W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rada Działalności Pożytku Publicznego

ZARZĄDZENIEM NR 1929/23 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm na okres kadencji 2023-2025 powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w składzie:

 • Agnieszka Filipczuk – Przewodnicząca Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Krzysztof Opas - Wiceprzewodniczący Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 • Waldemar Kozioł - Członek Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Robert Tarasiuk - Członek Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Alicja Walczuk- Członek Rady - przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Aneta Szostak - Członek Rady - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,
 • Agnieszka Walewska - Maksymiuk - Członek Rady - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,
 • Monika Zaborek - Turewicz - Członek Rady - przedstawiciel Prezydenta Miasta Chełm,
 • Dorota Rybaczuk - Członek Rady - radna Rady Miasta Chełm,
 • Katarzyna Janicka - Członek Rady - radny Rady Miasta Chełm.

Do zadań Rady zgodnie z zapisami art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Materiały

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm
akt265.pdf 0.05MB
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 20.03.2023
Protokół​_​_z​_posiedzenia​_20032023.pdf 3.95MB
Protokół z posiedzenia Rady w dniu 13.02.2023
Protokół​_z​_posiedzenia​_w​_dniu​_13022023.pdf 1.98MB
Protokół z opiniowania
Protokół​_z​_opiniowania​_19​_05​_2023.pdf 0.09MB
protokół​_z​_opiniowania​_czerwiec​_2023,​_uchwały
protokół​_z​_opiniowania​_czerwiec​_2023,​_uchwały.pdf 0.09MB
Protokół 27.10.2023
Protokół​_27102023.pdf 1.47MB
Protokół 17.11.2023
Protokół​_17112023.pdf 0.10MB
Protokół 16.01.2024
Protokół​_16012024.pdf 0.72MB
Protokół 25.01.2024
Protokół​_25012024.pdf 1.45MB
Protokół 05.03.2024
Protokół​_05032024.pdf 1.19MB
Protokół 12.03.2024
Protokół​_12032024.pdf 1.10MB
Protokół 23.04.2024
Protokół​_23042024.pdf 0.80MB

Społecznik roku (2024)

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm ogłasza Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIKA ROKU 2023” na terenie Miasta Chełm

 

 1. Konkurs ma promować osoby, które są aktywne w działalności społecznej, działają na rzecz innych; działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotychczas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

 2. Celem Konkursu jest nagrodzenie tytułem „SPOŁECZNIKA ROKU”, osoby działającej na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz placówkach samorządu lokalnego działających we wszystkich sferach życia społecznego.

 3. Zgłoszenia kandydata do Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU” może dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna, organizacja w tym m.in. szkoła, uczelnia, instytucja poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz uzasadnieniem kandydatury.

 4. Wypełniony wniosek w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIK ROKU” należy w terminie do dnia 31 maja 2024 roku.:

 • złożyć osobiście w Departamencie Spraw Obywatelskich Wydział Polityki Społecznej, ul. Obłońska 20 pok. nr 10 (w każdy dzień roboczy w godz. 8.00 – 15.00) lub,

 • przesłać listownie na adres: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm.

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczona:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm – Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm,

 • fanpage Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm,

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm,

 • oraz podana do wiadomości lokalnym mediom. Druk formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej dostępny jest w Wydziale Polityki Społecznej w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20 pok. Nr 10.

Materiały

WNIOSEK​_2024
WNIOSEK​_2024.odt 0.02MB
Regulamin​_2024​_Konkursu​_SPOŁECZNIK
Regulamin​_2024​_Konkursu​_SPOŁECZNIK.pdf 0.07MB

Społecznik Roku (2023)

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm ogłasza Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIKA ROKU” na terenie Miasta Chełm.

Materiały

WNIOSEK
WNIOSEK.odt 0.02MB
Regulamin​_Konkursu​_SPOŁECZNIK​_2023
Regulamin​_Konkursu​_SPOŁECZNIK​_2023.pdf 0.07MB
OGŁOSZENIE​_KONKURS​_SPOŁECZNIK​_ROKU
OGŁOSZENIE​_KONKURS​_SPOŁECZNIK​_ROKU.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}