W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Środowisko

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Materiały

Dofinansowania na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
Dofinansowania​_na​_usuwanie,​_transport​_i​_unieszkodliwianie​_odpadów​_zawierających​_azbest.pdf 0.07MB
Zaświadczenie - demontaż azbest
Zaświadczenie​_-​_demontaż​_azbest.pdf 0.04MB
Załącznik nr 2 - azbest
Załącznik​_nr​_2​_-​_azbest.pdf 0.03MB
Załącznik nr 3 - azbest
Załącznik​_nr​_3​_-​_azbest.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznawanie dofinansowania na usuwanie, transport i unieszkodliwianie lub transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych stanowiący (załącznik nr 1 do regulaminu).

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (załącznik nr 2 do regulaminu)- dotyczy osób ubiegających się o transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3 do regulaminu) - dotyczy osób ubiegających się o usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

4. Oświadczenie Wykonawcy demontażu lub Wnioskodawcy o przeprowadzeniu demontażu (druk załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu) - dotyczy osób ubiegających się o transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

5. Oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej)

6. Kserokopia zgłoszenia w Urzędzie Miasta Chełm w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub w przypadku robót budowlanych polegających na zmianie lub wymianie elementów konstrukcji dachu, prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę - dotyczy osób ubiegających się o usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

7. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Kontakt

82 565 59 47

Zezwolenia na prowadzenie działalności dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Materiały

Wniosek - nieczystości ciekłe
Wniosek​_-​_nieczystości​_ciekłe.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

3. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

5. Dokumenty wynikające z treści stosownej uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

6. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

7. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ZAS-W.

8. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Opłaty

Opłata skarbowa - 107 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Kontakt

82 565 59 47

Wycinka drzew i krzewów - osoby fizyczne

Materiały

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do usunięcia drzew
Zgłoszenie​_o​_zamiarze​_przystąpienia​_do​_usunięcia​_drzew.pdf 0.05MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_braku​_podstaw​_do​_wniesienia​_sprzeciwu​_do​_zgłoszenia.pdf 0.03MB
Oświadczenie - wycinka drzew i krzewów
Oświadczenie​_-​_wycinka​_drzew​_i​_krzewów.pdf 0.03MB
Oświadczenie 2 - wycinka drzew i krzewów
Oświadczenie​_2​_-​_wycinka​_drzew​_i​_krzewów.pdf 0.02MB

Wymagane dokumenty

1. Rysunek lub kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją wnioskowanych do wycinki drzew.

2. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

1. Opłata za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia – 17,00 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 16a

Kontakt

82 564 31 86

Wycinka drzew i krzewów - przedsiębiorcy/parafia

Materiały

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu - przesiębiorcy
Wniosek​_o​_zezwolenie​_na​_wycięcie​_drzewa​_lub​_krzewu​_-​_przesiębiorcy.pdf 0.04MB
Oświadczenie posiadanym tytule prawnym
Oświadczenie​_o​_posiadanym​_tytule​_prawnym.pdf 0.03MB

Wymagane dokumenty

1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

3. Projekt planu: nasadzeń zastępczych lub przesadzeń – jeśli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu zawierające informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 16a

Kontakt

82 564 31 86

Wycinka drzew i krzewów - spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe

Materiały

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu - spółdzielnie/wspólnoty
Wniosek​_o​_zezwolenie​_na​_wycięcie​_drzewa​_lub​_krzewu​_-​_spółdzielnie.pdf 0.04MB
Oświadczenie - wycinka drzew i krzewów
Oświadczenie​_-​_wycinka​_drzew​_i​_krzewów.pdf 0.03MB
Oświadczenie 2 - wycinka drzew i krzewów
Oświadczenie​_2​_-​_wycinka​_drzew​_i​_krzewów.pdf 0.02MB
Oświadczenie wycinka drzew i krzewów - spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
Oświadczenie​_wycinka​_drzew​_i​_krzewów​_-​_spółdzielnie.pdf 0.02MB

Wymagane dokumenty

1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

3. Projekt planu: nasadzeń zastępczych lub przesadzeń – jeśli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu zawierające informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 16a

Kontakt

82 564 31 86

Zaświadczenie o lasach

Materiały

Wniosek - lasy
fDKOŚ​_050-1​_Wniosek​_-​_lasy.pdf 0.04MB

Wymagane dokumenty

Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 16a

Kontakt

82 564 31 86

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej

Materiały

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej - geologiczno inżynierynej
Wniosek​_hydrogeologiczny,​_dokumentacji​_geologiczno​_inżynierskiej​_nowy.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji.

2. Cztery egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej i w postaci elektronicznej na cztery informatycznych nośnikach danych (art. 93 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze).

3. W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

Opłaty

1. Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł,

2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od pełnomocnictwa.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska), pok. 11A.

ul. Obłońska 20, pok. 17

Kontakt

82 565 59 47

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Materiały

Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
wniosek-o-zawierdzenie-projektu-robót-geologicznych.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Załączniki:

1. Egzemplarze projektu w dwóch egzemplarzach (wersja papierowa).

We wniosku zamieszcza się informacje o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach których roboty te mają być wykonywane (art. 80 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze).

Opłaty

1. 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

2. 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kontakt

82 565 59 47

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła wnętrza Ziemi

Materiały

Wniosek - zgłoszenie projektu w celu wykorzystania ciepła ziemi
Wniosek​_-​_zgłoszenie​_projektu​_w​_celu​_wykorzystania​_ciepła​_ziemi.pdf 0.02MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Załączniki:

1. Projekt robót geologicznych w dwóch egzemplarzach (wersja papierowa).

We wniosku zamieszcza się informacje o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach których roboty te mają być wykonywane (art. 80 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze).

Opłaty

1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

2. 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kontakt

82 565 59 47

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Materiały

Wniosek - wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
Wniosek​_wyłączenie​_gruntów​_z​_produkcji​_rolniczej.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

2. Wypis z rejestru gruntów.

3. Projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu do wyłączenia.

4. Oświadczenie o aktualnej cenie wolnorynkowej 1 m2 gruntu wnioskowanego do wyłączenia.

5. Opinia dotycząca pochodzenia gleb.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kontakt

82 565 59 47

Udzielenie dotacji na działania związane z likwidacją lokalnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe

Materiały

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na działania proekologiczne związane z likwidacją lokalnego zbiornika bezodpływowego
Wniosek​_o​_udzielenie​_dotacji​_celowej​_na​_dzialania​_proekologiczne.pdf 0.06MB
Załącznik nr 8 do zarządzenia
Załącznik​_nr​_8​_do​_zarządzenia.pdf 0.05MB
Załącznik nr 9 do zarządzenia
Załącznik​_nr​_9​_do​_zarządzenia.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej oraz załączniki (pliki dostępne są wyżej).

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska) ul. Obłońska 20, pok. 17

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

Kontakt

82 565 59 47

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Materiały

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie
Wniosek​_o​_wydanie​_decyzji​_o​_środowiskowych​_uwarunkowaniach​_zgody​_na​_przedsięwzięcie.pdf 0.11MB

Wymagane dokumenty

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j).

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia – 4 egz.

3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcia oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- wydanej na podstawie ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz 1363 t.j), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

7. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć drogowych) zawierający dane o których mowa w art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 t.j).

8. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 10. Dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty

1. 205 zł – opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. 17 zł – opłata za pełnomocnictwo (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Kontakt

82 565 59 47

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Materiały

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
pozwolenie​_na​_wprowadzanie​_gazów​_i​_pyłów​_do​_powietrza.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

2. Streszczenie wniosku  sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3. Pełnomocnictwo - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,

4. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, zgodne z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi:

- za wydanie pozwolenia dla dużych przedsiębiorstw - 2011 zł,

- za wydanie pozwolenia dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców oraz w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie - 506 zł,

- za pozwolenie wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego - 150% stawki określonej od pozwolenia,

- za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:

a) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od pozwolenia,

b) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia,

- za złożone pełnomocnictwo - 17 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Kontakt

82 565 59 47

Pozwolenie zintegrowane

Materiały

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Wniose​_o​_wydanie​_pozwolenia​_zintegrowanego.pdf 0.06MB

1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

3. Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych

4. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, zgodne z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

6. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

7. Pełnomocnictwo - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

8. Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 Poś, jeżeli były opracowane,

9. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.

10. W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów - poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

11. Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli były opracowane.

12. W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów - operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

13. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

14. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Opłaty

Uiszcza się opłatę za wydanie pozwolenia zintegrowanego:

- w wysokości 2011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez dużych przedsiębiorców;

- 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiotyprowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;

- 506 zł – pozostałe - opłata rejestracyjna w wysokości ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183);

- wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia, nie może być jednak wyższa niż 12 000 zł;

- dane niezbędne do obliczenia wysokości ww. opłaty zawiera rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183); opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem;

- opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Kontakt

82 565 59 47

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

Materiały

Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia
Zgłoszenie​_instalacji​_nie​_wymagającej​_pozwolenia.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zgłoszenia instalacji zawierający dane określone w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).

2. Pełnomocnictwo - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata

Opłata skarbowa wynosi:

120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

17 zł - za złożone pełnomocnictwo.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Kontakt

82 565 59 47

Wydanie karty wędkarskiej

Materiały

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wniosek​_o​_wydanie​_karty​_wędkarskiej.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z Polskiego Związku Wędkarskiego.

2. Aktualna fotografia.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty za wydanie karty.

Opłaty

10 zł za wydanie karty wędkarskiej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Obłońska 20, pok. 17

Kontakt

82 565 59 47

{"register":{"columns":[]}}