W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wielkopolski

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej krzyz.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 03.11.2003
 • Data aktualizacji strony internetowej: 01.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy, znajdujące się na stronie mogą nie posiadać napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 • Niezgodność z ustawą na poziomie nieprawidłowych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 01.12.2020.
 • Data przeglądu oświadczenia: 29.03.2022

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  Natalia Grupińska
 • e-mail: um@krzyz.pl
 • telefon: 67 25 64 145

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 • Żądanie musi zawierać:
 • - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej  w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

1. Urząd zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione  z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

2. Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

3. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm).

4. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jego realizacji, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w miarę możliwości na załączonym wniosku – bezpośrednio w urzędzie, z użyciem poczty elektronicznej, faksu, ePUAP lub telefonicznie.

5. Urząd udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Dostępność architektoniczna

1. Przed budynkiem wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

2. Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – w wejściu znajduje się pojedynczy schodek.

3. W budynku w miarę potrzeb uruchamiany jest schodołaz.

4. Wejścia do toalet i same toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

5. Istnieje możliwość umówienia bezpośredniego spotkania z interesantem przed budynkiem lub na parterze.

Materiały

ZGŁOSZENIE dotyczące korzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego
Zgloszenie​_tlumacz.pdf 0.26MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
dostepnosc​_raport​_20210323.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.06.2021 18:04 R.Kazmierczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Kaźmierczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 29.03.2022 14:18 R.Kazmierczak
Deklaracja dostępności 5.0 29.03.2022 14:10 R.Kazmierczak
Deklaracja dostępności 4.0 29.03.2022 14:08 R.Kazmierczak
Deklaracja dostępności 3.0 29.03.2022 14:05 R.Kazmierczak
Deklaracja dostępności 2.0 21.09.2021 13:54 R.Kazmierczak
Deklaracja dostępności 1.0 28.06.2021 18:04 R.Kazmierczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}