W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Odpady komunalne

Deklaracja śmieciowa

Materiały

Deklaracja​_2023​_r
Deklaracja​_2023​_r.pdf 0.11MB
Deklaracje śmieciowe załącznik​_nr​_1
załacznik​_nr​_1.pdf 0.05MB
Deklaracje śmieciowe załącznik​_nr​_2
załącznik​_nr​_2.pdf 0.05MB
Deklaracje śmieciowe załącznik​_nr​_3
załącznik​_nr​_3.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

Dokument potwierdzający władanie nieruchomością (dotyczy składania pierwszej deklaracji).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 26 20, 82 564 36 95

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Materiały

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_działalności​_regulowanej​_w​_zakresie​_odbierania​_odpadów​_komunalnych.pdf 0.03MB
Oświadczenie - odpady
Oświadczenie​_-​_odpady.pdf 0.03MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (plik do pobrania wyżej).

3. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

4. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

5. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty

Opłata skarbowa – 50 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Materiały

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wniosek​_o​_wydanie​_pozwolenia​_na​_wytwarzanie​_odpadów.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z wytycznymi z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3. Dokument prawny potwierdzający tytuł prawny do obiektów i instalacji.

4. Tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów.

5. Operat przeciwpożarowy.

6. Postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

7. Zaświadczenie o niekaralności.

8. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej.

9. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

10. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

11. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty

Uiszcza się opłatę za:

1. Opłata skarbowa:

- dla dużych firm – 2011 zł

- dla  mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506 zł

-dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie – 506 zł

2. Pełnomocnictwo – 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Materiały

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Wniosek​_o​_uzyskanie​_zezwolenia​_na​_przetwarzanie​_odpadów.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

2. Zaświadczenia o niekaralności.

a) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny składają:

- Posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

- Wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

b) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary składa posiadacz odpadów.

3. Oświadczenia.

a) Oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach składają:

- Posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

- Wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

b) Oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł, w stosunku do:

- Posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

- Posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

c) Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy w czasie, gdy za popełnione naruszenia, przedsiębiorcy temu:

- W ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł; Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi zawierać następującą klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

4. Operat przeciwpożarowy.

a) Operat przeciwpożarowy, zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Operat musi być wykonany przez:

- rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w przypadku gdy organem właściwym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, lub osobę, posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

b) Wymagane jest postanowienie o uzgodnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Jest ono wydawane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

c) Ważne: szczegółowe wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie muszą spełniać obiekty budowlane oraz miejsca przeznaczone m.in. do zbierania i magazynowania odpadów znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

5. Inne dokumenty, które mogą być wymagane.

a) W zależności od rodzaju inwestycji urząd może wymagać dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Listę przedsięwzięć, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

b) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .

c) Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, jeśli twój wniosek dotyczy wydania zezwolenia na:

- Zbieranie odpadów niebezpiecznych.

- Zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

d) Instrukcja obsługi instalacji lub urządzenia.

e) Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów.

f) Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika spalarni.

g) Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika współspalarni.

h) Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

i) Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

- Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty

1. Wydanie decyzji – 616 zł.

2. Pełnomocnictwo – 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_zbieranie​_odpadów.pdf 0.07MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zawiera:

a) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów.

b) Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania.

c) Oznaczenie miejsca zbierania odpadów.

d) Wskazanie:

- Miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

- Maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

- Największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

- Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

e) Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów.

f) Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.

g) Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem.

h) Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.

i) Proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów.

j) Informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zaświadczenia o niekaralności

a) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny składają:

- ​Posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

- Wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

b) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary składa posiadacz odpadów.

3. Oświadczenia.

a) Oświadczenie o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach składają:

- Posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

- Wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

b) Oświadczenie, że w stosunku do:

- Posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

- Posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna;

c) W ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

d) Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy w czasie, gdy za popełnione naruszenia, przedsiębiorcy temu: 

- w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

Oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej. Musisz w nich zawrzeć następującą klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".  

4. Operat przeciwpożarowy.

Operat przeciwpożarowy, zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

a) Postanowienie o uzgodnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Jest ono wydawane przez komendanta powiatowego  (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

b) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

c) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dołącz gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (chyba że uzyskanie takiej dla tego terenu nie jest wymagane).

d) Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, jeśli twój wniosek dotyczy wydania zezwolenia na:

- Zbieranie odpadów niebezpiecznych.

- Zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

e) Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

f) Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

Opłaty

1. Wydanie decyzji – 616 zł.

2. Pełnomocnictwo – 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

{"register":{"columns":[]}}