W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieruchomości/lokale komunalne

Dysponowanie nieruchomością na cele inwestycyjne
Nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa
Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Wniosek o nabycie przez Miasto Chełm nieruchomości
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
Oddanie nieruchomości w użytkowanie
Podział nieruchomości

Materiały

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości
Wniosek​_o​_zatwierdzenie​_podziału​_nieruchomości.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument poświadczający tytuł własności (aktualny wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny).

2. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

3. Postanowienie opiniujące podział nieruchomości.

4. Wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.).

5. Wykaz zmian gruntowych.

6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inny niż w księdze wieczystej.

7. Projekt podziału nieruchomości sporządzony przez uprawnionego geodetę – 7 egz. - złożone do formatu A4.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 65, pok. 36

Kontakt

82 564 34 95

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Materiały

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Wniosek​_o​_przekształcenie​_użytkowania​_wieczystego​_w​_prawo​_własności.pdf 0.06MB
Wniosek o zastosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego
Wniosek​_o​_zastosowanie​_bonifikaty​_od​_opłaty​_za​_przekształcenie​_użytkowania​_wieczystego.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Aktualny odpis z księgi wieczystej.

2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 65, pok. 40

Kontakt

82 564 33 83

Przygotowanie nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym
Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu komunalnego
Wydzierżawienie nieruchomości
Rezygnacja z dzierżawy
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne
Wniosek o użyczenie nieruchomości
Wykup lokalu mieszkalnego
Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Odcinki rent lub emerytur – kopie.

3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku.

4. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.).

5. Potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty).

6. Udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz i inne).

7. Kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.

Materiały

Wniosek o o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego
Wniosek​_o​_o​_umorzenie​_lub​_rozłożenie​_na​_raty​_zaległości​_z​_tytułu​_użytkowania​_wieczystego.pdf 0.06MB

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 65 pok. 39

Kontakt

82 564 35 39

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości
Prośba o dokonanie remontu w zajmowanym lokalu/budynku
Wykup lokalu użytkowego
Wynajęcie lokalu w zamian za remont
Wynajęcie/zamiana lokalu mieszkalnego/socjalnego

Materiały

Wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Chełm
Wniosek​_o​_wynajęcie​_lokalu​_z​_mieszkaniowego​_zasobu​_Miasta​_Chełm.pdf 0.09MB
Oświadczenie wynajęcie lokalu
Oświadczenie​_wynajęcie​_lokalu.pdf 0.09MB
Oświadczenie o źródłach dochodu
Oświadczenie​_o​_źródłach​_dochodu.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenia o uzyskanych dochodach.

2. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 63, pok. 13A

Kontakt

82 565 35 24

Zamiana nieruchomości
Wykreślenie z hipoteki

Materiały

Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie z hipoteki
Wniosek​_o​_wyrażenie​_zgody​_na​_wykreślenie​_z​_hipoteki.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

17,00 zł od każdego egzemplarza.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 65 pok. 39

Kontakt

82 564 35 39

Udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Materiały

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
Wniosek​_o​_udzielenie​_bonifikaty​_od​_opłaty​_rocznej.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Przez pracujących zawodowo: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek (rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty).

2. Przez emerytów i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta: PIT – 40A.

3. Przez osoby bezrobotne: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, - przez osoby samotnie wychowujące dzieci: dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia alimentacyjne albo oświadczenie o braku świadczeń z tego tytułu.

4. Przez osoby uczące się powyżej 16-go roku życia: zaświadczenie placówki, szkoły, uczelni, poświadczające fakt pobierania nauki,

5. Przez osoby posiadające gospodarstwo rolne: zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 65 pok. 40

Kontakt

82 564 33 83

Udzielenie bonifikaty 99% od jednorazowej opłaty przekształceniowej

Materiały

Wniosek o Udzielenie bonifikaty 99 proc. od jednorazowej opłaty przekształceniowej
Wniosek​_o​_Udzielenie​_bonifikaty​_99​_od​_jednorazowej​_opłaty​_przekształceniowej.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Kopia Karty Dużej Rodziny.

3. Kopia książki inwalidy wojennego.

4. Kopia karty kombatanta.

5. Kopia zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

6. Orzeczenie potwierdzające pieczę (opiekę prawną) nad osobą ubezwłasnowolnioną.

7. Dokument potwierdzający przedstawicielstwo ustawowe osoby niepełnosprawnej.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 65, pok. 40

Kontakt

82 564 33 83

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_stanie​_zaległości.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

17 zł od każdego egzemplarza.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 65 pok. 39

Kontakt

82 564 35 39

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Zmiana terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Materiały

Wniosek o zmianę terminu płatności opłaty rocznej
Wniosek​_o​_zmianę​_terminu​_płatności​_opłaty​_rocznej.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

1. Wypełniony „Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.

2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis wydane w roku, w którym strona ubiega się o pomoc, oraz wydane w ciągu 2-ch poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

3. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

4. Dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową wnioskodawcy.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 65 pok. 40

Kontakt

82 564 33 83

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Materiały

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Wniosek​_o​_zwrot​_wywłaszczonej​_nieruchomości.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument, na podstawie którego nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (decyzja wywłaszczeniowa, akt notarialny).

2. Dokument potwierdzający prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień wywłaszczenia.

3. Odpis prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia – w przypadku spadkobierców byłego/-ych właściciela.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Nieruchomości

ul. Lubelska 65, pok. 40

Kontakt

82 564 33 83

Wpis na listę rzeczoznawców
Zwrot nadpłaty
{"register":{"columns":[]}}