W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sekretarz Gminy

Lokalizacja

pokój numer 7, pierwsze piętro

Telefon

33 8766 204 
33 8766 218 wewn. 22

E-mail

sekretarz@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Sekretarz Gminy

Renata Borończyk

Zadania 

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

1) podejmowanie działań określonych w § 8 niniejszego regulaminu w czasie nieobecności Burmistrza;

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i właściwej organizacji pracy Urzędu iopracowywanie aktów prawnych w tym zakresie;

3) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy;

4) przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem;

5) pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie;

6) prowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych;

7) wykonywanie zadań związanych z wyborami, a w szczególności nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów od strony technicznej i organizacyjnej;

8) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji w tym zakresie oraz zapewnianie skutecznego i efektywnego jej funkcjonowania;

9) nadzorowanie przestrzegania rzetelności i terminowości załatwianych spraw przez pracowników Urzędu;

10) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Urzędu, prowadzenie rejestru w tym zakresie;

11) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej;

12) sporządzanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady i pracy Burmistrza;

13) nadzorowanie terminowego przygotowania projektów uchwał pod obrady Rady Miejskiej;

14) prowadzenie ewidencji i zapewnianie terminowego udzielania odpowiedzi dotyczących realizacji:

a) uchwał Rady,
b) wniosków Komisji Rady i z posiedzeń Sesji Rady;

15) nadzorowanie aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej;

16) prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza Miasta i przekazywanie ich do publikacji na stronie internetowej Urzędu;

17) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza;

18) udzielanie informacji publicznej w imieniu Burmistrza, po uprzednim przedłożeniu materiałów przygotowanych przez pracowników merytorycznych;

19) współpracowanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli;

20) prowadzenie ewidencji i zapewnianie terminowego udzielania odpowiedzi dotyczących realizacji:

a) uchwał i wniosków z zebrań sołeckich i zebrań mieszkańców miasta,
b) wniosków i ustaleń z narad z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli;

21) kompletowanie dokumentacji dotyczących przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie oraz nadzorowanie terminu wykonywania zaleceń pokontrolnych.

 

{"register":{"columns":[]}}