W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Monitoring

Monitoring miejski w Krzyżu Wielkopolskim prowadzony jest przez Gminę Krzyż Wielkopolski w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej oraz monitoringu miejsc składowania odpadów. Kamery monitoringu zainstalowane są na budynku Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim, na słupach energetycznych na ulicach: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Jana Pawła II, Zachodnia, Wybickiego, Staszica, na wysypisku odpadów komunalnych w Hucie Szklanej oraz okresowo z użyciem fotopułapek, w miejsach wystąpienia nielegalnych wysypisk śmieci.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski. W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@krzyz.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nagrania monitoringu przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania w przypadku monitoringu miejskiego. Po upływie ww. okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku nagrań z miejsc składowania odpadów, zarejestrowany obraz przechowywany jest przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu i podlega skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym administratora w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów jest wymogiem ustawowym, natomiast w zakresie danych przekazanych dobrowolnie, treść ewentualnej zgody lub umowy będzie określać, w jakim celu dane będą przetwarzane.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w państwach  trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

{"register":{"columns":[]}}