W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji?

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2021, poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelkie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 4. nieodpłatną mediację, lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

 4. przeprowadzenie mediacji,

 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jak zapisać się na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji?

Udzielanie porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie miasta Chełm tj. Plac Niepodległości 1, I piętro, pokój 142, świadczone jest w formie bezpośredniej.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatną mediację przyjmowane są:

 

Porady i mediacje świadczone w punktach – rezerwacja terminu porady, w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 wizyty rejestrowane są, co godzinę.

W sytuacjach wyjątkowych wynikających z przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim lub innych uregulowań, a także dla osób z trudnościami w poruszaniu się i komunikowaniu się, przewidziano dodatkowe formy usług, tj. porada na odległość, porada poza punktem.

Bliższe informacje pod nr tel.: 698 740 865.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ma zastosowanie art. 28 a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021 r., poz. 945).

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Więcej informacji pod numerem podanym do zapisów.

Harmonogram udzielania nieodpłatne pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w 2023 roku

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-16:00

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Punkt Nr 1

Adwokaci/

Radcowie prawni

Poradnictwo prawne

oraz mediacja

Adwokaci

Radcowie prawni

styczeń-czerwiec

od pon. – do piąt.

w godz. 12:00 - 16:00

 

lipiec-grudzień

od pon. – do piąt.

w godz. 07:30 - 12:00

 

Punkt Nr 2

Organizacja pozarządowa

 

OIC Poland  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego

w Lublinie

 

Poradnictwo prawne i obywatelskie

oraz mediacja

 

 

 

 

styczeń -  czerwiec

od pon. - do piąt.

w godz. 07:30 - 12:00

 

 

lipiec- grudzień

od pon. – do piąt. 

w godz. 12:00 - 16:00


 

Materiały

Ankieta opinia osoby uprawnionej do udzielonej pomocy popr
Ankieta​_opinia​_osoby​_uprawnionej​_o​_udzielonej​_pomocy.pdf 0.12MB
Ubezwłasnowolnienie​_-​_praktyczne​_wyjaśnienia​_z​_wzorami​_pism
Ubezwłasnowolnienie​_-​_praktyczne​_wyjaśnienia​_z​_wzorami​_pism.pdf 0.21MB
Mediacja - karta informacyjna
karta​_informacyjna​_mediacja.pdf 0.17MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej
kaluzula​_npp.pdf 0.05MB
Karta informacyjna poradnictwa obywatelskiego
karta​_informacyjna​_poradnictwa​_obywatelskiego.pdf 0.19MB
Karta informacyjna poradnictwa
karta​_informacyjna​_poradnictwa.pdf 0.18MB
LISTA​_NIEODPŁATNEGO​_PORADNICTA​_2023
LISTA​_NIEODPŁATNEGO​_PORADNICTA​_2023.pdf 0.22MB
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Poradnik - nieodpłatna pomoc prawna
E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_1​_Nieodplatna​_pomoc​_prawna.pdf 5.71MB
E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_2​_NPO
E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_2​_NPO.pdf 2.04MB
PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_3​_NPO
E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_3​_NPO.pdf 1.97MB
{"register":{"columns":[]}}