W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sprawy budowlane

Pozwolenie na budowę

Materiały

Wniosek o pozwolenie na budowę
(PB-1)​_​_wniosek​_o​_pozwowlenie​_na​_budowę.odt 0.04MB
(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(PB-5)​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością.pdf 0.08MB
Uzupełnienie dokumentów fDAGI-AB 001-4
Uzupełnienie​_dokumentów​_fDAGI-AB​_001-4.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (plik do pobrania wyżej).

3. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

4. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

5. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do potrzeb:

1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

2. Uzupełnienie dokumentów (plik do pobrania wyżej).

Opłaty

1. Opłata skarbowa za czynności urzędowe (wyciąg z załącznika wykazu przedmiotów opłaty skarbowej), stawki tej opłaty oraz zwolnienia):

- Za pozwolenie na budowę:

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł),

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł,

c) innego budynku - 48,00 zł,

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł,

e) budowli związanych z produkcją rolną - 112,00 zł,

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 kilometra - 2143,00 zł,

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105,00 zł,

h) innych budowli - 155,00 zł,

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91,00 zł.

- Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych w pkt 1.

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

a) w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

b) w sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

c) budynków nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, a także przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

d) pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

2. Za dołączony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17zł.

Zwalnia się od opłaty skarbowej pełnomocnictwa:

a) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,

b) udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

c) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art.7 pkt 1-5 ustawy. W pozostałych przypadkach opłatę skarbową należy wnieść w momencie składania wniosku zgodnie z art. 4 , zwolnienie od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7, wyłączenie z opłat zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznikiem do niej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

Wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Materiały

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
(PB-8)​_wniosek​_o​_wydanie​_pozw​_na​_bud​_tymczas​_obie​_budow.odt 0.03MB
(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(PB-5)​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością.pdf 0.08MB
Uzupełnienie dokumentów fDAGI-AB 001-4
Uzupełnienie​_dokumentów​_fDAGI-AB​_001-4.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 (plik do pobrania wyżej).

Stosownie do potrzeb:

1. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile dotyczy)

3. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

4. Uzupełnienie dokumentów (plik do pobrania wyżej).

Ważne:

Wniosek składa się przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Opłaty

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego:

- budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej)

- budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

- budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (17 zł) - jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

Zmiana pozwolenia na budowę

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
(PB-7)​_wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_zmianie​_pozwolenia​_na​_budowę.odt 0.04MB
(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(PB-5)​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością.pdf 0.08MB
Uzupełnienie dokumentów fDAGI-AB 001-4
Uzupełnienie​_dokumentów​_fDAGI-AB​_001-4.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

Odpowiednio do zakresu tej zmiany:

1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz zamiennego projektu architektoniczno- budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (plik do pobrania wyżej).

3. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno- budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

 - linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

4. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;.

5. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(- ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. – kserokopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, – w przypadku decyzji od wydania których upłynęło 2 lata, dziennik budowy do wglądu.

Stosownie do potrzeb:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).

2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

3. Uzupełnienie dokumentów (plik do pobrania wyżej).

Opłaty

1. Opłata skarbowa za czynności urzędowe (wyciąg z załącznika wykazu przedmiotów opłaty skarbowej), stawki tej opłaty oraz zwolnienia):

a) Za pozwolenie na budowę:

- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna- za każdy m 2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł)

- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł

- innego budynku - 48,00 zł

- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł

- budowli związanych z produkcją rolną - 112,00 zł

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 kilometra - 2143,00 zł

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105,00 zł,

- innych budowli - 155,00 zł

- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91,00 zł.

2. Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych w pkt 1.

3. Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

- w sprawach budownictwa mieszkaniowego

- w sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

- budynków nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, a także przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

- pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

4. Za dołączony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17zł.

5. Zwalnia się od opłaty skarbowej pełnomocnictwa:

- poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów

- udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art.7 pkt 1-5 ustawy.

W pozostałych przypadkach opłatę skarbową należy wnieść w momencie składania wniosku zgodnie z art. 4 , zwolnienie od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7, wyłączenie z opłat zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznikiem do niej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

Pozwolenie na rozbiórkę

Materiały

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
(PB-3)​_wniosek​_o​_pozwolenie​_na​_rozbiórkę.odt 0.03MB
Uzupełnienie dokumentów
Uzupełnienie​_dokumentów​_fDAGI-AB​_001-4.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Zgoda właściciela obiektu budowlanego.

2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.

3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

5. Projekt rozbiórki – w zależności od potrzeb.

Stosownie do potrzeb:

1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

2. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spółki, fundacji, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty).

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

4. Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków – w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

5. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.

6. Uzupełnienie dokumentów (plik do pobrania wyżej).

Opłaty

1. Z tytułu złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Materiały

Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
(PB-2)​_zgłoszenie​_​_budowy​_lub​_wykonania​_innych​_robót​_budowlanych.odt 0.04MB
(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(PB-5)​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością.pdf 0.08MB
Uzupełnienie dokumentów
Uzupełnienie​_dokumentów​_fDAGI-AB​_001-4.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (plik do pobrania wyżej).

2. Szkice, rysunki obrazujące zamierzenie budowlane.

3. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (w szczególności decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - W przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych (z zastrzeżeniem art. 29a) i stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3 oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane - w przypadku budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych i obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

Stosownie do potrzeb:

1. Uzupełnienie dokumentów (plik do pobrania wyżej).

2. Wniosek o zaświadczenie (plik do pobrania wyżej).

3. Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia - należy dołączyć, w przypadku braku miejsca w formularzu, zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych.

4. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

5. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spółki, fundacji, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty).

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

Opłaty

1. Zwolnione od opłat są sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz jednostki budżetowe, w pozostałych sprawach opłatę skarbową należy wnieść w momencie składania wniosku - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznikiem do niej.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

W razie wniesienia przez organ sprzeciwu do wnioskowanego zgłoszenia stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Materiały

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
(PB-2a)​_zgłoszenie​_budowy​_lub​_przebudowy​_budynku​_mieszkalnego​_jednorodzinnego.odt 0.04MB
(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(PB-5)​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 (plik do pobrania wyżej).

3. Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Stosownie do potrzeb:

1. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.

2. Wniosek o o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowlanego (plik do pobrania wyżej).

3. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

4. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spółki, fundacji, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty),

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

6. Dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za zgłoszenie.

Opłaty

1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej nie więcej niż 539 zł.

2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane - 50 % stawki określonej powyżej.

3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

82 564 38 81

Tryb odwoławczy

W razie wniesienia przez organ sprzeciwu do wnioskowanego zgłoszenia stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

 

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Materiały

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
(PB-4)​_zgłoszenie​_rozbiórki​_obiektu​_budowlanego.odt 0.04MB
Uzupełnienie dokumentów
Uzupełnienie​_dokumentów​_fDAGI-AB​_001-4.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Zgoda właściciela obiektu.

2. Opis określający zakres, miejsce i sposób wykonania rozbiórki.

3. Szkice, rysunki obrazujące zamierzenie budowlane (np. mapa sytuacyjno-wysokościowa obiektu do rozbiórki wraz z podanymi odległościami obiektu od granic działki i określeniem wysokości obiektu przeznaczonego do rozbiórki).

4. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Stosownie do potrzeb:

1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

2. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spółki, fundacji, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty), 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

W razie wniesienia przez organ sprzeciwu do wnioskowanego zgłoszenia stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Materiały

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenia na budowę
(PB-9)​_wniosek​_o​_przeniesienie​_decyzji​_o​_pozwoleniu​_na​_budowę.odt 0.04MB
(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(PB-5)​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością.pdf 0.08MB
Uzupełnienie dokumentów
Uzupełnienie​_dokumentów​_fDAGI-AB​_001-4.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 (plik do pobrania wyżej).

2. Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana.

3. Dziennik budowy (do wglądu).

4. Kopia decyzji.

Stosownie do potrzeb:

1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

3. Uzupełnienie dokumentów (plik do pobrania wyżej).

Opłaty

1. Opłata za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - 90 zł.

2. Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia domu

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_powierzchni​_użytkowej.doc 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Uproszczona inwentaryzacja (rzuty, opisane pomieszczenia i ich pow. użytkowe w m2) z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego,

2. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem upoważnienia udzielonego osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa.

Opłaty

1. Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę przysługuje zażalenie do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Kontakt

82 565 20 97

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Materiały

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
(PB-11)​_wniosek​_o​_przeniesienie​_praw​_i​_obowiązków​_wynikających​_ze​_zgłoszenia.odt 0.03MB
(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(PB-5)​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością.pdf 0.08MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 (plik do pobrania wyżej).

2. Zgoda dotychczasowego inwestora, który dokonał zgłoszenia.

Stosownie do potrzeb:

1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

Dokumenty do wglądu:

1. Dziennik budowy

Opłaty

1. Budownictwo mieszkaniowe – zwolnione z opłaty skarbowej.

2. Za pozostałe decyzje o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia - 90 zł (z chwilą złożenia wniosku).

3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

W razie wniesienia przez organ sprzeciwu stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

Udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

Materiały

Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii
Wniosek​_o​_udostępnienie​_akt​_oraz​_wydanie​_uwierzytelnionych​_kopii.odt 0.03MB

Wymagane dokumenty

1. Dowód potwierdzający, że wnioskodawca jest/był stroną w prowadzonym postępowaniu.

2. Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

3. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

Opłaty

1. Za poświadczenie zgodności kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów lub wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów służy zażalenie do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Kontakt

82 565 20 97

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
(PB-14)​_wniosek​_​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_niezbędności​_wejścia​_do​_sąsiedniego​_budynku,​_lokalu​_lub​_na​_teren​_sąsiedniej​_nieruchomości.odt 0.04MB

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty, z których wynika brak możliwości uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu (najemcy) – w oryginale lub potwierdzone notarialnie kopie.

2. Dokumenty, z których wynika fakt niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym: w przypadku, gdy roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych – w oryginale lub potwierdzone notarialnie kopie.

3. Opis sposobu i zakresu planowanych robót wraz z określeniem terminu korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

4. Dodatkowo – w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu)

5. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia - wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

W razie wniesienia przez organ sprzeciwu stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97

Wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art.45a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Wniosek składa inwestor.

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów
(PB-13)​_wniosek​_​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_wyłączeniu​_stosowania​_przepisów.odt 0.04MB

Wymagane dokumenty

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm

Materiały

Wniosek o wydanie wypisu lub zakresu z MPZP
Wniosek​_o​_wydanie​_wypisu​_lub​_wyrysu​_z​_MPZP.doc 0.04MB

Opłaty

Od wypisu:

- do 5 stron - 30 zł,

- powyżej 5 stron - 50 zł.

Od wyrysu:

- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż 200 zł).

O kwocie wykonania dokumentu informujemy telefonicznie. Opłatę należy wnieść przed odbiorem wypisu/wyrysu.

Stosownie do potrzeb:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w oryginale lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Kontakt

82 564 33 81

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Materiały

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu
Wniosek​_o​_zaopiniowanie​_wstępnego​_projektu.doc 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Wypis z ewidencji gruntów i budynków lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

2. Dwa egzemplarze wstępnego projektu podziału sporządzonego na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu (kopię mapy można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Chełm ,Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm,

3. W przypadku gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku odcinek granicy wewnątrz budynku należy przedstawić na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku.

4. Opinia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli działka leży na terenie objętym ochroną konserwatorską,

Stosownie do potrzeb:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w oryginale lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Na postanowienie, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm, w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Kontakt

82 564 33 81

Wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości/działki obszarem rewitalizacji

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia - rewitalizacja
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_-​_rewitalizacja.doc 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w oryginale lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty

1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia. Należność płatna przed złożeniem wniosku.

2. Opłata od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17 zł jeśli dotyczy (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania odmowy w formie postanowienia, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm, w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Kontakt

82 564 33 81

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_samodzielności​_​_lokalu.odt 0.04MB

Wymagane dokumenty

1. Charakterystyka lokalu (dwa egzemplarze) składająca się z część opisowej wraz z częścią rysunkową (aktualny czytelny rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z oznaczeniem granic lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi albo aktualna inwentaryzacja budowlana lokalu opracowana przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego(w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – należy wskazać je na mapie ewidencyjnej).

2. Zestawienie pomieszczeń lokalu oraz pomieszczeń przynależnych.

3. Dokument potwierdzający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dopuszczenie budynku do użytkowania.

4. Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, potwierdzające spełnienie warunków samodzielności lokalu określonych w art. 2, ust. 2 ustawy o własności lokali.

5. Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego budynku uzyskane w Departamencie Architektury, Geodezji i Inwestycji – Wydział Nieruchomości UM Chełm (w przypadku nowo wybudowanych budynków),

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy lokali mieszkalnych).

Stosownie do potrzeb:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty

1. Opłata skarbowa wynosi : 17 zł za wydanie zaświadczenia o samodzielności każdego lokalu. Należność płatna przed złożeniem wniosku.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3. Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Numer konta bankowego

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania odmowy w formie postanowienia, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm, w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Kontakt

82 565 20 97

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Materiały

Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Wniosek​_o​_odstępstwo​_od​_przepisów​_techniczno-budowlanych.odt 0.03MB

Wymagane dokumenty

1. Charakterystyka obiektu/inwestycji

W szczególności należy jednoznacznie określić rodzaj robót budowlanych (budowa, rozbudowa, przebudowa) oraz ich zakres, wskazać kilometraż (od-do), określić lokalizację inwestycji (miejscowość, gmina), określić na jakim odcinku (zgodnie z kilometrażem) droga przebiega przez teren zabudowy / poza terenem zabudowy. Teren zabudowy zdefiniowany jest w § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Teren zabudowy nie jest tożsamy z obszarem zabudowanym w myśl art. 2 pkt 15 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Na potrzeby wniosku należy posługiwać się wyłącznie pojęciem teren zabudowy.

2. Część rysunkową projektu zagospodarowania terenu.

Mając na uwadze, że wniosek do ministra składa się przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W szczególności na rysunkach pzt należy umieścić: imię, nazwisko, numer uprawnień oraz podpis projektanta. Preferowana skala projektu to 1:500. Część rysunkowa pzt powinna obrazować co najmniej zakres, którego dotyczy wniosek. 

3. Opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności wprowadzenia odstępstwa.

Opinia organu wnioskującego i uzasadnienie powinno być oparte na przesłankach techniczno-budowlanych lub wynikać z warunków miejscowych. Przesłanki ekonomiczne nie mogą stanowić jedynego uzasadnienia wniosku.

4. Propozycje rozwiązań zamiennych; Propozycje zamienne muszą się różnić od propozycji objętej wnioskiem.

Sformułowanie „nie przewiduje się rozwiązań zamiennych / brak rozwiązań zamiennych” jest niedopuszczalne.

5. Pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.

W przypadku, gdy obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz nie jest usytuowany na obszarach objętych ochroną konserwatorską, należy taką informację zawrzeć we wniosku.

6. W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:

a) ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

7. W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Bez wyżej wymienionych dokumentów i informacji wniosek o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie spełnia wymagań określonych w art. 9 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane i nie może być rozpatrywany z przyczyn formalnych.

Dodatkowo w każdym wniosku należy zawrzeć:

8. Pozytywną opinię zarządcy drogi (zarządców dróg) oraz w zależności od potrzeb – pozytywne opinie innych zainteresowanych organów (np. organów wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Policji, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie itp.); Opinia powinna odnosić się konkretnie do wnioskowanego upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo.

9. Informację o kategorii i numerze drogi, o którym mowa w art. 10 ust. 6 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, numerem drogi: krajowej – jest liczba jedno- lub dwucyfrowa, wojewódzkiej – jest liczba trzycyfrowa; powiatowej – jest liczba czterocyfrowa i wyróżnik województwa (format 0000X); gminnej – jest liczba sześciocyfrowa i wyróżnik województwa (format 000000X). W przypadku, gdy droga nie posiada nadanego numeru należy dostarczyć kopię uchwały o zaliczeniu drogi do jednej z kategorii dróg publicznych lub wskazać, że zaliczenie nastąpi oraz numer zostanie nadany po oddaniu drogi do użytkowania.

10. Informację o klasie drogi, w myśl § 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga nie może nie mieć nadanej klasy.

11.  Mając na uwadze nowelizację przepisów techniczno-budowlanych, która weszła w życie w dniu 13 września 2019 r. – informację, czy w przypadku zadania będącego przedmiotem wniosku zachodzą przesłanki określone w przepisach przejściowych do rozporządzeń nowelizujących przepisy techniczno-budowlane.

W szczególności należy jednoznaczne wskazać, czy dla przedmiotowego zadania zastosowanie mają przepisy sprzed nowelizacji rozporządzenia, czy obowiązujące od 13 września 2019 r. Przepisy dotychczasowe, z włączeniami, stosuje się do inwestycji drogowej, dla której przed dniem wejścia w życie rozporządzeń nowelizujących:

a) zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, wykonawstwo lub projekt i wykonawstwo,

b) został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

c) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robot budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W przypadku, gdy zastosowanie mają przepisy obowiązujące od 13 września 2019 r. należy taką informację zawrzeć we wniosku oraz szczegółowo zweryfikować podstawy prawne i przepisy będące przedmiotem wniosku.

Infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą pod jezdnią

Zgodnie z § 140 ust. 8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, infrastruktura podziemna nie może być sytuowana pod istniejącą i docelową jezdnią drogi. Natomiast w przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnią dopuszcza się usytuowanie infrastruktury podziemnej pod jezdnią drogi klasy L i D na terenie zabudowy, pod warunkiem zlokalizowania zwieńczeń studni w osiach pasów ruchu – bez konieczności uzyskiwania zgody na odstępstwo.

W przypadku autostrad płatnych w mocy pozostają ograniczenia wynikające z § 81 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.).

Do wniosków dotyczących usytuowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym pod jezdnią (§ 140 ust. 8) należy dodatkowo dołączyć: 

a) przekroje poprzeczne pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem projektowanej i istniejącej infrastruktury oraz elementów drogi.

Przekroje powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W szczególności na rysunkach przekroju należy umieścić: imię, nazwisko, numer uprawnień oraz podpis projektanta. Ponadto miejsce wykonania przekroju należy wyraźnie oznaczyć na projekcie zagospodarowania terenu.

b) Kopię protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – o ile narada się odbyła.

UWAGA! Na rysunkach projektu zagospodarowania terenu w przypadku ww. odstępstw należy wyraźnie zaznaczyć przebieg projektowanej oraz istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym, granice pasa drogowego oraz krawędzie jezdni.

Infrastruktura objęta wnioskiem o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo musi być wyraźnie zaznaczona na projekcie zagospodarowania terenu i odróżniać się od projektowanej infrastruktury, która nie jest objęta odstępstwem.

Parametry geometryczne drogi

Do wniosków dotyczących parametrów geometrycznych należy dodatkowo dołączyć:

a) Projekt stałej organizacji ruchu (lub wyciąg z obowiązującej zatwierdzonej stałej organizacji ruchu, o ile organizacja ruchu nie ulega zmianie).

Zgodnie z § 2 ust. 1a rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, projekt stałej albo zmiennej organizacji ruchu sporządza się przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych.

b) Informację o projektowanym odwodnieniu drogi.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, droga składa się także z urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę. Ponadto zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo wodne „właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie”.

c) Informacje o prognozowanym natężeniu ruchu pojazdów (w tym rowerów)/pieszych.

Nie należy dołączać szczegółowych opracowań analitycznych i obliczeniowych. Istotne są syntetyczne dane liczbowe w zakresie średniego dobowego ruchu w roku (SDR) z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów.

Informację o natężeniu ruchu pieszych należy dołączać obligatoryjnie, gdy wniosek dotyczy części drogi przeznaczonej do ruchu pieszych (chodnik, pobocze, przejście dla pieszych itp.).

Informację o natężeniu ruchu rowerów należy dołączać każdorazowo, gdy wniosek dotyczy części drogi przeznaczonej do ruchu rowerów (ścieżka rowerowa, ścieżka pieszo-rowerowa, pas ruchu dla rowerów, przejazd dla rowerzystów itp.).

Prognoza powinna być sporządzona na moment oddania drogi do użytkowania i w perspektywie co najmniej dziesięcioletniej.

d) Informacje o prognozowanej strukturze liczbowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu na zjazdach/wjazdach/wyjazdach / połączeniach dodatkowych jezdni.

Prognoza powinna być sporządzona na moment oddania drogi do użytkowania i w perspektywie co najmniej dziesięcioletniej.

e) Kartogramy ruchu na skrzyżowaniach przedstawiające prognozowane natężenia.

Zaleca się graficzną prezentację struktury liczbowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu na skrzyżowaniach obrazującą istniejące i prognozowane natężenia ruchu. Kartogram ruchu należy opracować oddzielnie dla każdego skrzyżowania, którego dotyczy odstępstwo. W przypadku odstępstw od § 9 ust. 1 kartogramy ruchu należy przedstawić również dla skrzyżowań, na których nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych. Kartogramy ruchu wymagane są także np. dla wszystkich odstępstw od § 113 ust. 7 pkt 1 w zw. z § 78 ust. 1. Prognoza powinna być sporządzona na moment oddania drogi do użytkowania i w perspektywie co najmniej dziesięcioletniej.

f) Szablony sprawdzające warunki przejezdności na łuku kołowym.

Szablony sprawdzające warunki przejezdności na łuku kołowym zaleca się dołączyć do wniosków o odstępstwo od przepisów § 16. Szablony powinny przedstawiać ruch pojazdu miarodajnego po łuku kołowym, bez zachodzenia obrysu pojazdu na sąsiedni pas ruchu.

g) Profile podłużne jezdni / chodnika / ścieżki rowerowej/ zjazdu.

Profile należy dołączać wyłącznie dla odstępstw w zakresie niwelet. Profile powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W szczególności na profilu należy umieścić: imię, nazwisko, numer uprawnień oraz podpis projektanta.

h) Przekroje poprzeczne pasa drogowego.

Przekroje poprzeczne należy dołączać wyłącznie dla odstępstw w zakresie nienormatywnych szerokości elementów pasa drogowego. Przekroje poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W szczególności na przekroju należy umieścić: imię, nazwisko, numer uprawnień oraz podpis projektanta.

i) Sprawozdanie z audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sprawozdanie obligatoryjnie należy dołączyć dla dróg położnych w transeuropejskiej sieci drogowej. W pozostałych przypadkach sprawozdanie można dołączyć, o ile audyt na danej drodze został przeprowadzony. Należy przedstawić informację, czy zarządca drogi uwzględnił wszystkie wyniki audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego lub opracował uzasadnienie stanowiące załącznik do wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Brak wyżej wymienionych dokumentów i informacji we wniosku o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty

1. Opłatę skarbową należy wnieść w momencie składania wniosku - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznikiem do niej.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Kontakt

82 565 20 97

Zgodność sposobu użytkowania obiektu z MPZP

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami mpzp
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_zgodności​_zamierzonego​_sposobu​_użytkowania​_​_obiektu​_budowlanego​_z​_ustaleniami​_mpzp​_fDAGI-AB​_015-1.doc 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z zaznaczonym obiektem budowlanym objętym wnioskiem, przewidzianym do zmiany sposobu użytkowania.

2. Opis istniejącego sposobu użytkowania budynku/obiektu budowlanego lub jego części (określić charakterystyczne parametry obiektu lub jego części np. funkcja, ilość miejsc parkingowych, powierzchnia zabudowy, wysokość do gzymsu lub okapu, wysokość do kalenicy, ilość kondygnacji, kształt i kąt spadku dachu, ilość lokali mieszkalnych i inne).

3. Opis projektowanego sposobu użytkowania budynku/obiektu budowlanego lub jego części (określić charakterystyczne parametry obiektu np. funkcja, ilość miejsc parkingowych, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa usług, wysokość do gzymsu lub okapu, wysokość do kalenicy, ilość kondygnacji, kształt i kąt spadku dachu i inne).

4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Stosownie do potrzeb:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w oryginale lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty

1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia. Należność płatna przed złożeniem wniosku. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

2. Opłata od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17 zł jeśli dotyczy. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania odmowy w formie postanowienia, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm. w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Kontakt

82 564 33 81

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Materiały

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jej części
(PB-18)​_zgłoszenie​_​_zmiany​_sposobu​_użytkowania​_obiektu​_budowlanego​_lub​_jego​_części.odt 0.04MB
(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(PB-5)​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością.pdf 0.08MB
Uzupełnienie dokumentów fDAGI-AB 001-4
Uzupełnienie​_dokumentów​_fDAGI-AB​_001-4.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (plik do pobrania wyżej).

2. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.

3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.

4. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. W przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

6. Dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem uprawnień, tj. decyzja potwierdzająca posiadanie właściwych uprawnień i zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania ekspertyzy).

7. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

8. Ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego).

9. Ekspertyza mykologiczna (w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej).

10. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

11. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spółki, fundacji, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty).

Stosownie do potrzeb:

1. Uzupełnienie dokumentów (plik do pobrania wyżej).

2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

3. Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spółki, fundacji, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty).

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Materiały

Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania
(PB-6)​_wniosek​_o​_wydanie​_odrębnej​_decyzji​_o​_zatwierdzeniu​_projektu​_zagospodarowania.odt 0.04MB
(PB-5) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(PB-5)​_Oświadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomością.pdf 0.08MB
Uzupełnienie dokumentów fDAGI-AB 001-4
Uzupełnienie​_dokumentów​_fDAGI-AB​_001-4.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

W odpowiednio do zakresu tej zmiany:

1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5 (plik do pobrania wyżej).

Stosownie do potrzeb:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).

2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony).

3. Uzupełnienie dokumentów (plik do pobrania wyżej).

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji (Wydział Architektury i Budownictwa)

ul. Lubelska 65

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Kontakt

82 565 20 97 i 82 565 27 39

{"register":{"columns":[]}}