W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Kontakt

Kontakt

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim
ul. Wojska Polskiego 14

64 - 761 Krzyż Wielkopolski


tel. +48 67 25 64 145

e-mail: um@krzyz.pl


Strona internetowa gminy: www.krzyz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.krzyz.pl


Gmina Krzyż Wielkopolski

NIP: 763-210-11-18

REGON: 570791081


Nr rachunku bankowego:
06 8362 1044 5500 0361 2000 0020
LWBS o. Krzyż Wielkopolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.07.2021 15:28 R.Kazmierczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Lala
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kontakt 1.0 06.07.2021 15:28 R.Kazmierczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego
ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski

W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panem Rafałem Kaźmierczakiem, pod adresem e-mail: iod@krzyz.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów związanych z wypełnieniem  obowiązków prawnych ciążących na Gminie, realizacji umów i zadań, przez okres ich realizacji, zgodnie z ustawami m.in: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Pracy, o rachunkowości oraz po ich zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym nas w informatycznym przetwarzaniu danych, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, usług doradztwa prawnego, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów jest wymogiem ustawowym, natomiast w zakresie danych przekazanych dobrowolnie, treść ewentualnej zgody lub umowy będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach  trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.


W związku z transmisją oraz nagrywaniem obrad sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim,  udostępnione zgodnie z prawem dane i wizerunek osób znajdujących się na sali posiedzeń, zabierających głos i znajdujących się w obszarze filmowanym, mogą zostać wykorzystane dla potrzeb realizacji transmisji, nagrań oraz protokołów obrad.

W związku z prowadzeniem kanału YouTube Gminy Krzyż Wielkopolski udostępnione zgodnie z prawem dane, mogą zostać wykorzystane dla potrzeb udostepniania nagrań.

Dane osobowe mogą być w tym zakresie przekazywane do państwa trzeciego, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki, przy użyciu platformy internetowej YouTube firmy Google Ireland Limited. Przekazywanie danych osobowych do ww. państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO.

Szczgółowe dane doytyczące przetwarzania danych przez Google Ireland Limited dostępne są pod adresem: policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl&gl=pl


W związku z prowadzeniem strony Gminy Krzyż Wielkopolski  na portalu Facebook,  udostępnione zgodnie z prawem dane, mogą zostać wykorzystane dla potrzeb prowadzenia serwisu.

Dane osobowe mogą być w tym zakresie przekazywane do państwa trzeciego, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki, przy użyciu platformy internetowej Facebook firmy Meta Platforms. Przekazywanie danych osobowych do ww. państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO.

Szczgółowe dane doytyczące przetwarzania danych przez Meta Platforms dostępne są pod adresem: www.facebook.com/about/privacy.


Materiały

Klauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Klauzula​_dowody​_osobiste.pdf 0.15MB
Klauzula informacyjna - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Klauzula​_ewidencja​_ludnosci.pdf 0.39MB
Klauzula informacyjna USC - przetwarzanie w związku z ustawami: z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 17 października 2008 r., o zmianie imienia i nazwiska
Klauzula​_USC.pdf 0.16MB
Klauzula informacyjna - udzielenie wsparcia stronom realizującym zadania związane z pomocą poszkodowanym w skutek wojny w Ukrainie
Klauzula​_Ukraina.pdf 0.70MB
Monitoring

Monitoring miejski w Krzyżu Wielkopolskim prowadzony jest przez Gminę Krzyż Wielkopolski w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz monitoringu miejsc składowania odpadów. Kamery monitoringu zainstalowane są na budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim, na słupach energetycznych na ulicach: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Jana Pawła II, Zachodnia, Wybickiego, Staszica, na wysypisku odpadów komunalnych w Hucie Szklanej oraz okresowo z użyciem fotopułapek, w miejsach wystąpienia nielegalnych wysypisk śmieci.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski. W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@krzyz.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nagrania monitoringu przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania w przypadku monitoringu miejskiego. Po upływie ww. okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku nagrań z miejsc składowania odpadów, zarejestrowany obraz przechowywany jest przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu i podlega skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym administratora w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów jest wymogiem ustawowym, natomiast w zakresie danych przekazanych dobrowolnie, treść ewentualnej zgody lub umowy będzie określać, w jakim celu dane będą przetwarzane.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w państwach  trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

Mapa gminy

Mapa Krzyża Wielkopolskiego

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.07.2021 15:29 R.Kazmierczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Lala
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Mapa gminy 1.0 06.07.2021 15:29 R.Kazmierczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Urząd Miejski

Pokój nr Stanowisko Imię nazwisko Nr telefonu
   Burmistrz  Marta Kubiak 672 564 145
1  Zastępca Burmistrza   672 564 145
   Obsługa sekretariatu  Katarzyna Szkoda 672 564 145
2  Ewidencja ludności, dowody osobiste,
 działalność gospodarcza
 Kamila Bołądź 531 194 415
3  Postępowanie podatkowe     Karolina Szustakowska 531 208 863
   Księgowość podatkowa i sprawy wierzycielskie  Agnieszka Piątek 672 564 145
       
4  Skarbnik  Bernadeta
 Kwapiszewska
672 564 145
   Zastępca Skarbnika  Karolina Kozicka 531 214 323
5  Księgowość budżetowa  Ewa Grzewka 531 214 417
   Płace i rozliczanie  podatku VAT  Agnieszka Nieradka 531 215 912
6   Zagospodarowanie przestrzenne  Wioleta Zawileńska 531 216 359
7  Księgowość budżetowa  Joanna Ilnicka 531 214 580
8  Kancelaria  Marta Struś 531 207 294
   Wymiar podatków i opłat oraz czynności
 sprawdzające
 Karolina Jędras-Fabich 531 207 479
9  Kasa, majątek trwały  Paulina Grygorcewicz 531 215 168
10  Oświata, pożytek publiczny  Anna Walczak 531 212 407
11  Informatyzacja,ochrona danych osobowych  Rafał Kazmierczak 672 564 145
12  Sprawy wojskowe, obronne, obrona cywilna,
 zarządzanie kryzysowe, obsługa rady miejskiej
 rad sołeckich
 Aneta Manyś 722 323 283
12  Przewodniczący Rady Miejskiej  Ryszard Majer 672 564 145
12a  Sekretarz Gminy  Artur Oto 672 564 145
13  Urząd Stanu Cywilnego
 Informacje niejawne
 Natalia Bandura 531 104 041
14  Kadry, ubezpieczenia  Izabela Lala 531 200 439
   Dostęność, archiwum zakładowe  Anna Szczesna-Boracka 531 216 027
15  Kierownik referatu Techniczno-Gospodarczego  Monika Białasik 536 549 777
16  Rolnictwo, leśnictwo, geodezja i gospodarka
 gruntami
 Natalia Kowal 672 564 145
   Gospodarowanie mieniem komunalnym,
 przetargi - sprzedaż nieruchomości
 Magdalena Sroka 531 216 437
17  Inwestycje i remonty   531 216 990
   Pozyskiwanie funduszy
 Ochrona przeciwpożarowa
 Kinga Komarnicka 574 222 977
18  Ochrona powietrza, gospodarka wodna
 i ochrona środowiska
  Jolanta Klocek 531 216 115
   Utrzymanie porządku, czystości i zieleni,
 sprawy mieszkaniowe
 Ewa Sikora 531 216 595
   Radca Prawny  Karolina Olechnowicz 672 564 145
{"register":{"columns":[]}}