W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Pismo „Inspiracje"

„Inspiracje. Pismo Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach” wydajemy od 1993 r. Publikacja skierowana jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami edukacji.

Dyrekcja, nauczyciele konsultanci, specjaliści ŚCDN w Kielcach

„Inspiracje” powstały z myślą o wspieraniu dokonujących się zmian polskiej oświaty poprzez prezentację przedsięwzięć podejmowanych przez ŚCDN na rzecz rozwoju nauczycieli i szkół województwa świętokrzyskiego oraz upowszechnianie nowych tendencji w wychowaniu i kształceniu.

W piśmie prezentujemy, m.in.:

 • aktualne zmiany edukacyjne;
 • przykłady dobrych praktyk szkolnych, w tym także z zagranicy;
 • wywiady z przedstawicielami władz oświatowych i świata nauki;
 • realizowane przez ŚCDN projekty unijne i inne przedsięwzięcia;
 • ofertę doskonalenia ŚCDN;
 • zmiany w prawie oświatowym;
 • nowości książkowe przydatne dla każdego nauczyciela i dyrektora szkoły.

Zachęcamy do czytania i publikacji artykułów na łamach „Inspiracji”.

Zespół redakcyjny 

Informacja dla autorów tekstów

Tekst

 1. Objętość: jedna strona artykułu w „Inspiracjach” to ok. 6,5 tys. znaków ze spacjami.
 2. Tytuł artykułu: czcionka Times New Roman; wielkość pisma 18 p.; interlinia 1,5; pismo pogrubione; do lewego brzegu.
 3. Tekst może zawierać lid (krótkie wprowadzenie); czcionka Times New Roman; wielkość pisma 12 p.; interlinia 1,5.
 4. Tekst główny: czcionka Times New Roman; wielkość pisma 11 p.; interlinia 1,5.
 5. Marginesy: 2,5 cm. Tekst należy sformatować przy użyciu justowania; nie należy stosować włączonej opcji dzielenia wyrazów, podziału stron, stopki i nagłówka.
 6. Nie stosujemy wcięcia akapitowego. Kolejne akapity oddzielamy odstępem 12 p.
 7. Daty: rozwijamy nazwy miesięcy, skracamy słowo „rok”, np.:
 • 8 marca 2020 r.
 1. W datach i w wyrażeniach liczbowych określających pewien zakres (‛od… do’) stosujemy kreskę liczbową bez spacji z obu stron. Nie stosujemy tu dywizu (-), np.:
 1. 2019−2020
 2. strony: 10−15
 1. Nazwy własne występujące w tekście pierwszy raz podajemy w pełnym brzmieniu. Przy następnym wystąpieniu możemy zastosować skrótowiec. Nazwy własne powszechnie znane możemy użyć bez ich rozwijania przy pierwszym wystąpieniu.
 2. Osoby: przy pierwszym wystąpieniu podajemy imię i nazwisko; przy kolejnych możemy użyć samego nazwiska.
 3. Cytaty zapisujemy w cudzysłowie, antykwą (pismem prostym). Luki w tekście sygnalizujemy trzema kropkami w nawiasie kwadratowym: […]. Podajemy źródło cytatu oraz numer strony w przypisie.
 4. Cytat w cytacie: „»« ”.
 5. Tytuły konferencji, warsztatów, wystaw podajemy w cudzysłowie, antykwą. Tytuły projektów edukacyjnych podajemy zgodnie z ich ustalonym zapisem.
 6. Tytuły książek oraz ich części (tomów, rozdziałów), wierszy, artykułów, obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, filmów, programów telewizyjnych i radiowych zapisujemy kursywą (pismem pochyłym) bez cudzysłowu.
 7. Tytuły gazet, czasopism, serii wydawniczych zapisujemy w cudzysłowie, antykwą.
 8. Odsyłacze do przypisów odnoszące się do równoważników zdań lub całych zdań czy dłuższych fragmentów tekstu kończących się kropką podajemy cyframi arabskimi i umieszczamy we frakcji górnej przed kropką. Jeśli ostatnim elementem zdania jest skrót z kropką, to odnośnik do przypisu umieszczamy po skrócie i nie stawiamy powtórnie kropki, np.:

W grupach dyrektorów i liderów analizowaliśmy atuty wspólnego badania przez działanie, prowadzonego przez zespoły nauczycieli1.

[…] natomiast nauczyciele matematyki za pomocą gałęzi logicznej rozwiązywali zadanie nr 12 z egzaminu ósmoklasisty z 2019 r.2

 1. Materiały uzupełniające tekst główny (tabele, schematy, wykresy, fotografie) należy podpisać. Podajemy również autora. Wielkość pisma 9 p., interlinia 1,0. Materiały uzupełniające należy dodatkowo przesłać w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy.
 2. Imię/imiona i nazwisko autora artykułu zapisujemy w prawym dolnym rogu pod tekstem głównym.

Przypisy

 1. Czcionka: Times New Roman; wielkość pisma 9 p.; interlinia 1,0.
 2. Stosujemy oznaczenia:
 1. tamże, tenże (‘ten sam’ w odniesieniu do autora);
 2. taż (‘ta sama’ w odniesieniu do autorki);
 3. za: (w odniesieniu do cytatów);
 4. zob. (= zobacz);
 5. i in. (= i inni, i inne);
 6. dz.cyt. (= dzieło cytowane).

Oznaczenia te zapisujemy antykwą. Nie stosujemy określeń łacińskich.

 1. Kolejność elementów w opisie cytowanej pozycji.
 1. książki
 • inicjał/inicjały imienia/imion (bez spacji) i nazwisko; jeśli liczba autorów nie przekracza trzech, podaje się wszystkie nazwiska; jeśli autorów jest więcej niż trzech, podaje się tylko trzech i dodaje: i in.;
 • tytuł książki w pełnym brzmieniu, podtytuł (kursywą);
 • jeśli praca jest częścią książki zbiorowej, należy zastosować zapis: [w:] (bez poprzedzającego przecinka) i podać kursywą tytuł książki;
 • jeśli praca jest przekładem z innego języka, należy zastosować zapis: tłum.; następnie podać inicjał imienia i nazwisko tłumacza;
 • jeśli praca jest opracowaniem zbiorowym, należy zastosować zapis: red./opr. i podać redaktora/autora opracowania; jeśli liczba autorów nie przekracza trzech, podaje się wszystkie nazwiska; jeśli autorów jest więcej niż trzech, podaje się tylko trzech i dodaje: i in.;
 • miejsce i rok wydania;
 • numer strony lub zakres stron.

Przykłady

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006, s. 95−96.
M.V. Covington, K.M. Tel, Motywacja do nauki, tłum. S. Pikiel, Gdańsk 2004, s. 31.
J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, tłum. Z. Janowska, Warszawa 2015.
A. Rosiak, Zajęcia interaktywne [w:] M. Kostera, A. Rosiak, Zajęcia dydaktyczne, Gdańsk 2005, s. 122.
C.D. Kowalska, B. Miklaszewska, T. Nowacka i in., System szkolnictwa we Włoszech [w:] Systemy oświatowe w krajach europejskich, red. K. Polanecki, Wrocław 2019.

 1. czasopisma, prasa codzienna
 • inicjał/inicjały imienia/imion (bez spacji) i nazwisko autora;
 • tytuł artykułu, podtytuł (kursywą);
 • tytuł czasopisma, gazety (antykwą w cudzysłowie);
 • w czasopiśmie: rok wydania, części rocznika (numer, zeszyt);
 • w prasie codziennej: data wydania (a nie numer);
 • strona/zakres stron, na których znajduje się tekst.

Przykłady

J. Buczny, Różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć, „Psychologia w Szkole” 2006, nr 3, s. 3.
J. Lesińska, Zajęcia poza przedszkolem, „Monitor Dyrektora Przedszkola” 2015, nr 61, s. 16−18.
Z obrad Sesji WRN. Sytuacja społeczno-gospodarcza w woj. kieleckim, „Echo Dnia”, 26 IX 1980 r., s. 2.

 1. strony WWW
 • inicjał/inicjały imienia/imion (bez spacji) i nazwisko autora;
 • tytuł artykułu, podtytuł (kursywą);
 • bez poprzedzającego przecinka, w nawiasie kwadratowym zapis: [online:];
 • adres strony WWW;
 • w nawiasie półokrągłym dzienna data dostępu.

Przykład

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań [online:] https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ (dostęp: 20 kwietnia 2020).

Bibliografia/ Warto przeczytać

 1. W układzie alfabetycznym.
 2. Nazwisko, inicjał/inicjały imienia/imion lub tytuł artykułu.
 3. Dalej jak w przypisach.
 4. Nie podajemy numerów stron.

Przykłady

Covington M.V., Tel K.M., Motywacja do nauki, tłum. S. Pikiel, Gdańsk 2004.
Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań [online:] https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/.
Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, tłum. Z. Janowska, Warszawa 2015.

IV. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmiany tytułów. Nie odsyłamy artykułów, które nie zostały zamówione przez redakcję.

Kontakt z redakcją

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
25-431 Kielce

Opracowanie: Maria Kinga Orlicz

 

Materiały

„Inspiracje” 2024 nr 2 (128)
„Inspiracje”​_2024​_nr​_2​_(128).pdf 2.12MB
Inspiracje 2024​_nr​_1 (127)
Inspiracje​_2024​_nr​_1​_(127).pdf 2.54MB
„Inspiracje" 2023 nr 2 (126)
Inspiracje​_2023​_nr​_2​_(126).pdf 2.49MB
„Inspiracje" 2023 nr 1 (125)
Inspiracje​_2023​_nr​_1​_(125).pdf 12.61MB
„Inspiracje" 2022 nr 1–2 (123–124)
Inspiracje​_2022​_nr​_1-2​_(123-124).pdf 3.08MB
„Inspiracje" 2021 nr 3–4 (121–122)
Inspiracje​_2021​_nr​_3-4​_(121-122).pdf 19.17MB
„Inspiracje" 2021 nr 1–2 (119–120)
Inspiracje​_2021​_nr​_1-2​_(119-120).pdf 2.80MB
„Inspiracje" 2020 nr 1–2 (117–118)
Inspiracje​_2020​_nr​_1-2​_(117-118).pdf 2.73MB
„Inspiracje" 2019 nr 1–2 (115–116)
Inspiracje​_2019​_nr​_1-2​_(115-116).pdf 3.15MB
„Inspiracje" 2018 nr 1–2 (113–114)
Inspiracje​_2018​_nr​_1-2​_(113-114).pdf 8.52MB
„Inspiracje" 2017 nr 1 (112)
Inspiracje​_2017​_nr​_1​_(112).pdf 2.27MB
„Inspiracje" 2016 nr 1–2 (110–111)
Inspiracje​_2016​_nr1-2​_(110-111).pdf 2.99MB
„Inspiracje" 2015 nr 1–2 (108–109)
Inspiracje​_2015​_nr​_1-2​_​_(108-109).pdf 2.50MB
„Inspiracje" 2014 nr 3–4 (106–107)
Inspiracje​_2014​_nr​_3-4​_(106-107).pdf 1.72MB
„Inspiracje" 2014 nr 1–2 (104–105)
Inspiracje​_2014​_nr​_1–2​_(104–105).pdf 3.35MB
„Inspiracje" 2013 nr 2–3 (102–103)
Inspiracje​_2013​_nr​_2–3​_(102–103).pdf 3.93MB
„Inspiracje" 2012 nr 3–5 (98–100) 2013 nr 1 (101)
Inspiracje​_2012​_nr​_3–5​_(98–100)​_2013​_nr​_1​_(101).pdf 3.60MB
„Inspiracje" 2012 nr 1–2 (96–97)
Inspiracje​_2012​_nr​_1–2​_(96–97).pdf 27.81MB
„Inspiracje" 2011 nr 4–5 (94–95)
Inspiracje​_2011​_nr​_4–5​_(94–95).pdf 102.98MB
„Inspiracje" 2011 nr 3 (93)
Inspiracje​_2011​_nr​_3​_(93).pdf 1.99MB
„Inspiracje" 2011 nr 1–2 (91–92)
Inspiracje​_2011​_nr​_1–2​_(91–92).pdf 1.99MB
{"register":{"columns":[]}}