W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji?

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2021, poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla przedsiębiorców

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą również skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc skierowana do osób prowadzących ww. działalność i dotycząca działalności gospodarczej traktowana jest jako pomoc de minimis. Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR brutto (ok. 867 000 złotych) w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie limit otrzymanej pomocy wynosi 100 000 EUR. Jednakże świadczenia usług zintegrowanych, w których sam transport jest tylko jednym z elementów usługi (np. usług przeprowadzkowych, pocztowych lub kurierskich albo usług obejmujących zbieranie i przetwarzanie odpadów), nie należy uznawać za usługi transportowe. Gdy w ciągu ostatnich trzech lat limit został przekroczony, przedsiębiorstwo nie może skorzystać z innych form wsparcia, będzie także zmuszone oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami.

By uzyskać nieodpłatną pomoc przedsiębiorca winien przesłać na adres e-mail  pomocprawna@umchelm.pl niżej wymienione dokumenty:

 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

albo

 • wypełnione oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie (Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis),
 • wypełnione oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis),

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz numer telefonu do kontaktu (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).

Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Urzędu  Miasta Chełm skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy. Po udzieleniu porady zostanie wydane zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jak zapisać się na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji?

Udzielanie porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie miasta Chełm świadczone jest w formie bezpośredniej.

Punkt Nr 1 - Plac Niepodległości 1, parter pokój nr 12

Punkt Nr 2 – ul. Obłońska 20, pok. nr 18

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatną mediację przyjmowane są:

W sytuacjach wyjątkowych wynikających z przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim lub innych uregulowań, a także dla osób z trudnościami w poruszaniu się i komunikowaniu się, przewidziano dodatkowe formy usług, tj. porada na odległość, porada poza punktem.

Bliższe informacje pod nr tel.: 698 740 865.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ma zastosowanie art. 28 a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2021 r., poz. 945).

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz Ukraińców mieszkających w Polsce. Szczegółowe informacje w zakresie darmowej pomocy prawnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz Ukraińców mieszkających w Polsce znajdują się na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie tj: www.ora.lublin.pl, www.oirp.lublin.pl

Harmonogram udzielania nieodpłatne pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w 2024 roku

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-16:00

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Punkt Nr 1

Plac Niepodległości 1, parter pokój nr 12

Adwokaci/

Radcowie prawni

Poradnictwo prawne

oraz mediacja

Adwokaci

Radcowie prawni

styczeń-czerwiec

od pon. – do piątek

w godz. 12:00 - 16:00

 

lipiec-grudzień

od pon. – do piątek

w godz. 07:30 - 11:30

 

Punkt Nr 2

ul. Obłońska 20, pok. nr 18.

Organizacja pozarządowa

OIC Poland  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego

w Lublinie

 

Poradnictwo prawne

 i obywatelskie

oraz mediacja

 

 

 

 

styczeń -  czerwiec

od pon. - do piątek

w godz. 07:30 - 11:30

poradnictwo obywatelskie  - piątek godz. 07:30 - 11:30

 

lipiec- grudzień

od pon. – do piątek

w godz. 12:00 - 16:00

poradnictwo obywatelskie  - piątek godz. 12:00 – 16:00

 

Link do profilu Nieodpłatna Pomoc Prawna (Ministerstwo Sprawiedliwości) na Facebooku znajduje się TUTAJ.

 

Materiały

Ankieta opinia osoby uprawnionej do udzielonej pomocy popr
Ankieta​_opinia​_osoby​_uprawnionej​_o​_udzielonej​_pomocy.pdf 0.12MB
Oświadczenie​_dotyczące​_pomocy​_de​_minimis
Oświadczenie​_dotyczące​_pomocy​_de​_minimis.pdf 0.60MB
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_się​_o​_pomoc​_de​_minimis​_2
Formularz​_informacji​_przedstawianych​_przy​_ubieganiu​_się​_o​_pomoc​_de​_minimis​_2.pdf 0.70MB
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_O​_PRZETWARZANIU​_DANYCH​_OSOBOWYCH​_W​_SYSTEMIE​_TELEINFORMATYCZNYM​_DO​_OBSŁUGI​_NIEODPŁATNEJ​_POMOCY​_PRAWNEJ
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_O​_PRZETWARZANIU​_DANYCH​_OSOBOWYCH​_W​_SYSTEMIE​_TELEINFORMATYCZNYM​_DO​_OBSŁUGI​_NIEODPŁATNEJ​_POMOCY​_PRAWNEJ.pdf 0.11MB
Ubezwłasnowolnienie​_-​_praktyczne​_wyjaśnienia​_z​_wzorami​_pism
Ubezwłasnowolnienie​_-​_praktyczne​_wyjaśnienia​_z​_wzorami​_pism.pdf 0.21MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej
kaluzula​_npp.pdf 0.05MB
karta​_informacyjna​_poradnictwa​_obywatelskiego​_2024
karta​_informacyjna​_poradnictwa​_obywatelskiego​_2024.pdf 0.12MB
karta​_informacyjna​_poradnictwa​_prawnego
karta​_informacyjna​_poradnictwa​_prawnego.pdf 0.11MB
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Poradnik - nieodpłatna pomoc prawna
E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_1​_Nieodplatna​_pomoc​_prawna.pdf 5.71MB
E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_2​_NPO
E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_2​_NPO.pdf 2.04MB
PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_3​_NPO
E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_3​_NPO.pdf 1.97MB
2​_E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_2​_NPO
2​_E-PORADNIK​_MCHEŁM​_​_WYDANIE​_2​_NPO.pdf 2.97MB
karta​_informacyjna​_mediacja​_2
karta​_informacyjna​_mediacja​_2.pdf 0.10MB
E-poradnik wydanie III 2023
E-PORADNIK​_wydanie​_III​_2023.pdf 1.95MB
Poradnik​_IV​_wydanie
Poradnik​_IV​_wydanie.pdf 1.41MB
Kwartalnik​_wydanie​_I​_2024
Kwartalnik​_wydanie​_I​_2024.pdf 9.52MB
{"register":{"columns":[]}}