W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe

NAZWA numer telefonu i adres
GŁÓWNY NUMER URZĘDU MIASTA CHEŁM

tel. 82 565 20 70

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

SEKRETARIAT PREZYDENTA

tel. 82 565 46 10

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

BIURO RADY MIASTA

tel. 82 565 45 57

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

WYDZIAŁ PROJEKTÓW I STRATEGII

tel. 82 564 36 39, 82 564 36 68, 82 564 38 67

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tel. 82 565 20 73

ul. Lubelska 63, 22-100 Chełm

STRAŻ MIEJSKA

tel. 986/ (82) 564-96-60

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

tel. 82 565 01 58

ul. Strażacka 2, 22-100 Chełm

GABINET PREZYDENTA

tel. 82 565 38 22

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT KOMUNALNY numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)
- zezwolenie na przewóz zwłok lub urny z prochami z innego państwa

tel. 82 565 52 97 (182)

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- zezwolenia na prowadzenie działalności dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

tel. 82 565 59 47 (228)

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- pozwolenie na wytwarzanie odpadów

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- zezwolenie na zbieranie odpadów
 

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

(Departament Komunalny – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

- wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów dla przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

- zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych

- wnioski o wydanie zaświadczeń o o uproszczonych planach urządzania lasu i decyzjach określających zadania z zakresu gospodarki leśnej

- program "Czyste powietrze" - udzielanie informacji, wypełnianie wniosków o udzielenie dotacji oraz rozliczenie wniosków o płatność

- wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej

- sprawy ochrony zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących) na terenie miasta

tel. 82 564 31 86 (229)

ul. Wołyńsk 57c, 22-100 Chełm

- wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- postępowania w ramach umorzenia, rozłożenia na raty zaległości

- deklaracje „śmieciowe”

tel. 82 564 36 95 (179)

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

- stan konta (zaległości, nadpłaty), wysokość opłat za (śmieci) gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. 82 565 26 20 (154)

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

- interwencje, reklamacje w sprawie odbioru odpadów

- informacje dotyczące PSZOK i segregacji

tel. 82 565 26 08 (148)

ul. Wołyńska 57c, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i kontrola rynku alkoholowego

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i Zespół Interdyscyplinarny
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- sprawy budżetowo

tel. 82 564 31 06 (227)

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

- Karty Dużej Rodziny, Chełmska Karta 3+

- rzeczy znalezione, ewidencja stowarzyszeń oraz uczniowskich klubów sportowych rejestr żłobków i klubów dziecięcych

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

- sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych

- sprawy dotyczące pomocy społecznej i jednostek pomocy społecznej

- Polityka Senioralna

- nieodpłatna pomoc prawna

- organizacje pozarządowe i pożytek publiczny

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

- przeciwdziałanie narkomanii

- promocja i ochrona zdrowia

tel. 82 564 31 92 (226,152)

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

- sprawy wojskowe, świadczenia osobiste i rzeczowe

- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

- Zarządzanie Kryzysowe

- obrona cywilna

tel. 82 565 26 28 (153)

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

- zgromadzenia

- imprezy masowe i niemasowe

- nadzór nad Systemem Monitoringu Miejskiego

- sprawy obronne

tel. 82 565 26 06 (176)

ul. Lubelska 63, pok. 9A, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT FINANSÓW

numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)

- opłata skarbowa

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- sprawozdania dot. pomocy publicznej

- udzielanie ulg z zakresie podatków i opłat

tel. 82 56 43 882

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- księgowość podatkowa i windykacja podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych

tel. 82 565 24 38 (144)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- księgowość podatkowa i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych

- księgowość podatkowa i windykacja podatku od środków transportowych

- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

tel. 82 564 35 51 (126)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych

- zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej

- wymiar podatku od środków transportowych

- wymiar podatku rolnego i leśnego od osób prawnych

tel. 82 562 11 64 (140)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych

tel. 82 565 53 13 (139, 184)

tel. 82 562 10 36

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- księgowość budżetowa Urzędu Miasta (płatności, rozliczenia z kontrahentami)

- podatek od towarów i usług i jego centralizacja

tel. 82 565 44 98

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- należności cywilnoprawne (umowy najmu, dzierżawy itp.)

- egzekucja mandatów kredytowanych

tel. 82 562 11 43 (141)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI

numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)

Sprawy z zakresu budownictwa:

- wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę i zatwierdzanie projektów budowlnych

- wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

- przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych

- rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

- wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

- zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

- zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

- przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

- wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

tel. 82 564 38 81, 82 565 27 39 (135, 155)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Sprawy z zakresu budownictwa (cz. II):

- potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia domu

- udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

- wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości

- wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art.45a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- zaświadczenie o samodzielności lokalu

- zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

tel. 82 565 20 97 (115)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej:

- udzielanie informacji o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego

- opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości

- wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych i ze studium

- wydawanie zaświadczeń m.in. o rewitalizacji

tel. 82 564 38 81, 82 565 27 39 (135, 155)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

- dane z rejestru cen i wartości nieruchomości

tel. 82 563 12 00 (231)

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- udostępnianie zbiorów i baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w tym: sprzedaż map i innych standardowych opracowań geodezyjnych

tel. 82 563 11 32 (232)

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- obsługa jednostek wykonastwa geodezyjnego

tel. 82 563 08 55 (238)

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)

tel. 82 563 09 31

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm
- uzgodnienie dokumentacji projektowej

tel. 82 563 09 31

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm

- wydanie decyzji z zakresu ewidencji gruntów

- wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów

- zaświadczenie o posiadaniu przez rodziców (teściów) gospodarstwa rolnego

tel. 82 563-12-00 (231)

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

tel. 82 563 08 55, 82 563 11 32 (238, 232)

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- zgłoszenie prac geodezyjnych

- zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

tel. 82 563 08 55 (238)

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm

- uzgodnienie dokumentacji projektowej

tel. 82 563 09 31

Pl. Niepodległości 1, 22-100
Chełm
WYDZIAŁ INWESTYCJI

tel. 82 565 45 80, 82 565 04 15, 82 565 26 57 (174, 150)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU

tel. 82 565 48 36, 82 565 56 16 (176, 187)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)

- sprzedaż nieruchomości

- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

- wykup gruntów pod drogi i inne cele publiczne

- zamiana nieruchomości

tel. 82 565 46 12 (118)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi na podstawie decyzji podziałowych

- wydzierżawianie nieruchomości

tel. 82 564 34 18 (120)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- sprawy związane z wywłaszczaniem nieruchomości

- sprawy związane ze zwrotem nieruchomości wywłaszczonych

- sprawy związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości

tel. 82 564 34 18 (120)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

- wyrażenie zgody właściciela na usunięcie drzew i krzewów

tel. 82 564 34 95 (123)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wyrażanie zgody właściciela na lokalizację i budowę urządzeń podziemnych na nieruchomościach

- podziały, rozgraniczenia i wznowienia nieruchomości

tel. 82 564 33 97 (117)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- użytkowanie wieczyste gruntów, w tym: naliczanie i aktualizacja opłat, zmiana stawek w opłatach za użytkowanie wieczyste

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, w tym: przekształcanie na wniosek użytkownika wieczystego oraz ustalanie i waloryzacja opłat

tel. 82 564 33 83 (116)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- sprawy z zakresu trwałego zarządu, użytkowania i użyczenia czasowego

tel. 82 565 46 12 (112)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

tel. 82 564 35 39 (125)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- udzielanie informacji dot. przydziału lokali mieszkalnych z zasobu miasta Chełm

- udzielanie informacji z zakresu funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych stanowiących współwłasność gminy

tel. 82 565 35 24 (163)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- udzielanie informacji o wolnych lokalach użytkowych

- rozpatrywanie wniosków dotyczących zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej

- rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez najemców w zakresie prac remontowych w zajmowanych przez nich lokalach

tel. 82 565 21 39 (159)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

sprawy z zakresu nieruchomości i lokali komunalnych:

- nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

- wniosek o użyczenie nieruchomości

tel. 82 565 46 12 (118)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne

- wpis na listę rzeczoznawców

tel. 82 564-34-18 (120)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

- udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej

- wpis na listę rzeczoznawców

tel. 82 564 33 83 (116)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- przygotowanie nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym

- wykup lokalu mieszkalnego

- wykup lokalu użytkowego

tel. 82 565 46 12 (118)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- prośba o dokonanie remontu w zajmowanym lokalu/budynku

- wynajęcie lokalu w zamian za remont

tel. 82 565 21 39 (159)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

URZĄD STANU CYWILNEGO numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)
- wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

tel. 82 565 22 56 (214)

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm

- rejestracja urodzeń i zgonów

tel. 82 564 05 21 (212)

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm

- przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny, zagraniczne dokumenty stanu cywilnego

tel. 82 564 02 82, 82 564 04 93 (199, 198)

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm

- zgłaszanie chęci zawarcia małżeństwa, zmiana imienia i nazwiska

tel. 82 564 04 93, 82 564 02 82 (199, 198)

ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)

- uprawnienia do kierowania pojazdami /prawa jazdy/ wydawanie, zatrzymywanie, cofanie, przywracanie, zwracanie

- ewidencja oraz udostępnianie danych osobowych kierowców

- rejestracja ośrodków szkolenia kierowców, ewidencja instruktorów nauki jazdy

- zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości

pieniężne

tel. 82 565 39 33 (166)

Lubelska 63 pok. 3A, 22-100 Chełm

- rejestracja pojazdów,wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych

tel. 82 565 39 84 (168)

Lubelska 63 pok. 6A, 22-100 Chełm

- zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu

- wyrejestrowanie pojazdu

- czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

- zakaz zbywania pojazdu/zajęcie sądowe

komornicze

- wydawanie zaświadczeń

- naliczanie opłat za nieterminowe zgłoszenie nabycia i zbycia pojazdu

tel. 82 565 31 81 (121)

Lubelska 63 pok.1A, 22-100 Chełm

- sprawy meldunkowe

- prowadzenie rejestru mieszkańców

- nadawanie nr PESEL

- wydawanie zaświadczeń meldunkowych

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

tel. 82 565 35 33 (215)

ul. Pocztowa 50 pok.12 (wejście od ulicy)

22-100 Chełm

- przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych

- udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,wydawanie zaświadczeń

- UKR

tel. 82 564 38 65 (194)

ul. Pocztowa 50 pok. 6

22-100 Chełm

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

- wymeldowania administracyjne

tel. 82 564 01 47 (195)

ul. Pocztowa 50 pok.5

22-100 Chełm

- obsługa interesantów

- korespondencja wpływająca do Urzędu

tel. 82 565 20 70 (100,200,201)

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

- kancelaria ogólna - korespondencja wychodząca

- podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń, informacji od innych organów i podmiotów

tel. 82 564 33 62 (112)

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

- budżet obywatelski Miasta Chełm

tel. 82 564 33 26 (106)

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

 

DEPARTAMENT OŚWIATY numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)

- stypendia i zasiłek szkolny

- stypendia za wybitne osiągnięcia

- zaświadczenie o wysokości wypłacanego stypendium

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

tel. 82 565 45 07 (172)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wniosek o udzielenie dotacji oświatowej

tel. 82 565 39 18 (171)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- skierowanie do kształcenia specjalnego

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej

- wnioski o wpis do ewidencji

- wykreślenie z ewidencji

- zgłoszenie do ewidencji niepublicznej placówki oświatowej

tel. 82 565 39 65 (170)

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

- wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

tel. 82 564 09 00

ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

 

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)

- podejmowania współpracy z organizatorami wydarzeń istotnych dla rozwoju Chełma

- współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących stymulowania rozwoju gospodarczego miasta

- organizacji spotkań gospodarczych z udziałem Prezydenta

- wspierania inicjatyw sprzyjających aktywności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności gospodarki Miasta, w tym podnoszących jego atrakcyjność inwestycyjną

- określania potencjalnych czynników rozwoju gospodarczego

- wykonywania zadań z zakresu obsługi inwestorów i eksporterów

- realizacji działań z zakresu marketingu gospodarczego

tel. 784 284 133

ul. Ceramiczna 3E, 22-100 Chełm

 

BIURO KONTROLI numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)
- planowania, organizowania i prowadzenia kontroli: komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, celowy, oszczędny, efektywny i terminowy; w innych podmiotach dotowanych przez Miasto; w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa

tel. 82 564-33-41 (107)

ul. Obłońska 20 pok. 4, 22-100 Chełm

 

RZECZNIK KONSUMENTÓW                                                                        numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)
- sprawy konsumenckie

tel. 82 564 38 89 i 82 562 75 05 (137)

Pl. Niepodległości 1 pok. 21, 22-100 Chełm

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH                                                                    numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)

- sprawy dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Urzędzie

- sprawy dotyczące praw przysługujących osobom, których dane dotyczą

tel. 82 565 26 06 (176)

ul. Lubelska 63 pok. 9A, 22-100 Chełm

PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH numer telefonu i adres właściwego wydziału (numer wewnętrzny)
- sprawy dotyczące ochrony informacji niejawnych w Urzędzie

tel. 82 565 26 06 (176)

ul. Lubelska 63 pok. 9A, 22-100 Chełm

{"register":{"columns":[]}}