosunku do koloru ścian.
 4. Łazienka dla osób z niepełnosprawnością nie jest oznaczona uniwersalnym piktogramem. Do łazienki prowadzą drzwi jednoskrzydłowe, otwierane manualnie, szerokie na 104 cm. Kąt otwarcia to 180 stopni. Drzwi wyposażone w samozamykacz.
 5. W łazience obok toalety i umywalki do ściany są zamontowane pochwyty.  
 6. Nad umywalką zamontowano lustro o kącie nachylenia ok 30 stopni, co umożliwia swobodne przyjrzenie się.
 7. Łazienka jest wyposażona w toaletę z przewijakiem.
 8. Łazienka nie jest wyposażona w dźwiękowy system sygnalizujący potrzebę pomocy.
Dostępność informacyjno – komunikacyjna:
 1. W punkcie informacji turystycznej informacje są przekazywane w sposób głosowy.
 2. W budynku brak tablicy informacyjnej o rozkładzie pomieszczeń.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak systemu oznaczeń dźwiękowych oraz pętli indukcyjnej.
 4. Brak możliwości komunikacji w języku migowym.
 5. Możliwość ewakuacji w budynku zapewniona jest w formie wizualnej: oznaczenie drogi ewakuacyjnej za pomocą piktogramów.

ul.Piłsudskiego 8 w Hajnówce: miejsce punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

 1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mieszczą się na parterze budynku, pokój 9.
 2. Do wejścia głównego prowadzą dwa niskie schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, w tym dla wózków inwalidzkich. Podjazd posiada barierkę z lewej strony. Krawędzie stopni schodów nie są oznaczone taśmą, przed schodami brak pasa ostrzegawczego. Wejście do budynku ochraniane jest daszkiem.
 3. Drzwi do budynku mają kontrastowy kolor w stosunku do nawierzchni budynku, otwierają się manualnie, pod pełnym kątem 90 stopni.
 4. Wokół głównego wejścia oraz w holu budynku umożliwiona jest swoboda poruszania się osobom z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja nt. miejsca nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest dostępna w sposób głosowy.
 6. W budynku brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 7. Przed budynkiem są oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Postępowanie odwoławcze:

Od 6 września 2021 r. każdy obywatel będzie mógł poinformować podmiot  publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym (opisanych w art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".
Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy;
2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni, Starosta Hajnowski niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Starosta Hajnowski niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, uzasadniając swoje stanowisko oraz wskazując okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

Natomiast jeśli:

 1. pomimo wniesienia wniosku Starosta Hajnowski nie zapewni dostępności w przeciągu 14 dni i nie poinformuje, że potrzebuje na to więcej czasu,
 2. Starosta Hajnowski  poinformuje, że potrzebuje więcej czasu, ale nie zapewni dostępności (ma maksymalnie 2 miesiące na zapewnienie dostępności),
 3. Starosta Hajnowski odmówi zapewnienia dostępności (nawet jeśli zapewni dostęp alternatywny),

będzie można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Na wniesienie skargi osoba ze szczególnymi potrzebami ma 30 dni od upływu terminu, w którym podmiot publiczny miał zapewniać dostępność po złożeniu ww. wniosku (14  dni, lub maksymalnie 2 miesiące). Wnosząc wniosek i skargę trzeba spełnić wymagania formalne np. podać dane kontaktowe, czy wskazać konkretne bariery, które utrudniły lub uniemożliwiły dostępność. Szczegółowe wymagania formalne opisano w art. 30 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy. 

deklarację sporz. Katarzyna Miszczuk, Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym w Hajnówce

Materiały

Klauzula do wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej
klauzula​_wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci​_cyfrowej.docx 0.01MB
Klauzula do wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej
klauzula​_wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci​_architektonicznej.docx 0.01MB
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
{"register":{"columns":[]}}