W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

LGD - nabór wniosków

04.05.2021

LGD - logo

Ogłoszenie nr 08/2021

Czarnkowsko- Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

 WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Data ogłoszenia naboru: 04.05.2021 r.

Termin składania wniosków: od 18 maja  2021 r. do 31 maja  2021 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  90 254,04 euro

Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 50.000,00 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Intensywność pomocy: 100%

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch w wersji dokumentu elektronicznego (format.exel) zapisanego na informatycznym nośniku danych należy składać  w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm.) - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.
 2. Operacja musi być zgodna z LSR.

  Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

  Cel ogólny: Współpraca dla rozwoju obszaru LSR


  Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości

  Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
   
 1. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów (16,5 pkt) oraz mieścić się w limicie środków.
  W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku.

Sposób składania wniosku       

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD  osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej oraz elektronicznej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Cz-T LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, dostępne są w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

Dodatkowe informacje

Informacji udzielają pracownicy biura LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 67 344 16 53, email: biuro@czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl 

 

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji –załącznik nr 2 do ogłoszenia

Formularze wniosków o przyznanie wsparcia, biznesplan oraz pozostałe druki- pobierz plik

Opis zgodności z lokalonymi kryteriami - pobierz plik

Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz plik

Ogłoszenie o naborze - pobierz plik pdf.

Procedury oceny i wyboru operacji - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Lokalna Strategia Rozwoju - pobierz plik

RODO klauzula osoba fizyczna - pobierz plik

www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&sub=263&subsub=299&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=1600

{"register":{"columns":[]}}