W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe

NAZWA numer telefonu i adres
GŁÓWNY NUMER URZĘDU MIASTA CHEŁM

tel. 82 565 20 70

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

SEKRETARIAT PREZYDENTA

tel. 82 565 46 10

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

BIURO RADY MIASTA

tel. 82 565 46 10

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII

tel. 82 564 36 58, 82 564 38 67

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tel. 82 565 20 73

ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm

STRAŻ MIEJSKA

tel. 986/ (82) 564-96-60

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

tel. 82 565 01 58

ul. Strażacka 2, 22-100 Chełm

GABINET PREZYDENTA

tel. 82 565 38 22

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT KOMUNALNY numer telefonu i adres właściwego wydziału
- zezwolenie na przewóz zwłok lub urny z prochami z innego państwa

tel. 82 565 52 97

ul. Obłońska 20 pok. 18, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- zezwolenia na prowadzenie działalności dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych

tel. 82 565 59 47

ul. Obłońska 20 pok. 15, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów

ul. Obłońska 20 pok. 15, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 

ul. Obłońska 20 pok. 15, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- zezwolenie na zbieranie odpadów
 

ul. Obłońska 20 pok. 15, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ul. Obłońska 20 pok. 15, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 

ul. Obłońska 20 pok. 17, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów dla przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

- zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych

- wnioski o wydanie zaświadczeń o o uproszczonych planach urządzania lasu i decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej

- program "Czyste powietrze" - udzielanie informacji, wypełnianie wniosków o udzielenie dotacji oraz rozliczenie wniosków o płatność

- wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej

- sprawy ochrony zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących) na terenie miasta

tel. 82 564 31 86

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

- wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- postępowania w ramach umorzenia, rozłożenia na raty zaległości,

- deklaracje „śmieciowe”

tel. 82 564 36 95

ul. Mickiewicza 32A, 22-100 Chełm

- stan konta (zaległości, nadpłaty), wysokość opłat za (śmieci) gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- interwencje, reklamacje w sprawie odbioru odpadów,

- informacje dotyczące PSZOK i segregacji

tel. 82 565 26 20 oraz 82 565 26 08

ul. Mickiewicza 32A, 22-100 Chełm

 

 

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH numer telefonu i adres właściwego wydziału

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i kontrola rynku alkoholowego

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i Zespół Interdyscyplinarny
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- sprawy budżetowo

tel. 82 564 31 06

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

- Karty Dużej Rodziny, Chełmska Karta 3+,

- rzeczy znalezione, ewidencja stowarzyszeń oraz uczniowskich klubów sportowych, rejestr żłobków i klubów dziecięcych,

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej,

- sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych,

- sprawy dotyczące pomocy społecznej i jednostek pomocy społecznej,

- Polityka Senioralna,

- nieodpłatna pomoc prawna,

- organizacje pozarządowe i pożytek publiczny,

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,

- przeciwdziałanie narkomanii,

- promocja i ochrona zdrowia.

tel. 82 564 31 92

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

- sprawy wojskowe, świadczenia osobiste i rzeczowe,

- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,

- Zarządzanie Kryzysowe,

- obrona cywilna.

tel. 82 565 26 28

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

- zgromadzenia,

- imprezy masowe i niemasowe,

- nadzór nad Systemem Monitoringu Miejskiego,

- sprawy obronne.

tel. 82 565 26 06

ul. Lubelska 63, pok. 9A, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT FINANSÓW

numer telefonu i adres właściwego wydziału

- opłata skarbowa,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- sprawozdania dot. pomocy publicznej,

- udzielanie ulg z zakresie podatków i opłat.

tel. 82 56 43 882

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- księgowość podatkowa i windykacja podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych.

tel. 82 565 24 38

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- księgowość podatkowa i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- księgowość podatkowa i windykacja podatku od środków transportowych,

- rozliczenie z inkasentami opłaty targowej,

- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

tel. 82 564 35 51

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej,

- wymiar podatku od środków transportowych,

- wymiar opłaty targowej,

- wymiar podatku rolnego i leśnego od osób prawnych.

tel. 82 562 11 64

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych.

tel. 82 565 53 13

tel. 82 562 10 36

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- księgowość budżetowa Urzędu Miasta (płatności, rozliczenia z kontrahentami),

- podatek od towarów i usług i jego centralizacja.

tel. 82 565 44 98

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- należności cywilnoprawne (umowy najmu, dzierżawy itp.),

- egzekucja mandatów kredytowanych.

tel. 82 562 11 43

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI

numer telefonu i adres właściwego wydziału

- sprzedaż nieruchomości,

- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.

tel. 82 565 46 12

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wykup gruntów pod drogi i inne cele publiczne,

- zamiana nieruchomości,

- wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi na podstawie decyzji podziałowych,

- wydzierżawianie nieruchomości.

tel. 82 564 34 18

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- sprawy związane z wywłaszczaniem nieruchomości,

- sprawy związane ze zwrotem nieruchomości wywłaszczonych,

- sprawy związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.

tel. 82 564 33 83

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wyrażanie zgody właściciela na lokalizację i budowę urządzeń podziemnych na nieruchomościach oraz na usunięcie drzew i krzewów,

- podziały, rozgraniczenia i wznowienia nieruchomości,

- nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości.

tel. 82 564 34 95

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- użytkowanie wieczyste gruntów, w tym: naliczanie i aktualizacja opłat, zmiana stawek w opłatach za użytkowanie wieczyste,

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, w tym: przekształcanie na wniosek użytkownika wieczystego oraz ustalanie i waloryzacja opłat,

- sprawy z zakresu trwałego zarządu, użytkowania i użyczenia czasowego.

tel. 82 564 33 83

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

tel. 82 564 35 39

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- udzielanie informacji dot. przydziału lokali mieszkalnych z zasobu miasta Chełm,

- udzielanie informacji z zakresu funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych stanowiących współwłasność gminy.

tel. 82 565 35 24

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- udzielanie informacji o wolnych lokalach użytkowych,

- rozpatrywanie wniosków dotyczących zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,

- rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez najemców w zakresie prac remontowych w zajmowanych przez nich lokalach.

tel. 82 565 21 39

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Sprawy z zakresu budownictwa:

- wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę i zatwierdzanie projektów budowlnych,

- wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,

- przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych,

- rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,

- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,

- wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,

- zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego,

- przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,

- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

- wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

tel. 82 564 38 81

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Sprawy z zakresu budownictwa (cz. II):

- potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia domu,

- udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii,

- wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości,

- wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art.45a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- zaświadczenie o samodzielności lokalu,

- zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

tel. 82 565 20 97

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Sprawy z zakresu nieruchomości i lokali komunalnych:

- Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

- Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

tel. 82 564 34 18

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

- Wniosek o użyczenie nieruchomości.

- Udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej.

- Wpis na listę rzeczoznawców.

tel. 82 564 33 83

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- Przygotowanie nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym.

- Wykup lokalu mieszkalnego.

- Wykup lokalu użytkowego.

tel. 82 565 46 12

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- Prośba o dokonanie remontu w zajmowanym lokalu/budynku.

- Wynajęcie lokalu w zamian za remont.

tel. 82 565 21 39

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej:

- udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego,

- opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,

- wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych i ze studium,

- wydawanie zaświadczeń m.in. o rewitalizacji.

tel. 82 564 38 81

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,

- dane z rejestru cen i wartości nieruchomości.

tel. 82 563 12 00

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- udostępnianie zbiorów i baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym: sprzedaż map i innych standardowych opracowań geodezyjnych.

tel. 82 563 11 32

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- obsługa jednostek wykonastwa geodezyjnego.

tel. 82 563 08 55

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).

tel. 82 563 09 31

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm
- Uzgodnienie dokumentacji projektowej.

tel. 82 563 09 31

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm,

- Wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów,

- Wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów,

- Zaświadczenie o posiadaniu przez rodziców (teściów) gospodarstwa rolnego.

tel. 82 563-12-00

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

tel. 82 563 08 55, 82 563 11 32

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- Zgłoszenie prac geodezyjnych,

- Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,

tel. 82 563 08 55

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- Uzgodnienie dokumentacji projektowej.

tel. 82 563 09 31

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm
WYDZIAŁ INWESTYCJI

tel. 82 565 45 80, 82 565 04 15, 82 565 26 57

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU

tel. 82 565 48 36, 82 565 56 16

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

URZĄD STANU CYWILNEGO numer telefonu i adres właściwego wydziału
- wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

tel. 82 565 22 56

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm

- rejestracja urodzeń i zgonów.

tel. 82 564 05 21

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm

- przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny, zagraniczne dokumenty stanu cywilnego.

tel. 82 564 02 82, 82 564 04 93

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm

- zgłaszanie chęci zawarcia małżeństwa, zmiana imienia i nazwiska.

tel. 82 564 04 93, 82 564 02 82

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW numer telefonu i adres właściwego wydziału

- uprawnienia do kierowania pojazdami /prawa

jazdy/ wydawanie,zatrzymywanie,cofanie,

przywracanie,zwracanie;

- ewidencja oraz udostępnianie danych

osobowych kierowców;

- rejestracja ośrodków szkolenia kierowców,

ewidencja instruktorów nauki jazdy;

- zezwolenia na kierowanie pojazdami

uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości

pieniężne.

tel. 82 565 39 33

Lubelska 63 pok. 3A, 22-100 Chełm

- rejestracja pojazdów,wydawanie dowodów

i tablic rejestracyjnych.

tel. 82 565 39 84

Lubelska 63 pok. 6A, 22-100 Chełm

- zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu;

- wyrejestrowanie pojazdu;

- czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

- zakaz zbywania pojazdu/zajęcie sądowe,

komornicze/;

- wydawanie zaświadczeń;

- naliczanie opłat za nieterminowe zgłoszenie

nabycia i zbycia pojazdu.

tel. 82 565 31 81

Lubelska 63 pok.1A, 22-100 Chełm

- sprawy meldunkowe;

- prowadzenie rejestru mieszkańców;

- nadawanie nr PESEL;

-wydawanie zaświadczeń meldunkowych;

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

tel. 82 565 35 33

ul. Pocztowa 50 pok.6

22-100 Chełm

- przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów

osobistych;

- udostępnianie dokumentacji związanej z

dowodami osobistymi,wydawanie zaświadczeń;

tel. 82 564 38 65

ul. Pocztowa 50 pok.5

22-100 Chełm

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności

Gospodarczej (CEIDG)

tel. 82 564 01 47

ul. Pocztowa 50 pok.5

22-100 Chełm

- obsługa interesantów;

- korespondencja wpływająca do Urzędu.

tel. 82 565 20 70

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

- kancelaria ogólna - korespondencja wychodząca,

- podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń,

informacji od innych organów i podmiotów.

tel. 82 564 33 62

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

- budżet obywatelski Miasta Chełm.

tel. 82 565 20 70

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT OŚWIATY numer telefonu i adres właściwego wydziału

- stypendia i zasiłek szkolny;

- stypendia za wybitne osiągnięcia;

- zaświadczenie o wysokości wypłacanego stypendium;

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

tel. 82 565 45 07

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wniosek o udzielenie dotacji oświatowej.

tel. 82 565 39 18

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- skierowanie do kształcenia specjalnego;

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej;

- wnioski o wpis do ewidencji;

- wykreślenie z ewidencji;

-zgłoszenie do ewidencji niepublicznej placówki oświatowej

tel. 82 565 39 65

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

tel. 82 564 09 00

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

RZECZNIK KONSUMENTÓW numer telefonu i adres właściwego wydziału
- sprawy konsumenckie

tel. 82 564 38 89 i 82 562 75 05.

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

 

{"register":{"columns":[]}}