W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Uchwała Nr LII/298/2022 Rady Powiatu

Uchwała Nr LII/298/2022

Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku


Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),
- art. 121 ust.1 i ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.),
- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.)


RADA POWIATU uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2021 rok, na które składa się:
1) bilans - wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 31 956 225,47 zł;
2) rachunek zysków i strat - wykazujący zysk netto 3 860 586,72 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - wykazujące wartość kapitału (funduszu) własnego w kwocie 9 693 167,80 zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych - wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 3 250 502,36 zł;
5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe  informacje i objaśnienia.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SP ZZOZ w Lipsku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr LII/298/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2022 roku

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Czynność ta powinna nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 
Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

 •     bilansu,
 •     rachunku zysków i strat,
 •     informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
 •     zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 •     rachunku przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe przed zatwierdzeniem podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli w myśl art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości jednostka składająca sprawozdanie spełniła w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, co najmniej dwa z następujących warunków:

 •     średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 •     suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 •     przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Sprawozdanie finansowe SP ZZOZ w Lipsku w roku 2021 podlegało badaniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Zbadane sprawozdanie finansowe SP ZZOZ w Lipsku, według opinii niezależnego biegłego rewidenta, we wszystkich istotnych aspektach:

 •     przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej SP ZZOZ w Lipsku na dzień 31 grudnia 2021 r., jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 •     zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 •     jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu SP ZZOZ w Lipsku.

Z wnioskiem o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok wystąpił Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Zgodnie z przytoczonymi w treści uchwały przepisami prawnymi organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Lipsku jest Rada Powiatu.
 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2022 11:25 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zarząd Powiatu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LII/298/2022 Rady Powiatu 1.0 06.06.2022 11:25 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}