W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr LXXVI/424/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2024 roku

29.02.2024


Uchwała Nr LXXVI/424/2024

Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 lutego 2024 roku


w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2024 rok

 Na podstawie: 
- art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r.  Poz. 107)
- art. 35a ust. 1 pkt.  7, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji   zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r.  poz. 44)  


RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się zadania i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według  algorytmu w 2024 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (załącznik do uchwały).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipsku do dokonywania przeniesień środków pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

UZASADNIENIE

Pismem nr DF.WSA.67.2024.w. z dnia 09.02.2024 roku Prezes Zarządu PFRON przekazał informację o wysokości środków przypadających wg algorytmu Powiatowi Lipskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z tą informacją plan finansowy Powiatu Lipskiego został określony na kwotę 3 691 247 zł, w tym 2 459 808 zł  przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, działających na terenie powiatu lipskiego. Pozostała kwota w wysokości 1 231 439 zł została rozdzielona na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Zgodnie z art. 35a  ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się środki przekazane powiatowi przez Prezesa Zarządu PFRON.

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczono środki finansowe w wysokości  1 111 439 zł, które przeznacza się na dofinansowanie poniższych zadań:

1.    dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach    rehabilitacyjnych, w kwocie 277 650 zł
2.    dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się  i technicznych,  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, w kwocie 102 200 zł
3.    dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, w kwocie 687 729 zł
4.    dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, w kwocie  40 360 zł
5.    dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika, w kwocie  3 500 zł.   

Według informacji uzyskanej z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej planuje się przeznaczyć 120 000 zł, na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostającychw zatrudnieniu. 

Uchwała Rady Powiatu Lipskiego w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON upoważnia Zarząd Powiatu do dokonywania w ciągu roku budżetowego przesunięć środków  pomiędzy zadaniami w taki sposób, aby nie powodowało to zmian w ustalonym algorytmie środków przyznanych na realizację zadań ustalonych dla Powiatu Lipskiego w 2024 roku. Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż w ciągu roku zachodzi potrzeba wielokrotnego dokonywania zmian w podziale środków.

    
 

Materiały

Załacznik do uchwały RP 424
Załącznik​_do​_uchwały​_RP​_424.pdf 0.29MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.03.2024 11:03 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dyrektor PCPR w Lipsku Koryna Kucharczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LXXVI/424/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2024 roku 1.0 05.03.2024 11:03 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}