W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Chełm

Urząd Miasta Chełm zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miasa Chełm

Data publikacji strony internetowej: 2009-08-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-06-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z uwagi na wyłączenia podane poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Rycko, adres poczty elektronicznej info@umchelm.pl oraz monika.rycko@umchelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 82 564 31 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Chełm mieści się w sześciu budynkach: ul. Lubleska 65, 22-100 Chełm; ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm: ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm; ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm; ul. Mickiewicza 32a, 22-100 Chełm; Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

1) przy ul. Lubleskiej 65: Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul. Lubelskiej i od strony parkingu – z tyłu budynku, do którego można przejść przez parter. Do obu wejść prowadzą schody zabezpieczone poręczami (od str. Lubelskiej poręcz umiejscowiona po lewej i prawej stronie, jak również usytuowana jest poręcz pośrednia, natomiast od str. parkingu poręcz znajduje się po prawej stronie schodów). Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, która usytuowana jest po drugiej stronie budynku (od strony parkingu) z dostępem do korytarzy. Winda obsługuje wszystkie poziomy budynku. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia. Przy budynku znajdują się 3 oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i 2 miejsca za budynkiem Kina Zorzy. Do budynku można wejść z psem asystującym.

2) przy ul. Lubelskiej 63: Wejście do budynku możliwe jest po pokonaniu trzech schodków. Brak poręczy przy wejściu. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjechania windą znajdującą się z tyłu budynku (przy ul. Lubelskiej 65 – budynek przy ul. Lubelskiej 65 jest połączony z budynkiem przy ul. Lubelskiej 63). W przypadku skorzystania z windy osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim wjeżdża windą na parter budynku przy ul. Lubelskiej 65, a pracownik wykonujący swoje obowiązki przy ul. Lubelskiej 63 przychodzi do osoby i pomaga w załatwieniu sprawy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – przy ul. Lubelskiej 65, po lewej stronie od wejścia. Przy budynku znajdują się 3 oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i 2 miejsca za budynkiem Kina Zorzy – miejsca parkingowe są wspólne dla budynku przy ul. Lubelskiej 63 i ul. Lubelskiej 65. Do budynku można wejść z psem asystującym.

3) przy ul. Obłońskiej 20: Wejście do budynku jest możliwe schodami zabezpieczonymi po prawej stronie poręczą. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, która znajduje się po lewej stronie budynku. Winda obsługuje wszystkie poziomy z dostępem do korytarzy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia. Przy budynku znajduje się 1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym.

4) przy ul. Pocztowej 50: Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Pocztowej i od strony parkingu - z tyłu budynku. Przy wejściu od ul. Pocztowej znajdują się schody bez poręczy oraz podjazd dla wózków, natomiast od strony parkingu (z tyłu budynku) wejście nie posiada schodów, więc wózek inwalidzki może wjechać do środka budynku. W budynku nie ma windy. Na pierwsze piętro (od ulicy Pocztowej ) można wejść po schodach, korytarze są dostępne dla wózków inwalidzkich. Brak pętli indukcyjnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która mieści się w budynku na parterze od ul. Pocztowej. Do budynku można wejść z psem asystującym. Na parkingu znajdującym się z tyłu budynku brakuje oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, natomiast po prawej stronie budynku ( od ul. Pocztowej) znajduje się parking, który posiada 1 (pionowe) oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5) przy ul. Mickiewicza 32a: Budynek jest wynajmowany. Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego można wejść schodami, które zabezpieczone jest poręczą po prawej stronie. Budynek nie posiada windy. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim nie ma możliwości wjechania do wnętrza budynku. W takim przypadku pracownik wychodzi na zewnątrz budynku w celu załatwienia sprawy. Obok budynku znajduje się parking, na którym nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, jak również toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym.

6) przy Pl. Niepodległości 1 W budynku jest wynajmowanych kilkanaście pomieszczeń (12 pokoi). Wejście do budynku przy pl. Niepodległości 1 jest możliwe schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach, pochylnią na niskim parterze umiejscowioną przy schodach i prowadzącą do wind z możliwością dojazdu na wszystkie kondygnacje. W holu głównym dostępność do korytarzy jest możliwa po pochylni, a na pozostałych kondygnacjach bezpośrednio z windy. Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Winda jest dostosowana dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących poprzez wyposażenie w odpowiednią sygnalizację optyczną i dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która mieści się na parterze. Na parkingach wokół budynku wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nie ma ograniczeń wstępu dla psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

Informacje dodatkowe: Urząd Miasta Chełm zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Link umożliwiający połączenie z tłumaczem on-line: https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=UM_Chelm

Strona internetowa Urzędu Miasta Chełm posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępne środki komunikacji: e-mail: info[at]umchelm.pl kontakt z Referatem Obsługi Interesantów nr tel. (82) 565 20 70, (82) 565 22 23, (82) 564 37 52

 

{"register":{"columns":[]}}