W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Profilaktyka i terapia uzależnień

Profilaktyka i terapia uzależnień

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1, 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii opracowany został  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych  i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem Programu są też  zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

Celem głównym Programu jest ograniczenie spożywania alkohol i innych substancji psychoaktywnych, zmniejszenie rozmiarów, minimalizacja zdrowotnych i społecznych skutków wynikających ze zjawiska uzależnienia poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Miasta Chełm oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Departament Spraw Obywatelskich Wydział Zdrowia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną inicjuje i koordynuje realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania programowe mogą być realizowane w ramach otwartego konkursu ofert, ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Chełm, przez podmioty:

 1. których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. które posiadają możliwości realizacji zadania w zakresie zdrowia publicznego,
  w tym: niezbędne zasoby rzeczowe, kadrowe oraz doświadczenie zapewniające realizację zadania,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zadania,
 4. spełniają wymagania dodatkowe określone w ramach poszczególnych zadań.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 - 2025 zakłada również realizację zadań przez miejskie jednostki organizacyjne. W tym celu opracowywane są corocznie zasady finansowania zadań w ramach programów z zakresu polityki społecznej.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Chełmie na lata 2022 – 2025
.

Strony dotyczące problemów uzależnień

Gdzie się zgłosić?

Urząd Miasta Chełm

Departament Spraw Obywatelskich

ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

tel.: 82 564 31 92, 82 564 31 06, 82 564 08 33, 82 565 34 00

Kliknij https://samorzad.gov.pl/web/miasto-chelm/departament-spraw-obywatelskich 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Kolejowa 8, 22-100 Chełm

tel.: 82 865 82 59, 82 564 22 50

Kliknij https://moprchelm.pl/

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wolności 20, 22-100 Chełm

tel.: 82 564 07 07

Kliknij https://moprchelm.pl/osrodek-interwencji-kryzysowej/

 

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym

ul. Reformacka 24, 22-100 Chełm

tel.: 82 565 49 11

Kliknij http://www.opou-chelm.pl/

 

Centrum Integracji Społecznej

ul. Połaniecka 10

tel.: 82 563 73 79

Kliknij https://www.cischelm.pl/

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

ul. Szpitalna 53 B (budynek B)

 tel.: 82 56 23 365

https://szpital.chelm.pl/index.php/artykuly-lista/oddzialy-szpitalne

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych
 tel. +48 82 562 31 00

https://szpital.chelm.pl/index.php/artykuly-lista/rejestracja-do-poradni-specjalistycznych

 

Przychodnia Specjalistyczna Centrum w Chełmie ul. Szpitalna 47

W ramach kontraktu NFZ oferuje: opiekę psychiatryczną, psychologiczną oraz terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych

tel.: 661 660 236 lub 661 661 807

Kliknij https://przychodniacentrum.com/oferta/psychologia-i-psychoterapia-uzale%C5%BCnie%C5%84-dzieci-doro%C5%9Bli

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa

ul. Ogrodowa 47

tel.: 82 564 36 32

Kliknij https://www.osoz.pl/ron-www/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-osrodek-profilaktyki-diagnozy-i-terapii-zdrowia-psychicznego-malgorzata-prystupa-chelm-1

 

Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Psychicznego "DIALOG"

ul. Hrubieszowska 72
tel.: 535 151 450

Kliknij https://www.opiekamedyczna.info/serwis.php?s=1463&pok=30550&id=4574432

 

Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ODNOWA”

ul. Reformacka 24

tel.: 82 565 26 89

 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ”

ul. Ogrodowa 46

Tel.: 82 564 36 32

Kliknij  https://www.stowarzyszenieprzystan.pl/

 

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

ul. Obłońska 20

tel.: 82 564 09 10

Kliknij https://www.sowr.org.pl/

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Zana 38,

20-601 Lublin

Kliknij https://rops.lubelskie.pl/

 

Krajowe Biuro Przeciwdziałania Uzależnieniom

Kliknij https://kcpu.gov.pl/

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 120 002. Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.

Kliknij https://www.niebieskalinia.pl/ 

Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich

Internetowa poradnia - Link https://www.narkomania.org.pl/

 

Pomarańczowa Linia

Infolinia 801 140 068

Kliknij https://pomaranczowalinia.pl/

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania – Uzależnienia tel. 800 199 990. Telefon bezpłatny, czynny codziennie od godz. 16.00 do 21.00

 

Telefon Zaufania dla osób uzależnionych od czynności tel. 801-889-880. Czynny codziennie w godzinach 17.00 do 22.00. Stawka za połączenie według taryfy operatora.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład i zadania komisji

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest:

 1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (art. 4¹ ust. 1 ustawy);
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 4¹ ust. 3 ustawy), w tym kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego;
 3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
  o których mowa w art. 12 ust.1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawania napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 ustawy).

Zarządzeniem Nr 965/21 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 04 lutego 2021 r. został zmieniony skład osobowy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Chełmie.


Po wprowadzeniu zmian Komisja składa się z niżej wymienionych osób:

 1. Pan Krzysztof Gocał – Przewodniczący Komisji
 2. Pani Edyta Dąbska – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Pani Monika Siemińska - Sekretarz Komisji,
 4. Pani Alina Charuk – Członek Komisji,
 5. Pani Małgorzata Prystupa – Członek Komisji,
 6. Pan Krzysztof Giedz - Członek Komisji,
 7. Pan Leszek Siwiec – Członek Komisji,
 8. Pani Renata Tulikowska – Członek Komisji,
 9. Pani Beata Kuryk - Baluk – Członek Komisji.

W jej ramach działają 2 zespoły problemowe tj. zespół motywacyjny i zespół profilaktyczny. Obsługę Komisji prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym
ul. Reformacka 24.

Osobą do kontaktu jest Pani Monika Siemińska - tel. 82 565 49 11

Materiały

Wniosek o wszczęcie postepowania w sprawie skierowania osoby na leczenie odwykowe
wniosek​_o​_zobowiązanie.odt 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}