W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

12.03.2024

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat.

Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Krzyżu Wielkopolskim uchwały nr LXVII/551/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2024-2034

W dniu 22 lutego 2024 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2024-2034. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LXIV/519/2023 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji. Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Gminie Krzyż Wielkopolski mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej. Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.
W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2024-2034.

Załączniki
Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.
Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 16 kwietnia 2024 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: um@krzyz.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski lub złożyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski (sekretariat lub pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu.
Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 16 kwietnia 2024 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2024-2034!

Załączniki

{"register":{"columns":[]}}