W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Środowisko

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Materiały

Dofinansowania na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
Dofinansowania​_na​_usuwanie,​_transport​_i​_unieszkodliwianie​_odpadów​_zawierających​_azbest.pdf 0.07MB
Zaświadczenie - demontaż azbest
Zaświadczenie​_-​_demontaż​_azbest.pdf 0.04MB
Załącznik nr 2 - azbest
Załącznik​_nr​_2​_-​_azbest.pdf 0.03MB
Załącznik nr 3 - azbest
Załącznik​_nr​_3​_-​_azbest.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznawanie dofinansowania na usuwanie, transport i unieszkodliwianie lub transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych stanowiący (załącznik nr 1 do regulaminu).

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (załącznik nr 2 do regulaminu)- dotyczy osób ubiegających się o transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3 do regulaminu) - dotyczy osób ubiegających się o usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

4. Oświadczenie Wykonawcy demontażu lub Wnioskodawcy o przeprowadzeniu demontażu (druk załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu) - dotyczy osób ubiegających się o transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

5. Oryginał aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej)

6. Kserokopia zgłoszenia w Urzędzie Miasta Chełm w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub w przypadku robót budowlanych polegających na zmianie lub wymianie elementów konstrukcji dachu, prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę - dotyczy osób ubiegających się o usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest.

7. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Materiały

WZÓR​_Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru
WZÓR​_Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru.doc 0.03MB

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek.

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcie w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”

3. Dokument potwierdzający posiadanie bazy transportowej- tytuł prawny do nieruchomości (własność, umowa najmu, darowizny, użyczenia).

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów asenizacyjnych (dowód rejestracyjny, umowa kupna- sprzedaży, najmu lub faktura).

5. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.

Opłaty

Opłata skarbowa - 107 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Wycinka drzew - osoby fizyczne

  1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu.
  2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością zał. nr 1.

Oświadczenie wypełniają wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

Bezpośrednio po przeprowadzonych oględzinach przez pracownika Urzędu Miasta Chełm, właściciel nieruchomości może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Materiały

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Zgłoszenie​_zamiaru​_usunięcia​_drzewa.pdf 0.06MB
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym - Załącznik nr 1
Oświadczenie​_o​_posiadanym​_tytule​_prawnym​_-​_Zał​_nr​_1.pdf 0.03MB
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_braku​_podstaw​_do​_wniesienia​_sprzeciwu
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_o​_braku​_podstaw​_do​_wniesienia​_sprzeciwu.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

  1. Rysunek lub kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją wnioskowanych do wycinki drzew.
  2. Pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodności z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie), wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

1. Opłata za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia – 17,00 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Wołyńska 57C, pok. 8

tel. 82 564 31 86

Kontakt

82 564 31 86

Wycinka drzew i krzewów - przedsiębiorcy/parafia

Materiały

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu - przesiębiorcy
Wniosek​_o​_zezwolenie​_na​_wycięcie​_drzewa​_lub​_krzewu​_-​_przesiębiorcy.pdf 0.04MB
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym - Załącznik nr 1
Oświadczenie​_o​_posiadanym​_tytule​_prawnym​_-​_Zał​_nr​_1.pdf 0.03MB

Wymagane dokumenty

1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

3. Projekt planu: nasadzeń zastępczych lub przesadzeń – jeśli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu zawierające informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 564 31 86

Wycinka drzew i krzewów - spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe

Materiały

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu - spółdzielnie/wspólnoty
Wniosek​_o​_zezwolenie​_na​_wycięcie​_drzewa​_lub​_krzewu​_-​_spółdzielnie.pdf 0.04MB
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym - Załącznik nr 1
Oświadczenie​_o​_posiadanym​_tytule​_prawnym​_-​_Zał​_nr​_1.pdf 0.03MB
Oświadczenie wycinka drzew i krzewów - spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
Oświadczenie​_wycinka​_drzew​_i​_krzewów​_-​_spółdzielnie.pdf 0.02MB

Wymagane dokumenty

1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

3. Projekt planu: nasadzeń zastępczych lub przesadzeń – jeśli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu zawierające informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 564 31 86

Zaświadczenie o lasach

Materiały

Wniosek - lasy
fDKOŚ​_050-1​_Wniosek​_-​_lasy.pdf 0.04MB

Wymagane dokumenty

Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem).

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 564 31 86

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inżynierskiej

Materiały

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej - geologiczno inżynierynej
Wniosek​_hydrogeologiczny,​_dokumentacji​_geologiczno​_inżynierskiej​_nowy.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji.

2. Cztery egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej i w postaci elektronicznej na cztery informatycznych nośnikach danych (art. 93 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze).

3. W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

Opłaty

1. Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł,

2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od pełnomocnictwa.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska), pok. 11A.

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Materiały

wniosek o zawierdzenie projektu robót geologicznych
wniosek-o-zawierdzenie-projektu-robót-geologicznych.docx 0.02MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Załączniki:

1. Egzemplarze projektu w dwóch egzemplarzach (wersja papierowa).

We wniosku zamieszcza się informacje o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach których roboty te mają być wykonywane (art. 80 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze).

Opłaty

1. 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

2. 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kontakt

82 565 59 47

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła wnętrza Ziemi

Materiały

Wniosek - zgłoszenie projektu w celu wykorzystania ciepła ziemi
Wniosek​_-​_zgłoszenie​_projektu​_w​_celu​_wykorzystania​_ciepła​_ziemi.pdf 0.02MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Załączniki:

1. Projekt robót geologicznych w dwóch egzemplarzach (wersja papierowa).

We wniosku zamieszcza się informacje o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach których roboty te mają być wykonywane (art. 80 ust. 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze).

Opłaty

1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

2. 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kontakt

82 565 59 47

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Materiały

wzór​_wniosku
wzór​_wniosku.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

2. Wypis z rejestru gruntów.

3. Projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu do wyłączenia.

4. Oświadczenie o aktualnej cenie wolnorynkowej 1 m2 gruntu wnioskowanego do wyłączenia-      w przypadku braku zwolnienia z opłat za wyłączenie.

5. Opinia dotycząca pochodzenia gleb - w przypadku gruntów klasy IV, V i VI.

Opłaty

Brak (w przypadku pełnomocnictwa 17 zł wpłata na konto Urzędu Miasta Chełm  Bank PEKAO SA I O/Chełm nr rachunku: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 )

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kontakt

82 564 35 03

Udzielenie dotacji na działania związane z likwidacją lokalnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe

Materiały

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na działania proekologiczne związane z likwidacją lokalnego zbiornika bezodpływowego
Wniosek​_o​_udzielenie​_dotacji​_celowej​_na​_dzialania​_proekologiczne.pdf 0.06MB
Załącznik nr 8 do zarządzenia
Załącznik​_nr​_8​_do​_zarządzenia.pdf 0.05MB
Załącznik nr 9 do zarządzenia
Załącznik​_nr​_9​_do​_zarządzenia.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej oraz załączniki (pliki dostępne są wyżej).

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

Kontakt

82 565 59 47

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Materiały

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
f​_0Ś​_036-1​_wniosek.pdf 0.18MB

Wymagane dokumenty

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j).

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia – 4 egz.

3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcia oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- wydanej na podstawie ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz 1363 t.j), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

7. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięć drogowych) zawierający dane o których mowa w art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 t.j).

8. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 10. Dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłaty

1. 205 zł – opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. 17 zł – opłata za pełnomocnictwo (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Materiały

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
pozwolenie​_na​_wprowadzanie​_gazów​_i​_pyłów​_do​_powietrza.pdf 0.06MB

Wymagane dokumenty

1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

2. Streszczenie wniosku  sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3. Pełnomocnictwo - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,

4. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, zgodne z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi:

- za wydanie pozwolenia dla dużych przedsiębiorstw - 2011 zł,

- za wydanie pozwolenia dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców oraz w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie - 506 zł,

- za pozwolenie wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego - 150% stawki określonej od pozwolenia,

- za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:

a) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50% stawki określonej od pozwolenia,

b) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia,

- za złożone pełnomocnictwo - 17 zł.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Pozwolenie zintegrowane

Materiały

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Wniose​_o​_wydanie​_pozwolenia​_zintegrowanego.pdf 0.06MB

1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

3. Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych

4. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, zgodne z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

6. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

7. Pełnomocnictwo - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

8. Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 Poś, jeżeli były opracowane,

9. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 6 Prawo ochrony środowiska, jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego.

10. W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów - poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

11. Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli były opracowane.

12. W przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów - operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

13. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

14. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Opłaty

Uiszcza się opłatę za wydanie pozwolenia zintegrowanego:

- w wysokości 2011 zł – w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez dużych przedsiębiorców;

- 506 zł – w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiotyprowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;

- 506 zł – pozostałe - opłata rejestracyjna w wysokości ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183);

- wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia, nie może być jednak wyższa niż 12 000 zł;

- dane niezbędne do obliczenia wysokości ww. opłaty zawiera rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183); opłatę rejestracyjną wnosi się również w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem;

- opłata ta wynosi 50% opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

Materiały

Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia
Zgłoszenie​_instalacji​_nie​_wymagającej​_pozwolenia.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zgłoszenia instalacji zawierający dane określone w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).

2. Pełnomocnictwo - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata

Opłata skarbowa wynosi:

120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

17 zł - za złożone pełnomocnictwo.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Wydanie karty wędkarskiej

Materiały

Wniosek​_o​_kartę​_2023
Wniosek​_o​_kartę​_2023.docx 0.02MB
Wniosek​_o​_kartę​_2023
Wniosek​_o​_kartę​_2023.pdf 0.11MB

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z Polskiego Związku Wędkarskiego.

2. Aktualna fotografia.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty za wydanie karty.

Opłaty

10 zł za wydanie karty wędkarskiej.

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

- W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

- Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Należy wskazać tytuł wpłaty.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

Kontakt

82 565 59 47

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

2. Kopia zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającego).

3. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

4. Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków (instrukcja oczyszczalni).

5. Certyfikat lub inny dokument potwierdzający wymagania dla instalacji parametrów oczyszczania ścieków.

6. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania  zgłaszającego).

7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia

8. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Materiały

Zgłoszenie​_eksploatacji​_przydomowej​_oczyszczalni​_ścieków
Zgłoszenie​_eksploatacji​_przydomowej​_oczyszczalni​_ścieków.pdf 0.17MB

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi:

 

  • 120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia (zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku  z zabudową mieszkaniową (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 poz. 2142 z późn. zm.);
  • 17 zł - za złożone pełnomocnictwo

Numer konta bankowego

Opłaty należy uiszczać:

  • W formie bezgotówkowej - konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.
  • Gotówką - w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku.

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Komunalny (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska)

ul. Wołyńska 57c

82 565 59 47

{"register":{"columns":[]}}