W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Oświata

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzyż Wielkopolski w roku 2019/2020
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH .
DOFINANSOWANIE TO POMOC DE MINIMIS.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia na mocy art. 70b ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256 , poz. 2572 z póź.zm.). W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5.

 Dofinansowanie przyznaje burmistrz (wójt) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania młodocianego pracownika. Wysokość dofinansowania zależy od okresu kształcenia, wynikającego z umowy o pracę i wynosi w przypadku nauki zawodu :
- 8.081 zł przy okresie kształcenia 36 miesięcy.

Jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

W przypadku przyuczenia do określonej pracy dofinansowanie wynosi 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
 
Ubiegający się o dofinansowanie pracodawca powinien :
- złożyć w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. wniosek ( wzór wniosku można otrzymać w pok. Nr 12 w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp) najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. poz. 311),
- inne informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
- dołączyć do wniosku:
1) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a.      dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących kwalifikacji pracodawcy do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
b.      umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
c.      dyplomu lub świadectwa potwierdzającego spełnianie warunków dotyczących zdania egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu,
d.      Kopie wpisu do ewidencji / rejestru.
e.      Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy.
 
   Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia ( Dz.U. nr 60 , poz. 278 , Dz.U. nr 197, poz. 1663 z 2002 roku , Dz.U.nr 224 , poz. 2274 z 2004 roku oraz Dz.U. nr 53 , poz. 472 z 2005 roku ) pracodawca ma obowiązek zawiadomić burmistrza o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w danym roku odbędzie się na podstawie dokonanego zgłaszania zawartych wcześniej umów (formularz zgłoszenia do pobrania w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp, pok. 12) , które należy dokonać najpóźniej do dnia 31 grudnia poprzedniego roku.

Materiały

Ogłoszenie formularz
Ogloszenie​_formularz​_20120705.pdf 0.20MB
Wniosek (doc)
Wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika.doc 0.03MB
Wniosek (pdf)
Wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika.pdf 0.07MB
Zgłoszenie (doc)
Zgloszenie-zawarcie-umowy-z-mlodocianym.doc 0.03MB
Zgłoszenie (pdf)
Zgloszenie-zawarcie-umowy-z-mlodocianym.pdf 0.07MB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_sie​_o​_pomoc​_de​_minimis.pdf 0.12MB
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej
Oswiadczenie​_o​_sytuacji​_ekonomicznej.pdf 0.05MB
Oświadczenie o sporządzaniu sprawozdania finansowego
Oswiadczenie​_sprawozdanie​_finansowe.pdf 0.07MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.07.2021 12:46 R.Kazmierczak
Pierwsza publikacja:
30.06.2021 20:39 R.Kazmierczak
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 roku w Gminie Krzyż Wielkopolski.