W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Strony dotyczące problemów alkoholowych

Gdzie się zgłosić?

Urząd Miasta Chełm

Departament Spraw Obywatelskich

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

tel.: 82 564 31 92, 564 31 06, 565 34 00, 564 08 33

Kliknij TUTAJ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm

tel.: 82 865 82 59, 82 564 22 50

Kliknij TUTAJ

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wolności 20, 22-100 Chełm

tel.: 82 564 07 07

Kliknij TUTAJ  

 

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym

ul. Reformacka 24, 22-100 Chełm

tel.: 82 565 49 11

Kliknij TUTAJ

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Zana 38, 20-601 Lublin

Kliknij TUTAJ  

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kliknij TUTAJ

 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Kliknij TUTAJ  

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”

Kliknij TUTAJ 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kliknij TUTAJ

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Jak zobowiązać osobę do leczenia odwykowego?

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd.Sądami właściwymi do rozpatrywania sprawo przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Prokuratura

Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję o poddaniu się terapii. Jest to niezwykle trudne zadanie ze względu na fakt, że osoby uzależnione budują świat, w którym funkcjonują, na mocnych fundamentach iluzji i zaprzeczeń. Wynika to z psychologicznych aspektów choroby alkoholowej.

W miarę narastania problemu osoba nadużywająca alkoholu zaczyna izolować się od negatywnych sygnałów płynących z otoczenia oraz z własnego organizmu tak, aby bronić pozytywnego myślenia na swój temat. Dlatego też niezwykle ważna jest interwencja pochodząca z zewnątrz, by uświadomić osobie uzależnionej, że potrzebuje pomocy i powinna z niej skorzystać.

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie regulują zagadnień dotyczących kwestii związanych z motywowaniem do leczenia odwykowego. Powoduje to dużą dowolność, a istotną rolę odgrywa tu inicjatywa samej komisji w zakresie wypracowania dobrej skutecznej praktyki postępowania w takich przypadkach.

Przebieg procedury w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie wygląda następująco:

Krok 1 – Zgłoszenie

Aby zgłosić osobę na przymusowe leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek i złożyć go w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która funkcjonuje przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, ul. Obłońska 20. Wniosek może zgłosić członek najbliższej rodzina, ale również osoba niespokrewniona której los osoby pijącej nie jest obojętny. Ponadto wniosek o leczenie mogą również złożyć instytucje, takie jak MOPR, Policja.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

 • Powodują rozkład życia rodzinnego.

 • Powodują demoralizację nieletnich.

 • Systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

 • Uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny.

Krok 2 – Rozmowa motywacyjna

Na rozmowę motywacyjną zapraszani są zarówno wnioskodawca jak i osoba, której wniosek dotyczy. Stwarza to możliwość szerszego spojrzenia na problem oraz zapoznanie się z sytuacją z różnych punktów widzenia. Rozmowę taką przeprowadza zespół motywacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składający się z 3 osób (trzy zespoły po 3 osoby) mających doświadczenie w pracy z osobami uzależnionym i współuzależnionymi.

Po zebraniu wywiadów i sporządzeniu notatek z rozmów osoba zgłoszona kierowana jest na badanie przez biegłych sądowych, które ma na celu ustalenie stopnia uzależnienia od alkoholu. Niezmiernie rzadko zdarza się sytuacja, że osoba przychodzi na spotkanie i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz że chce podjąć leczenie. W takim przypadku przedstawiana jest oferta poradni i stowarzyszeń, w celu wyboru najodpowiedniejszej formy pomocy.

Jeśli osoba uzależniona nie zgłasza się na wezwania, wówczas zaproszenie wysyłane jest ponownie i dopiero po dwukrotnym niestawiennictwie osobę kieruje się na badanie do biegłych sądowych.

Krok 3 – Badanie w przedmiocie uzależnienia

Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadza dwuosobowy zespół biegłych sądowych wpisanych na listę biegłych przy sądzie okręgowym, złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Biegli mają wgląd w zgromadzoną dokumentację i na podstawie akt sprawy oraz rozmowy z osobą której sprawa dotyczy wydają pisemną opinię, która jest dowodem w sprawie w postępowaniu sądowym.

Zdarza się, że biegli nie stwierdzają uzależnienia od alkoholu, wówczas komisja umarza postępowanie, gdyż brak jest podstaw do skierowania sprawy na drogę sądową.

Jeżeli osoba nie zgłasza się dwukrotnie na wezwania do biegłych sądowych wówczas sprawa kierowana jest do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego.

Krok 4 – Skierowanie sprawy do sądu

Wniosek o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego jest kierowany do sądu w następujących przypadkach:

 • Opinia biegłych potwierdza uzależnienie od alkoholu a osoba nie wyraża chęci podjęcia dobrowolnego leczenia,

 • Osoba dwukrotnie nie zgłosiła się na wezwanie do biegłych sądowych, a z informacji zgromadzonych w sprawie wynika, iż osoba nadużywa alkoholu.

Komisja nie posiada możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienia takie przysługuje Sądowi, który w takich przypadkach stosuje doprowadzenie przez Policję.

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi Miasto. Sąd na podstawie zebranych dowodów może wydać następujące orzeczenie:

 • Oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona.

 • Orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym, lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli na oddziale szpitalnym).

Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład i zadania komisji

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest:

 1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (art. 4¹ ust. 1ustawy.);

 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 4¹ ust. 3 ustawy), w tym kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego;

 3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust.1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);

 4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawania napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 ustawy).

Zarządzeniem Nr 965/21 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 04 lutego 2021 r. został zmieniony skład osobowy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie. Po wprowadzeniu zmian Komisja składa się z niżej wymienionych osób:

 1. Pan Krzysztof Gocał – Przewodniczący Komisji

 2. Pani Edyta Dąbska – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

 3. Pani Monika Siemińska - Sekretarz Komisji,

 4. Pani Alina Charuk – Członek Komisji,

 5. Pani Małgorzata Prystupa – Członek Komisji,

 6. Pan Krzysztof Giedz - Członek Komisji,

 7. Pan Leszek Siwiec – Członek Komisji,

 8. Pani Renata Tulikowska – Członek Komisji,

 9. Pani Beata Kuryk - Baluk – Członek Komisji.

W jej ramach działają 2 zespoły problemowe tj. zespół motywacyjny i zespół profilaktyczny. Obsługę komisji prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym ul. Reformacja 24.

Osobą do kontaktu jest Pani Monika Siemińska - tel. 82 565 49 11

Rozwiązywanie problemów wynikających z nadużywania alkoholu

Nadużywanie alkoholu jest problemem społecznym dotyczącym także mieszkańców Chełma. Dotyka osób w różnym wieku, jest przyczyną wielu nieszczęść i tragedii. Niestety, niejednokrotnie jest skrupulatnie ukrywane przez rodzinę z uwagi na brak tolerancji i zrozumienia najbliższego otoczenia oraz braku wiedzy o formach pomocy.

Istotną rolę w zapobieganiu nowych problemów alkoholowych oraz łagodzeniu już istniejących odgrywają samorządy. Na stronie znajdziecie Państwo informację na temat prowadzonych przez Miasto Chełm i jego jednostki organizacyjne, instytucje współpracujące działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych. Uzyskacie również informację o możliwościach korzystania z różnych form pomocy sytuacji gdy problem alkoholowy dotyka Was, Waszej rodziny, znajomych, przyjaciół realizowanych przez rożne instytucje i organizacje pozarządowe.

Ważne definicje

Profilaktyka uniwersalna – ukierunkowana na całe populacje

Są to działania profilaktyczne adresowane do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych. Ich celem jest zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych w danej populacji. Działania uniwersalne są realizowane na przykład w populacji dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym, w populacji młodych dorosłych, w populacji rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym itp. Przykładem profilaktyki uniwersalnej są programy opóźniania inicjacji alkoholowej lub papierosowej adresowane do całej populacji dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi.

Profilaktyka selektywna - ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka

Są to działania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu na swoją działalność społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyka wystąpienia problemów alkoholowych lub/ i innych zaburzeń zdrowia psychicznego. Przykładem profilaktyki selektywnej są działania edukacyjne, opiekuńcze i rozwojowe podejmowane wobec dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych. Działania z tego poziomu profilaktyki są podejmowane ze względu na sam fakt przynależności do takiej grupy, czyli np. bycie dzieckiem osoby uzależnionej od alkoholu, a nie ze względu na występowanie zaburzeń lub problemów psychicznych u takich dzieci. Profilaktyka selektywna jest więc z definicji przede wszystkim działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym.

Profilaktyka wskazująca - ukierunkowana na jednostki (lub grupy) wysokiego ryzyka demonstrujące pierwsze symptomy problemów alkoholowych

Są to działania profilaktyczne adresowane do osób (grup osób), które demonstrują wczesne symptomy problemów alkoholowych lub/i innych zaburzeń zachowania lub problemów psychicznych, ale jeszcze nie spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego, uzależnienia od alkoholu lub innych zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu opisanych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Przykładem profilaktyki wskazującej są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które przejawiają wysoki poziom agresji i nieprzystosowania w kontaktach z rówieśnikami, a także interwencje podejmowane wobec uczniów upijających się lub eksperymentujących z narkotykami. Do profilaktyki wskazującej można również zaliczyć niektóre działania mające na celu redukcję szkód zdrowotnych lub społecznych u osób nadużywających alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (np. działania edukacyjne i prawne zmierzające do ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnionych przez kierowców pod wpływem alkoholu).

Ryzykowne spożywanie alkoholu

To picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i w określonym przedziale czasu) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony. Robocza definicja Światowej Organizacji Zdrowia określa picie ryzykowne w sposób następujący: picie ryzykowne to regularne średnie spożywanie alkoholu w ilości 20-40g czystego alkoholu dziennie przez kobietę i 40-60g dziennie przez mężczyznę, przy jednoczesnym łącznym spożyciu czystego alkoholu w tygodniu przez kobiety zawierającym się w przedziale 140-209g, a w przypadku mężczyzn – 280-349g.

Szkodliwe picie alkoholu

Opisywane jest jako wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne; ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu. Aby rozpoznać szkodliwe używanie alkoholu, opisany wzorzec picia powinien utrzymywać się przez co najmniej miesiąc lub występować w sposób powtarzający się w ciągu 12 miesięcy. Robocza definicja Światowej Organizacji Zdrowia określa picie szkodliwe w sposób następujący: picie szkodliwe to regularne średnie spożywanie alkoholu w ilości ponad 40g czystego alkoholu dziennie przez kobietę i ponad 60g dziennie przez mężczyznę, przy jednoczesnym łącznym spożyciu 210g lub więcej w tygodniu przez kobiety i 350g i więcej w tygodniu przez mężczyzn. Jako picie szkodliwe określane jest też spożywanie każdej ilości alkoholu przez kobiety w ciąży, matki karmiące, chorych przewlekle, osoby przyjmujące leki, osoby starsze.

Poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders)

Ogólny termin opisujący całościowo spektrum skutków rozwojowych występujących u dzieci matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania, uczenia się, mogą trwać przez całe życie. W diagnostyce klinicznej obowiązuje termin FAS – płodowy zespół alkoholowy, który charakteryzuje się dysmorfiami twarzy, opóźnieniami wzrostu, oraz nieprawidłowościami ośrodkowego układu nerwowego. U dzieci, u których nie występują wszystkie cechy FAS, diagnozowany jest częściowy FAS. Rodzaj i siła zaburzenia dziecka zależy przede wszystkim od ilości alkoholu, spożywanego przez kobietę w ciąży oraz częstotliwości picia. Należy pamiętać, ze nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, jaką może spożywać kobieta w ciąży, w związku z tym, aby dziecko było zdrowe, należy całkowicie powstrzymać się do spożywania alkoholu w okresie prenatalnym oraz karmienia piersią.

Wczesne rozpoznanie i krótka interwencja

Krótkie interwencje podejmowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie, polegające na przeprowadzeniu testów przesiewowych u tych osób, następnie skierowanie ich do placówki odwykowej lub podjęcie rozmowy, mającej na celu zmotywowanie do ograniczenia picia do poziomu obniżającego ryzyko szkód.

Leczenie uzależnienia

To działania służące redukcji objawów i przyczyn zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wynikających z używania alkoholu. Przykładami działań leczniczych w tym zakresie są: programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu, farmakologiczne wspieranie psychoterapii, leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

Uzależnienie

Zespół uzależnienia od alkoholu to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość. Głównym objawem zespołu uzależnienia jest pragnienie alkoholu (często silne, czasami przemożne). Na ostateczne rozpoznanie uzależnienia pozwala identyfikacja trzech lub więcej następujących cech lub objawów występujących łącznie przez pewien czas w ciągu ostatniego roku (picia):

 1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”);

 2. Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonego poziomu, nieskuteczność wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub kontrolowania picia);

 3. Fizjologiczne objawy stanu odstawienia pojawiającego się, gdy picie alkoholu jest ograniczone lub przerywane (drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, drażliwość, lęki, padaczka poalkoholowa, omany wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenne) albo używanie alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków) w celu złagodzenia ww. objawów, uwolnienia się od nich lub uniknięcia ich;

 4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu) potrzeba spożycia większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu;

 5. Z powodu picia alkoholu – narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie alkoholu lub jego picie, bądź uwolnienia się od następstw jego działania;

 6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia (picie alkoholu, mimo że charakter i rozmiary szkód są osobie pijącej znane lub można oczekiwać, że są znane).

Współuzależnienie

Utrwalona forma funkcjonowania w długotrwałej, trudnej i niszczącej sytuacji związanej z patologicznymi zachowaniami uzależnionego partnera, ograniczająca w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego stanu i utrudniająca zmianę własnego położenia na lepsze. Współuzależnienie może wystąpić również w relacjach między członkami rodziny, przyjaciółmi czy współpracownikami .Problemem tym zainteresowano się dopiero w XX wieku. Praktycznie do tej pory trwają spory na temat klasyfikacji tego zjawiska. Pierwszą osobą, która zainteresowała się wyżej wspomnianym problemem był Timmen Cermak (psychiatra) oraz Janet Woititz (terapeuta). W Polsce współuzależnieniem zajmował się Bohdan T. Woronowicz (psychiatra), Jerzy Mellibruda, Hanna Szczepańska, Irena Pospiszyl. Pojawił się pogląd, że współuzależnienie to lustrzane odbicie uzależnienia - żona alkoholika jest uzależniona od swego męża. Osoby te były prawdopodobnie wychowywane w dzieciństwie z deficytem w obrębie opiekuńczości. Analizując wypowiedzi specjalistów:

 1. Przyczyny tego zjawiska są bardzo złożone.

 2. Jest ono pułapką dla wszystkich osób żyjących w zaburzonej rzeczywistości.

 3. Nie każda żona alkoholika staje się osobą współuzależnioną.

Osobę taką cechuje chwiejność emocjonalna. Poza tym walka z nałogiem partnera kosztuje ją tyle sił i zdrowia, że w rezultacie brakuje jej czasu na siebie, dzieci, dom, rozrywki.

Rehabilitacja (postępowanie po leczeniu)

To działania podtrzymujące zmianę u osób uzależnionych po zakończeniu leczenia uzależnienia, utrwalające efekty leczenia, uczące umiejętności służących zdrowieniu oraz pomagające w podejmowaniu i realizacji zadań wynikających z ról społecznych. Przykładami rehabilitacji są: treningi zapobiegania nawrotom w uzależnieniu, grupy wsparcia dla ,,absolwentów” leczenia uzależnień, treningi zachowań konstruktywnych, programy wychodzenia z bezdomności, grupy samopomocowe Anonimowych Alkoholików, kluby abstynenta, programy aktywizacji zawodowej.

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to dorosłe osoby, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. DDA doświadczają w dorosłym życiu trudności, których korzenie tkwią w doświadczeniach wyniesionych z rodziny alkoholowej. Dzieci w rodzinach alkoholowych przeżywają wiele trudnych emocji: wstyd, poczucie winy, gniew, smutek i strach. Typowymi sposobami radzenia sobie przez dzieci z rodzin alkoholowych z trudnymi emocjami są m. in. przesunięcie uczuć do podświadomości, pomniejszanie ich lub zaprzeczanie, nierozpoznawanie ich (nienazywanie) i mylenie z myślami. Do cech wspólnych dla DDA zalicza się m.in.:

 • lęk przed utratą kontroli,

 • lęk przed uczuciami,

 • lęk przed sytuacjami konfliktowymi,

 • nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności,

 • poczucie winy towarzyszące obronie siebie,

 • niemożność odprężenia się, pofolgowania sobie, odczucia przyjemności,

 • duży samokrytycyzm,

 • łatwość zaprzeczania,

 • trudności przeżywane w związkach intymnych,

 • przeżywanie rzeczywistości z pozycji ofiary, mylenie miłości z litością,

 • skłonność do widzenia świata w czarno - białych barwach w sytuacjach dużego napięcia psychicznego,

 • skłonność do biernego reagowania * umiejętność przetrwania w trudnych sytuacjach.

Nie można zakładać, że każde dziecko, które wyrośnie w rodzinie alkoholowej będzie się charakteryzowało opisanym powyżej zespołem cech. Pojęcie DDA wraz z przypisywanym mu charakterystycznym zespołem cech, może jednak być pomocne dla osób, które doświadczają trudności spowodowanych doświadczeniami wyniesionymi z rodziny alkoholowej.

Diagnoza Problemu Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych na Terenie Miasta Chełm:

Materiały

Diagnoza Problemu Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych na Terenie Miasta Chełm
Raport​_CHEŁM​_2.pdf 2.98MB
Leczenie i wspomagająca działalność stowarzyszeń

Leczenie

Na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi bezpłatne leczenie osób uzależnionych od alkoholu (finansowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia) odbywa się w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju: świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy obowiązany jest do udzielania informacji o zasadach przyjęcia oraz metodach leczenia.

1. Podmioty lecznicze działające na terenie województwa lubelskiego w obszarze leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, w tym w mieście Chełm

 

Powiat

Nazwa placówki

Adres i telefon

Typ placówki

m. Lublin

Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ - WOTUW
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
terapeuci.cotua@onet.pl">jdmaliccy@poczta.onet.pl; terapeuci.cotua@onet.pl

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin
81 728 63 54

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ - WOTUW
Przychodnia
wotuw@snzoz.lublin.pl

ul. Abramowicka 4B
20-442 Lublin
81 744 22 28;

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

Szpital Neuropsychiatryczny SPZOZ - WOTUW
Oddział Dzienny
wotuw@snzoz.lublin.pl

ul. Abramowicka 4 b
20-442 Lublin
81 744 22 28;
744 30 61 w.373

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

bialski

NZOZ "PSYCHE"
Poradnia Odwykowa

ul. Wiejska 13
21-560 Międzyrzec Podlaski
83 371 22 63

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

hrubieszowski

SP ZOZ
Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu

ul. Mickiewicza 2
22-500 Hrubieszów
84 535 33 23

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

SP ZOZ
Oddział Leczenia Uzależnień

ul. Piłsudskiego 11
22-500 Hrubieszów
84 696 26 11

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

janowski

SP ZZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień
plu@szpitaljanowlubelski.pl

ul. J.Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
15 84 36 332

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

krasnostawski

Samodzielny Publiczny ZOZ
Oddział Dzienny Terapii Uależnienia od Alkoholu

ul. Sobieskiego 4
22-300 Krasnystaw
82 543 15 57;
82 576 38 93
wew.557

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

SP ZOZ
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia

ul. Sobieskiego 4
22-300 Krasnystaw
82 543 15 57

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu,
współuzależnienia/leczenia uzależnień

kraśnicki

Niepubliczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Baran Grzegorz
Poradnia Leczenia Uzależnień
nzozotu@wp.pl

ul. Fabryczna 6
23-204 Kraśnik
81 884 53 18;
508 646 459

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

lubelski

SP ZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia

ul. Piłsudskiego 22
23-100 Bychawa
81 566 00 31

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

Terapia Nałęczów

 

Uniszowice 1A
21-030 Motycz

536 199 199
https://terapianaleczow.pl/

Ośrodek Leczenia Uzależnień od alkoholu
i narkotyków

łukowski

SP ZOZ
Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień
j.kaminski@sp.zoz.lukow.pl

ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
25 798 48 80

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

SP ZOZ
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
odwyk@spzoz.lukow.pl

ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
25 798 48 80

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

SP ZOZ
Oddział Detoksykacyjny

ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
25 798 20 00 -9 w.314

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
25 798 20 00 w.334, 324, 325

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

m. Biała Podlaska

NZOZ "Terapia A"
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
magddawi@wp.pl

ul. Terebelska 67
21-500 Biała Podlaska
83 342 81 84

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

NZOZ "Zmiana"
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
ulagos@wp.pl

ul. Warszawska 14/410
21-500 Biała Podlaska
83 342 81 73

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

m. Chełm

NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy
i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
malgorzatas11111@wp.pl

ul. Ogrodowa 46
22-100 Chełm
82 564 36 32

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy
i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
malgorzata11111@wp.pl

ul. Ogrodowa 46
22-100 Chełm
82 564 36 32

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

SP Woj. Szpital Specjalistyczny
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Szpitalna 53
22-100 Chełm
82 562 3115

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

SP Woj. Szpital Specjalistyczny
w Chełmie
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Szpitalna 53
22-100 Chełm
82 562 3115

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

m. Lublin

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ - Ambulatoryjna Terapia Uzależnień
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
terapia@olu.lublin.pl

ul. Karłowicza 1
20-027 Lublin
81 532 13 82; 81 532 29 79

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień SPZOZ -Ambulatoryjna Terapia Uzależnień
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
terapia@olu.lublin.pl

ul. Karłowicza 1
20-027 Lublin
81 534 74 04

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin
81/ 744 30 60 wew. 357

oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

m. Zamość

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu
Poradnia Leczenia Uzależnień
stowarzyszenie@czp.zamosc.pl

ul. Partyzantów 5
22-400 Zamość
84 627 16 16

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

opolski

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. - Centrum Psychosomatyczne
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
jolanta.jedrasik@pczol.pl

ul. Przemysłowa 4 B
24-300 Opole Lubelskie
81 827 28 69

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

parczewski

SP ZOZ - Ambulatorium SPZOZ - Zespół Poradni Specjalistycznych
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
sekretariat@spzozparczew.pl

ul. Kościelna 136
21-200 Parczew
83 355 21 73; 83 355 21 99

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

Szpital SP ZOZ
Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Uzależnień

ul. Kościelna 136
21-200 Parczew
83 355 21 72

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Szpital SP ZOZ
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
sekretariat@spzozparczew.pl

ul. Kościelna 136
21-200 Parczew
83 355 21 72

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

puławski

SP ZOZ - Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ilawicka@szpitalpulawy.pl

ul. Centralna 16
24-100 Puławy
81 450 23 35 w 4

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

radzyński

SP ZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu

ul. Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski
83 413 23 79

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

SP ZOZ Szpital
Oddział Terapii Uzależnień

ul. Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski
83 413 23 55

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
IV Oddział Terapii Uzależnień
szpital-suchowola@pro.onet.pl

ul. Suchowola
21-310 Wohyń
83 353 03 63

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

świdnicki

NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego
i Uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
nzozpzpiu@interia.pl

ul. Leśmiana 4
21-040 Świdnik
81 751 45 61

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

tomaszowski

NZOZ "PSYCHO-MED"
Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu
Psycho-Med@poczta.onet.pl

ul. Petera 2A
22-600 Tomaszów Lubelski
84 543 20 40

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

włodawski

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów
Poradnia Leczenia Uzależnień
specjalisci@poczta.onet.pl

Al. J.Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
82 572 49 00

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia/leczenia uzależnień

zamojski

SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
Oddział I Terapii Uzależnień od Alkoholu
poczta@radecznica.pl

ul. Klasztorna 4
22-463 Radecznica
84 681 88 51; 84 681 88 57

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Wspomagająca działalność stowarzyszeń

Stowarzyszenia w tym stowarzyszenia abstynenckie podejmują aktywności ukierunkowane na wspieranie abstynencji i trzeźwienia, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, nawiązanie kontaktu z osobami uzależnionymi, motywowanie do leczenia odwykowego. Organizują rożnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne skierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, ucząc umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych. Oddziaływania te są niezwykle istotnym elementem w procesie zdrowienia, zapobiegają wykluczeniu społecznemu  i zapewniają integrację społeczną osobom z problemem alkoholowym. Na terenie miasta Chełma pomocą dla osób i rodzin z problemem alkoholowym zajmują się stowarzyszenia opisane poniżej. Otrzymują one środki finansowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dany rok kalendarzowy na różnorodne formy pomocy.

 

Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ODNOWA”

ul. Reformacka 24

82 565 26 89

Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ”

ul. Ogrodowa 46

82 564 36 32

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

ul. Obłońska 20

82 564 09 10

{"register":{"columns":[]}}