W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Organizacje pozarządowe

Inicjatywa lokalna - wniosek mieszkańców

Materiały

Inicjatywa lokalna - wniosek mieszkanców
Inicjatywa​_lokalna​_-​_wniosek​_mieszkanców.pdf 0.11MB
Klauzula informacyjna (inicjatywa lokalna - wniosek mieszkańców)
Klauzula​_informacyja​_(inicjatywa​_lokalna​_-​_wniosek​_mieszkańców).pdf 0.06MB
Inicjatywa lokalna mieszkańców - oświadczenie
Inicjatywa​_lokalna​_mieszkańców​_-​_oświadczenie.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument konstytuujący „grupę inicjatywną” - np. protokół z zebrania konstytuującego „grupę inicjatywną” grupę mieszkańców itp.

2. Oświadczenie mieszkańców Miasta Chełm („grupy inicjatywnej”) wraz z potwierdzeniem ich zaangażowania w realizację zadania oraz wskazaniem osoby/osób reprezentującej/reprezentowanych.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Urząd Miasta Chełm (Departament - zgodnie z właściwością)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 34 00, 82 564 31 92

Inicjatywa lokalna - organizacje pozarządowe

Materiały

Wniosek inicjatywa lokalna - organizacje
Wniosek​_inicjatywa​_lokalna​_-​_organizacje.pdf 0.11MB
Zobowiązanie inicjatywa lokalna - organizacje
Zobowiązanie​_inicjatywa​_lokalna​_-​_organizacje.pdf 0.04MB
Klauzula informacyjna - organizacje
Klauzula​_informacyjna​_-​_organizacje.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty potwierdzające wskazanie przez mieszkańców („grupę inicjatywną”) organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy* do pośredniczenia w składaniu Miastu Chełm wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Zobowiązanie pośredniczącej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy*, w zakresie świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, albo świadczenia pracy społecznej przy realizacji zadania (plik "Zobowiązanie..." do pobrania wyżej), - jeżeli takie zobowiązania przez podmiot pośredniczący są deklarowane.

3. Statut organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.

4. Aktualny odpis z rejestru organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy* (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia niniejszego wniosku).

5. Oświadczenie o niezaleganiu organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy* z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, albo umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu spłaty zaległych płatności.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Urząd Miasta Chełm (Departament - zgodnie z właściwością)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 34 00, 82-564 31 92

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Materiały

Wniosek o realizację zadania publicznego składany przez mieszkańców
Wniosek​_o​_realizację​_zadania​_publicznego.pdf 0.10MB
Wniosek o realizację zadania publicznego za pośrednictwem organizacji
Wniosek​_o​_realizację​_zadania​_publicznego​_za​_pośrednictwem​_organizacji.pdf 0.10MB
Oświadczenie mieszkańców potwierdzające zaangażowanie w realizację zadania
Oświadczenie​_mieszkańców​_potwierdzające​_zaangażowanie​_w​_realizację​_zadania.pdf 0.06MB
Zobowiązanie do świadczenia w ramach zadania publicznego
Zobowiązanie​_do​_świadczenia​_w​_ramach​_zadania​_publicznego.pdf 0.04MB

Wymagane dokumenty

Powyższe wnioski w terminie 30 dni od daty ogłoszenia naboru.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Promocji, Kultury i Sportu

ul. Strażacka 2

Kontakt

82 565 01 58

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Materiały

Wniosek - rejestracja stowarzyszeń zwykłych
Wniosek​_-​_rejestracja​_stowarzyszeń​_zwykłych.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego określający w szczególności:

- nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązywania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienie składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

- w przypadku posiadania organu kontroli wewnętrznej, stowarzyszenie zwykłe określa w regulaminie tryb jego wyboru, uzupełnienia składu oraz jego kompetencje.

2. Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.

3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.

4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Polityki Społecznej)

ul. Obłońska 20, pok. 10

Kontakt

82 564 31 92, 82 565 34 00

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_wpisie​_do​_ewidencji.pdf 0.07MB

Wymagane dokumenty

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Polityki Społecznej)

ul. Obłońska 20, pok. 10

Kontakt

82 564 31 92, 82 565 34 00

Wpis do ewidencji UKS i SKF

Materiały

Wniosek - wpis do UKS i SKF
Wniosek​_-​_wpis​_do​_UKS​_i​_SKF.pdf 0.07MB

Wymagane dokumenty

1. Protokół z zebrania założycielskiego.

2. Lista założycieli zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy.

3. Statut Klubu w trzech egzemplarzach.

4. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim.

5. Wykaz władz statutowych:

- Zarząd klubu/stowarzyszenia,

- Komisja Rewizyjna,

- wykaz upoważnionych osób do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Klubu.

6. Informację o adresie siedziby uczniowskiego klubu sportowego/stowarzyszenia kultury fizycznej.

Opłaty

Za wydanie decyzji o wpisie - 10 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Polityki Społecznej)

ul. Obłońska 20, pok. 10

Kontakt

82 564 31 92, 82 565 34 00

Zaświadczenie o wpisie do UKS i SKF

Materiały

Zaświadczenie o wpisie do UKS i SKF
Zaświadczenie​_o​_wpisie​_do​_UKS​_i​_SKF.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Polityki Społecznej)

ul. Obłońska 20, pok. 10

Kontakt

82 564 31 92, 82 565 34 00

Dokonanie wypisu z ewidencji UKS i SKF

Materiały

Wniosek o dokonanie wypisu z ewidencji UKS i SKF
Wniosek​_o​_dokonanie​_wypisu​_z​_ewidencji​_UKS​_i​_SKF.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

Za wypis z ewidencji UKS lub SKF - 5 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Polityki Społecznej)

ul. Obłońska 20, pok. 10

Kontakt

82 564 31 92, 82 565 34 00

Zmiany w UKS i SKF

Materiały

Wniosek o zmiany w ewidencji UKS i SKF
Wniosek​_o​_zmiany​_w​_ewidencji​_UKS​_i​_SKF.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Lista obecności członków na Walnym Zgromadzeniu Członków.

2. Podjęta uchwała dotycząca zmian:

- statutu klubu/stowarzyszenia (statut w trzech egzemplarzach);

- władz statutowych:

a) Zarządu klubu/stowarzyszenia

b) Komisji Rewizyjnej

c) wykaz upoważnionych osób do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu klubu/stowarzyszenia.

3. Informację o zmianie siedziby uczniowskiego klubu sportowego/stowarzyszenia kultury fizycznej.

Opłaty

Za wydanie decyzji o zmianach w ewidencji - 10 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Polityki Społecznej)

ul. Obłońska 20, pok. 10

Kontakt

82 564 31 92, 82 565 34 00

Wniosek o wykreślenie z UKS i SKF

Materiały

Wniosek o wykreślenie z UKS i SKF
Wniosek​_o​_wykreślenie​_z​_UKS​_i​_SKF.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Protokół z Walnego Zebrania Członków (zawierający uchwałę o rozwiązaniu zgodnie ze statutem).

2. Protokół z zakończenia likwidacji.

Opłaty

Za wydanie decyzji o wykreśleniu - 10 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Spraw Obywatelskich (Wydział Polityki Społecznej)

ul. Obłońska 20, pok. 10

Kontakt

82 564 31 92, 82 565 34 00

{"register":{"columns":[]}}