W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Chełm

Urząd Miasta Chełm zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miasta Chełm

Data publikacji strony internetowej: 2009-08-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z uwagi na wyłączenia podane poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-04-11.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Zarzycki, adres poczty elektronicznej info@umchelm.pl oraz grzegorz.zarzycki@umchelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 82 565 38 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Chełm mieści się w następujących budynkach: ul. Lubleska 65, 22-100 Chełm; ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm: ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm; ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm; Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, oraz ul. Ceramiczna 3E, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm oraz ul. Wołyńska 57C, 22-100 Chełm.

1) przy ul. Lubleskiej 65: Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul. Lubelskiej i od strony parkingu – z tyłu budynku, do którego można przejść przez parter. Do obu wejść prowadzą schody zabezpieczone poręczami (od str. Lubelskiej poręcz umiejscowiona po lewej i prawej stronie, jak również usytuowana jest poręcz pośrednia, natomiast od str. parkingu poręcz znajduje się po prawej stronie schodów). Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, która usytuowana jest po drugiej stronie budynku (od strony parkingu) z dostępem do korytarzy. Winda obsługuje wszystkie poziomy budynku. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia. Za budynkiem znajduje się parking z dwoma wyznaczonymi stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowiska oznaczone są znakiem pionowym i poziomym. Do budynku można wejść z psem asystującym.

2) przy ul. Lubelskiej 63: Wejście do budynku możliwe jest po pokonaniu trzech schodków. Brak poręczy przy wejściu. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjechania windą znajdującą się z tyłu budynku (przy ul. Lubelskiej 65 – budynek przy ul. Lubelskiej 65 jest połączony z budynkiem przy ul. Lubelskiej 63). W przypadku skorzystania z windy osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim wjeżdża windą na parter budynku przy ul. Lubelskiej 65, a pracownik wykonujący swoje obowiązki przy ul. Lubelskiej 63 przychodzi do osoby i pomaga w załatwieniu sprawy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – przy ul. Lubelskiej 65, po lewej stronie od wejścia. Za budynkiem znajduje się parking z dwoma wyznaczonymi stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowiska oznaczone są znakiem pionowym i poziomym. Do budynku można wejść z psem asystującym.

3) przy ul. Obłońskiej 20: Wejście do budynku jest możliwe schodami zabezpieczonymi po prawej stronie poręczą. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, która znajduje się po lewej stronie budynku. Winda obsługuje wszystkie poziomy z dostępem do korytarzy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia. Przy budynku znajduje się 1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym.

4) przy ul. Pocztowej 50: Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Pocztowej i od strony parkingu - z tyłu budynku. Przy wejściu od ul. Pocztowej znajdują się schody bez poręczy oraz podjazd dla wózków, natomiast od strony parkingu (z tyłu budynku) wejście nie posiada schodów, więc wózek inwalidzki może wjechać do środka budynku. W budynku nie ma windy. Na pierwsze piętro (od ulicy Pocztowej ) można wejść po schodach. Brak pętli indukcyjnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która mieści się w budynku na parterze od ul. Pocztowej. Do budynku można wejść z psem asystującym. Na parkingu znajdującym się z tyłu budynku brakuje oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, natomiast po prawej stronie budynku ( od ul. Pocztowej) zlokalizowany jest ogólnodostępny parking z jednym wyznaczonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce to oznakowane jest znakiem pionowym.

5) przy Pl. Niepodległości 1: W budynku jest wynajmowanych kilkanaście pomieszczeń (12 pokoi). Wejście do budynku przy pl. Niepodległości 1 jest możliwe schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach, pochylnią na niskim parterze umiejscowioną przy schodach i prowadzącą do wind z możliwością dojazdu na wszystkie kondygnacje. W holu głównym dostępność do korytarzy jest możliwa po pochylni, a na pozostałych kondygnacjach bezpośrednio z windy. Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Winda jest dostosowana dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących poprzez wyposażenie w odpowiednią sygnalizację optyczną i dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która mieści się na parterze. Na parkingach wokół budynku wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nie ma ograniczeń wstępu dla psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

6) przy ul. Ceramicznej 3E: Budynek jest w pełni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W budynku znajduje się:

7) przy ul. Wołyńskiej 57: W budynku wynajmowane jest jedno pomieszczenie. Pomieszczenie znajduje się w budynku parterowym. Przy budynku BOK wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz trzy miejsca dla klientów BOK. Miejsca zostały odpowiednio oznakowane. Dojście do drzwi wejściowych budynku BOK oddbywa się po dwóch stopniach. Brzegi stopni zostały oznakowane kolorem jaskrawym. Podjazd dla osób niepełnosprawnych z miejsca parkingowego został oznakowany. Szerokość otworu drzwi wejściowych w swietle ościeżnicy wynosi 100 cm. Po wejściu do budynku BOK znajduje się pomieszczenie, z którego rozchodzą się wejścia do pomieszczenia z ustępem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Z budynku BOK znajdują się wyjścia ewakuacyjne: 1. główne wejście skierowane w stronę ul. Wołyńskiej (strona południowa budynku), 2. korytarz wewnetrzny budynku BOK, skierowane w stronę zachodnią, 3. korytarz (łącznik) pomiedzy BOK, a biurowcem zarządu MPGK. Jest to budynek parterowy. Brak windy. W budynku występuje możliwość wejścia osób niepełnosprawnych z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

8) przy ul. Wołyńskiej 57C: Wynajmowane pomieszczenia. Do budynku prowadzi droga dojazdowa pożarowa. Nie występują miejsca parkingowe. Powyższy budynek jest budynkiem parterowym. Wejście do budynku usytuowane jest w centralnym punkcie budynku, skierowane w stronę ul. Wołyńskiej (strona południowa budynku). Jest to wejście ewakuacyjne. Dojście do drzwi głównych budynku – dojście do drzwi wejściowych odbywa się po pokonaniu jednego stopnia. Szerokość otworu drzwi wejściowych w świetle ościeżnicy wynosu 100 cm. Po wejściu do korytarza budynku znajdują się dwa pomieszczenia z ustępami przeznaczonymi dla pracowników, oraz pomieszczenia biurowe. Brak windy. W budynku występuje możliwość wejścia osób niepełnosprawnych z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

a) odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych i toalet,

c) maty antypoślizgowe,

d) winda.

Wejście do budynku znajduje się na jednym poziomie. Wyznaczone są również miejsca parkingowe z zaznaczoną kopertą dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe: Urząd Miasta Chełm zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Link umożliwiający połączenie z tłumaczem on-line.

 W budynkach Urzędu Miasta Chełm dostępne są pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością słuch, a także znaczniki głosowe, które ułatwiają poruszanie się po urzędzie. Znaczniki głosowe znajdują się w budynku urzędu przy ul. Lubelskiej 65, ul. Obłońskiej 20 i ul. Pocztowej 50. Aby skorzystać ze znaczników głosowych należy zainstalować w telefonie komórkowym aplikację TOTUPOINT. dostępne są pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Strona internetowa Urzędu Miasta Chełm posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępne środki komunikacji: Kontakt z Wydziałem Kontaktów z Mieszkańcami: nr tel. (82) 565 20 70, nr komórkowy: 881 061 745 dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i/lub MMS, fax: (82) 565 22 54, e-mail: info@umchelm.pl, info[at]umchelm.pl, Link do elektronicznej skrzynki podawczej.

 

{"register":{"columns":[]}}