W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Organizacja pracy ŚCDN

Dyrektor

Do wyłącznych uprawnień i obowiązków Dyrektora ŚCDN należy:
 

 • kierowanie i nadzór nad całością działalności ŚCDN;
 • ustalanie głównych kierunków działalności ŚCDN;
 • przygotowywanie rocznych planów pracy ŚCDN;
 • przedkładanie projektów planów finansowych;
 • wydawanie zarządzeń regulujących szczegółowe zasady funkcjonowania ŚCDN;
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników ŚCDN;
 • pełnienie funkcji kierownika zakładu dla pracowników zatrudnionych  w ŚCDN;
 • sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie realizacji zadań ŚCDN;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami i mieniem;
 •  przedkładanie zgodnie z rozporządzeniem rocznych sprawozdań z działalności ŚCDN,
 •  zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 •  reprezentowanie ŚCDN na zewnątrz.

Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego

Pełni nadzór pedagogiczny, w stosunku do zatrudnionych w ŚCDN nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych,

Komórki organizacyjne

Pracownia  Doskonalenia Kadr ( DK)

Zadania pracowni:

 • opracowywanie i wdrażanie systemu diagnozowania i określania potrzeb
  w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół,
 • planowanie działań wynikających z diagnozy potrzeb, w tym podejmowanie prac koncepcyjnych, jak również, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz kształcenia ustawicznego kadry kierowniczej, pracowników sprawujących nadzór pedagogiczny, pracowników organów prowadzących  szkoły i placówki, doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów;
 • organizowanie form wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami i kadrą kierowniczą szkół i placówek;
 •  stały monitoring potrzeb sektora oświaty ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych nauczycieli oraz kadry kierowniczej poszczególnych typów szkół i placówek;
 • diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli, kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz określenie potrzeb  w zakresie ich dokształcania i doskonalenia;
 • prowadzenie projektów badawczych przy udziale ośrodków akademickich oraz upowszechnianie ich wyników;
 • prowadzenie analiz i przygotowywanie ekspertyz w zakresie wspierania jakości pracy szkół i placówek;
 •  dbałość o standardy metodologiczne prowadzonych badań;
 • koordynowanie współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i prowadzącymi szkoły oraz placówki oświatowe w zakresie tworzenia i realizacji systemu doradztwa metodycznego dla nauczycieli, doskonalenie umiejętności doradców niezbędnych  w prowadzeniu bezpośrednich form pomocy dla nauczycieli;
 • organizacja i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli za zgodą Kuratora, przy współpracy z innymi pracowniami merytorycznymi;
 • organizowanie stałej oferty doskonalącej dla kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego;
 • organizowanie, współorganizowanie i realizacja programów, projektów
  i przedsięwzięć edukacyjnych istotnych dla środowiska lokalnego i województwa;
 • podejmowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi w celu przygotowywania i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych;
 • koordynacja oraz realizacja innych programów, projektów i analiz zleconych przez organ akredytujący bądź organ prowadzący;
 • prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenia i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • współpraca i wymiana informacji z ośrodkami badawczymi w Polsce oraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji czy Ministerstwem Edukacji i Nauki,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich,
 •  realizacja innych zadań zlecona przez Dyrektora ŚCDN.
Pracownia Wsparcia i Rozwoju (WR)

Zadania Pracowni:

 • kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w celu podniesienia jakości ich pracy  w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym;
 • opracowanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikających z diagnozy potrzeb;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole poprzez doradztwo metodyczne;
 • wspomaganie nauczycieli i szkół w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej  w województwie poprzez różnego  rodzaju  wsparcie metodyczne i psychologiczno-pedagogiczne;
 • udzielanie nauczycielom różnych szczebli edukacyjnych wsparcia metodycznego i psychologiczno-pedagogicznego w formie konsultacji indywidualnych i grupowych;
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, biznesu i  przedsiębiorczości oraz szkolnych doradców zawodowych;
 • organizowanie form wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami,
 • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie różnorodnych form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw;
 • organizowanie, współorganizowanie i realizacja programów, projektów i przedsięwzięć edukacyjnych istotnych dla środowiska lokalnego i województwa;
 • podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami ŚCDN;
 • współpraca z różnymi instytucjami, wydawnictwami, uczelniami, placówkami w obszarach edukacyjnych i wychowawczych wspierających jakościowe funkcjonowanie szkół  i placówek oświatowych;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora ŚCDN.
Pracownia Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (WP)

Zadania Pracowni:

 • opracowywanie i wdrażanie systemu diagnozowania i określania potrzeb
  w zakresie doskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  a także nauczycieli wychowania fizycznego i plastyki;
 • planowanie i realizacja działań wynikających z diagnozy potrzeb nauczycieli o których mowa w ust. 1;
 • wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji edukacji dla bezpieczeństwa;
 • doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowania fizycznego oraz plastyki w zakresie modyfikowania i unowocześniania warsztatu pracy, również z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych  w procesie kształcenia;
 • organizowanie form wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie różnorodnych form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw;
 • organizowanie, współorganizowanie i realizacja programów, projektów
  i przedsięwzięć edukacyjnych istotnych dla środowiska lokalnego i województwa;
 • podejmowanie działań indywidualnie lub w zespołach zadaniowych zgodnie z potrzebami ŚCDN;
 • współpraca z różnymi instytucjami, wydawnictwami, uczelniami, placówkami w obszarach edukacyjnych wspierających jakościowe funkcjonowanie szkół  i placówek oświatowych;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora ŚCDN.
Pracownia Przedmiotów  Ścisłych (PS)

Zadania Pracowni:

 • opracowywanie i wdrażanie systemu diagnozowania i określania potrzeb
  w zakresie doskonalenia nauczycieli przedmiotów ścisłych;
 • wsparcie szkół i nauczycieli w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych oraz   sztucznej inteligencji;
 • wspomaganie nauczycieli i szkół w zakresie realizacji  przedmiotów ścisłych;
 • udzielanie nauczycielom wsparcia metodycznego w formie konsultacji indywidualnych i grupowych;
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów ścisłych;
 • inicjowanie nowatorskich form doskonalenia oraz innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie realizacji zadań szkół i placówek;
 • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie form wymiany doświadczeń – promowanie nowatorskich inicjatyw na wszystkich poziomach edukacji,
 • organizowanie, współorganizowanie i realizacja programów, projektów
  i przedsięwzięć edukacyjnych istotnych dla środowiska lokalnego i województwa;
 • współpraca z różnymi instytucjami, wydawnictwami, uczelniami, placówkami w obszarach edukacyjnych wspierających jakościowe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora ŚCDN.
Pracownia Języków Obcych ( JO)

Zadania Pracowni:

 • opracowywanie programów oraz prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych w celu wyposażenia ich w umiejętności organizowania procesu dydaktycznego w sposób sprzyjający uczeniu się;
 • wsparcie metodyczne nauczycieli języków obcych w zakresie stosowania najnowszej wiedzy pedagogicznej w praktyce szkolnej, w szczególności z uwzględnieniem nauczania dwujęzycznego,
 • propagowanie i rozwijanie idei dwujęzyczności w nauczaniu na wszystkich etapach kształcenia;
 • wspieranie przedszkoli, szkół i placówek we wdrażaniu i nauczaniu dwujęzycznym;
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli różnych przedmiotów w zakresie języków obcych w celu rozwijania ich kompetencji językowych,
 • wsparcie nauczycieli w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej w ramach programów unijnych, celem włączania innowacyjnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych do pracy dydaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli języków obcych w zakresie twórczego wykorzystania technologii informatycznych i sztucznej inteligencji w procesie kształcenia językowego;
 • organizowanie, współorganizowanie i realizacja programów, projektów i przedsięwzięć edukacyjnych istotnych dla środowiska lokalnego i województwa;
 • współpraca z różnymi instytucjami, wydawnictwami, uczelniami, placówkami w obszarach edukacyjnych wspierających jakościowe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami poprzez udział we wspólnych projektach edukacyjnych, w tym w ramach programów regionalnych i europejskich;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez Dyrektora ŚCDN.
Dział Administracji i Obsługi (AO)

Zadania:

 • informowanie kierownictwa ŚCDN o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania jednostki;
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników ŚCDN;
 • redagowanie projektów zarządzeń wewnętrznych, pism okólnych, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów organizacyjnych ŚCDN;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych, pism okólnych, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów organizacyjnych ŚCDN;
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora pracownikom ŚCDN;
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 • przygotowywanie analiz stanu zatrudnienia oraz ocen wykorzystania czasu pracy;
 • prowadzenie całości spraw związanych z działalnością socjalną;
 • załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom wyróżnień i nagród oraz udzielaniem kar;
 • przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych i innych ustaw prawnie chronionych;
 •  prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z działalności ŚCDN;
 • tworzenie warunków materialno-technicznych oraz obsługa administracyjno - gospodarcza ŚCDN;
 •  administrowanie nieruchomościami ŚCDN;
 • organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego dla ŚCDN;
 • przygotowywanie procesów inwestycyjnych, remontów i modernizacji budynków;
 •  prowadzenie ewidencji zawartych umów na roboty, dostawy i usługi;
 •  prowadzenie całości zagadnień gospodarki transportowej;
 • prowadzenie postępowań na dostawy i usługi dla  ŚCDN zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - gospodarki magazynowej;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ŚCDN;
 •  prowadzenie księgi inwentarzowej;
 • obsługa kancelaryjno-biurowa i asystencka dyrektora ŚCDN;
 • koordynacja pracy Dyrektora ŚCDN i Wicedyrektora ds. pedagogicznych;
 • organizacja narad i spotkań wynikających z zakresu działania ŚCDN;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie pism wpływających do ŚCDN zgodnie z dyspozycją Dyrektora ŚCDN;
 • gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 • klasyfikowanie, kwalifikowanie, przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiał archiwalny do właściwego archiwum państwowego;
 • ocena przydatności dokumentacji niearchiwalnej dla celów praktycznych, wydzielanie dokumentacji nieprzydatnej i przekazywanie jej na makulaturę;
 • niezwłoczne zawiadamianie właściwego archiwum państwowego o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie materiałów archiwalnych;
 •  dysponowanie samochodem służbowym;
 • ewidencjonowanie delegacji służbowych;
 • przygotowywanie i prowadzenie rejestru obecności pracowników;
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ze swojej działalności;
 • koordynacja  zadań z zakresu kontroli zarządczej;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora ŚCDN.
Dział Finansowo-Księgowy (FK)

Zadania:

 • prowadzenie całości spraw finansowo-księgowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem;
 • załatwianie całości spraw bankowych ŚCDN jako jednostki budżetowej;
 • przedkładanie Dyrektorowi ŚCDN informacji o realizacji budżetu;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych dla potrzeb naliczania umorzeń ich wartości;
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych;
 • obsługa finansowo-księgowa zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez CE w Wólce Milanowskiej;
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów uruchamiających prace inwentaryzacyjne majątku  ŚCDN i CE oraz pełnienie nadzoru nad przebiegiem tych prac;
 • realizacja zadań kontroli wewnętrznej w zakresie finansowo-księgowym;
 • prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności pieniężnych ŚCDN;
 • prowadzenie całości dokumentacji finansowej projektów pochodzących ze środków zewnętrznych, realizowanych przez ŚCDN;
 • prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków poprzez rejestrację zawartych umów, z rozbiciem wartości na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz wartości urealnionej przypadającej na poszczególne lata;
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ze swojej działalności;
 •  realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora ŚCDN.
Dział Szkoleń i Promocji  (SP)

Zadania:

 • organizowanie, zgodnie z ustalonymi potrzebami na dany rok szkolny, kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli, doradców metodycznych oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
 • organizacja kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, umożliwiających im rozwój merytoryczny oraz awans zawodowy;
 • planowe przygotowanie i organizowanie form doskonalenia zawodowego dla pracowników ŚCDN;
 • prowadzenie wewnętrznej bazy obsługi szkoleń (SOS) w systemie informatycznym;
 • prowadzenie monitoringu systemu pracy doradców metodycznych w systemach informatycznych;
 • promocja przedsięwzięć prowadzonych przez ŚCDN;
 • współpraca z Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej w zakresie organizacji i obsługi szkoleń;
 • przygotowywanie i wdrażanie strategii promocji oraz działań marketingowych ŚCDN i Centrum Edukacyjnego  w Wólce Milanowskiej;
 •  organizacja wydarzeń, prezentacji, konferencji promujących działalność ŚCDN;
 • prowadzenie strony internetowej ŚCDN oraz profili w serwisach społecznościowych we współpracy z Działem Informatyzacji oraz stanowiskiem ds. informacji;
 • prowadzenie kalendarza wydarzeń;
 •  prowadzenie spraw z zakresu patronatów ŚCDN;
 •  nadzór nad projektami graficznymi, gospodarowanie materiałami promocyjnymi ŚCDN (fizycznymi oraz cyfrowymi);
 • koordynacja procesu opracowywania oraz publikowania materiałów informacyjnych;
 • koordynacja działań informacyjnych i wizerunkowych dotyczących wszystkich sfer aktywności ŚCDN;
 • współpraca ze szkołami wyższymi oraz uczelniami w zakresie doskonalenia nauczycieli;
 • aktywne propagowanie oferty szkoleniowej ŚCDN;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora ŚCDN.
Dział  Informatyzacji (IN)

Zadania:

 • monitorowanie postępu technologicznego i planowanie rozwoju infrastruktury IT i systemów informatycznych zgodnie z celami strategicznymi ŚCDN; 
 • analiza potrzeb, planowanie, uczestniczenie w procesie wyboru, wdrażania nowych technologii i rozwiązań IT w działalności ŚCDN oraz Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej;
 • administrowanie infrastrukturą sieciową w siedzibie ŚCDN i Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej;
 • zarządzanie sprzętem informatycznym; 
 • zarządzanie systemami zabezpieczeń, kontroli dostępów oraz monitoringiem;
 • zarządzanie licencjami oprogramowania i usługami IT świadczonymi dla ŚCDN i Centrum Edukacyjnego  w Wólce Milanowskiej;
 • wdrażanie i zarządzanie polityką bezpieczeństwa informacji, w tym szkolenie pracowników w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa; 
 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa dot. bezpieczeństwa informacji;
 • współpraca i nadzór nad zewnętrznymi dostawcami i wykonawcami usług IT świadczonych dla ŚCDN;
 • wsparcie techniczne pracowników ŚCDN w zakresie użytkowanych aplikacji i systemów IT; 
 • udzielnie pomocy informatycznej osobom korzystającym z usług ŚCDN  w zakresie nie objętym usługami zewnętrznymi;
 • udzielanie porad i wskazówek w zakresie korzystania z technologii IT w zakresie działalności pracowni i pozostałych działów ŚCDN; 
 • prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie nowych technologii wśród pracowników ŚCDN;
 • projektowanie, tworzenie aplikacji wspierających działalność ŚCDN.

 

 

 

Samodzielne stanowiska pracy i inne

 • Samodzielne stanowisko ds. informacji (IP),
 • Samodzielne stanowisko ds. kadr (KD),
 • Samodzielne stanowisko ds. projektów (SP),
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD),
 • Stanowisko ds. BHP (BHP)
 • Obsługa prawna (PR)
Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej (CE)

Zadania:

 • organizacja i obsługa szkoleń, konferencji, imprez edukacyjnych itp.;
 • organizacja wycieczek, zielonych szkół, obozów i innych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie wirtualnej strzelnicy;
 • pozyskiwanie klientów z wykorzystaniem różnorodnych działań marketingowych;
 • organizacja zakwaterowania i obsługi gastronomicznej dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych;
 •  organizacja imprez plenerowych, okolicznościowych;
 • obsługa cateringowa imprez i uroczystości;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora ŚCDN.

 

Zespoły projektowe lub zadaniowe

Dyrektor ŚCDN może powoływać w zależności od potrzeb na czas określony zespoły  projektowe lub zadaniowe oraz komisje.

Zadania tych komórek każdorazowo określa Dyrektor ŚCDN w formie zarządzenia.

Pełną treść Regulaminu organizacyjnego ŚCDN znajdziesz na podstronie Dokumenty organizacyjne ŚCDN

{"register":{"columns":[]}}