W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o ŚCDN

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach jest placówką, która zapewnia wszechstronne i profesjonalne wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów placówek oświatowych, a także udzielanie wsparcia szkołom i placówkom w realizacji ich działalności dydaktycznej, wychowawczej czy opiekuńczej, zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami, poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego.

Konferencja w Targach Kielce

Wprowadzenie

Działalność Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ukierunkowana jest na podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz dyrektorów szkół − zapewnia wysokiej jakości oferty doskonalenia zawodowego. Jest to możliwe dzięki ustawicznemu rozwijaniu się systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie programowym, metodycznym i organizacyjnym.

Priorytety działalności Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Priorytetowe działania ŚCDN to wsparcie nauczycieli oraz kadry kierowniczej poprzez budowanie atrakcyjnej merytorycznie oferty doskonalenia zawodowego odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania nauczycieli, dostarczanie praktycznych rozwiązań edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie jakości procesów edukacyjnych realizowanych w placówkach oświatowych.

Profesjonalizm i rozwój kadry

Profesjonalizm świadczonych usług wynika z potencjału kadry pedagogicznej, systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje i ciągle doskonalącej się. Jesteśmy przekonani, że nie ma dobrej edukacji bez kompetentnych i profesjonalnie przegotowanych nauczycieli, dbających o ciągły rozwój własnego warsztatu pracy.

Współpraca i wartości w działalności

Nie ma efektywnie zaplanowanych procesów edukacyjnych w szkole bez odpowiedzialnych i zaangażowanych dyrektorów wsłuchujących się w potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców. Nie ma motywacji wewnętrznej do nauki wśród uczniów bez przyjaznej atmosfery w klasie. Nie ma też rozwoju zawodowego i osobistego bez dzielenia się swoimi doświadczeniami czy refleksjami z innymi nauczycielami.

Misja i cele

Uwzględniając kluczową rolę nauczycieli w realizacji zadań oświatowych, opracowujemy ofertę doskonalenia zaspakajającą potrzeby i oczekiwania środowiska edukacyjnego. Kadra kierownicza i pracownicy ŚCDN tworzą zespół ukierunkowany na podejmowanie i realizowanie nowatorskich działań w sposób kompetentny i profesjonalny.

Szeroki zakres oferty i współpracy

Działalność ŚCDN stwarza możliwości i daje szanse podnoszenia jakości pracy zarówno pojedynczego nauczyciela, jak i całej szkoły czy placówki oświatowej. Osiągamy swoje cele, czerpiąc z naszych dotychczasowych doświadczeń, wykorzystując twórcze postawy osób realizujących zadania Centrum i współpracując z szeroko pojętym środowiskiem edukacyjnym.

Realizacja misji poprzez współpracę i innowacje

Realizujemy swoją misję w szczególności poprzez:

 • współpracę z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i organami prowadzącymi w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa;
 • reagowanie na potrzeby środowiska oświatowego i koncentrowanie się na spełnianiu wymagań oraz oczekiwań klientów placówki;
 • wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz dbanie o rozwój partnerstwa z osobami i instytucjami współpracującymi z placówką;
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w osiąganie założonych celów placówki;
 • pobudzanie i wspieranie działań innowacyjnych w szkołach i placówkach służących osiąganiu coraz wyższego poziomu jakości usług edukacyjnych;
 • rozwijanie kompetencji pracowników, ich umiejętności i postaw sprzyjających kreatywnemu podejściu do edukacji oraz maksymalnemu wykorzystaniu tkwiącego w zasobach placówki potencjału twórczego;
 • właściwe i skuteczne promowanie placówki, prezentowanie naszego doświadczenia i dorobku oraz otwartości na zmianę służącą rozwojowi Centrum.

Wszechstronna oferta i jej adresaci

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to firma, która realizuje zadania związane z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem. Naszą ofertę adresujemy do:

 • nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
 • oświatowej kadry kierowniczej;
 • doradców metodycznych;
 • pracowników nadzoru pedagogicznego;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • rodziców;
 • uczniów, którzy uczestniczą w realizowanych przez nas projektach.

Zasoby i działania ŚCDN

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli dysponuje kadrą wykwalifikowanych edukatorów i specjalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych, współpracujących z liczącymi się na rynku edukacyjnym partnerami krajowymi i zagranicznymi. Dla naszych klientów organizujemy i prowadzimy: kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zespoły samokształceniowe, warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia rad pedagogicznych, konsultacje. Od kilku lat realizujemy projekty finansowane z funduszy europejskich.

Bogate zaplecze dydaktyczne i współpraca międzynarodowa

W kieleckiej siedzibie firmy prowadzimy zajęcia w trzech salach dydaktycznych oraz dwóch, stale unowocześnianych, pracowniach komputerowych. Posiadamy bogate, systematycznie uaktualniane zbiory Biblioteki oraz Medioteki Języka Niemieckiego pod patronatem Goethe-Institut.

Publikacje i akredytacja

Wydajemy „Inspiracje" – pismo oświatowe Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Centrum Edukacyjne w Milanowskiej Wólce, dysponujące salami dydaktycznymi oraz pracowniami komputerowymi, umożliwia organizację szkoleń wyjazdowych dzięki bazie hotelowej oraz gastronomicznej.

Jakość podejmowanych przez naszą instytucję działań została potwierdzona przyznaniem 26 czerwca 2020 roku akredytacji przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

{"register":{"columns":[]}}