W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LGD - Działaj Lokalnie 2023

12.07.2023

LGD

Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 1. Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:
  1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, np.:
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • uczniowskie kluby sportowe,
 • organizacje społeczno-zawodowe rolników,
 • koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.

  1. Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
  2. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  3. Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych:

- przedszkole publiczne,

- szkoła publiczna,

- instytucja kultury,

- biblioteka publiczna,

- ośrodek pomocy społecznej. 

Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

 1. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1) mają siedzibę w gminach:

 • Gmina Czarnków,
 • Gmina Miasto Czarnków,
 • Gmina Drawsko,
 • Gmina Lubasz,
 • Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.,
 • Gmina Połajewo,
 • Miasto i Gmina Trzcianka,
 • Miasto i Gmina Wieleń,

2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
  2. organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
 2. Wnioski do Konkursu składane są przez Generator pod adresem https://generatorspoleczny.pl/

Rekomendowane jest korzystanie z Generatora za pomocą przeglądarek internetowych Google Chrome lub Microsoft Edge. Instrukcja użytkowania Generatora znajduje się na stronie logowania https://generatorspoleczny.pl/

 1. Termin składania Wniosków od 10.07.2023 r. do 18.08.2023 r.
 2. Kwota wnioskowanej Dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
 3. Wnioskodawca ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej  (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
 4. Harmonogram Projektu jest przewidziany na okres między 1 września a 30 listopada 2023 roku.
 5. W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie Dotacji na Projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy oraz regulamin konkursu dostępne są w biurze Czarnkowsko – Trzcianeckiej  Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

Informacje są udzielane w Biurze Cz-T LGD (ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Danuta Grolewska – koordynator projektu (tel. 67 344 16 53

 e-mail: biuro@czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=1756

{"register":{"columns":[]}}