W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Ewidencji Ludności Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego

Lokalizacja

pokój nr 6, pierwsze piętro

Telefon

33 8766 439
33 8766 218 wewn. 29

E-mail

esw@kalwaria-zebrzydowska.pl

 

Zarządzanie kryzysowe (obrona cywilna)

Telefon

791 677 368

E-mail

oc@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik

Teresa Jakubik

Pracownicy

Edyta Dąbrowiecka
Zofia Jończyk
Sławomir Gołota

Zakres obowiązków

Do zadań Referatu Ewidencji Ludności Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego należy:

1) prowadzenie rejestru stałych mieszkańców Gminy, rejestru pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

2) weryfikacja danych otrzymywanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz sporządzanie sprawozdań o ilości zrealizowanych zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności za pośrednictwem portalu SAC;

3) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego, zamieszkaniu poza granicami RP oraz pełnego odpisu danych osobowych;

4) nadawanie numeru PESEL dla obywateli polskich i obcokrajowców przy zameldowaniu oraz na podstawie odrębnych przepisów;

5) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, anulowania czynności materialno-technicznej oraz decyzji w sprawach odmowy udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

6) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

7) sporządzanie wykazów dzieci do szkół;

8) prowadzenie spraw związanych z wyborami: prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;

9) wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców;

10) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wprowadzanie w czasie rzeczywistym do Rejestru Dowodów Osobistych oraz wydawanie dowodów osobistych;

11) przyjmowanie zawiadomień i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

12) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odmowy wydania dowodu osobistego w formie decyzji administracyjnej;

13) stwierdzanie nieważności dowodu osobistego w drodze decyzji administracyjnej w przypadku podania nieprawdziwych danych;

14) unieważnianie dowodów osobistych w przypadkach określonych ustawą o dowodach osobistych;

15) nadawanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

16) udostępnianie w zakresie posiadanego dostępu danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych w formie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych o których mowa w ustawie o dowodach osobistych uprawnionym podmiotom;

17) udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu tut. organu uprawionym podmiotom;

18) sporządzanie sprawozdań, informacji statystycznych o ilości zrealizowanych zadań zleconych dotyczących dowodów osobistych;

19) przeprowadzenie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej;

20) udział w przygotowaniu kwalifikacji, współdziałanie z Powiatową Komisją Lekarską, jak również pełnienie dyżuru podczas kwalifikacji oraz nanoszenie danych w listach do kwalifikacji;

21) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej;

22) przeprowadzenie wszystkich czynności administracyjnych związanych z doprowadzeniem osoby celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;

23) prowadzenie rejestrów związanych z rejestracją, wysyłaniem zawiadomień o ujęciu do rejestru i nanoszenie zmian w rejestrach;

24) współpraca z Policją i Powiatowym Urzędem Pracy;

25) współpraca z kościołami w zakresie organizacji i zabezpieczania przez jednostki OSP uroczystości kościelnych na terenie Gminy;

26) planowanie i rozliczanie wydatków z budżetu Gminy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;

27) kontrola i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu i obiektów jednostek OSP wspólnie z Komendantem Miejsko-Gminnym OSP, wnioskowanie o remont lub zakup sprzętu;

28) prowadzenie rozliczeń kart drogowych i paliwa samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego;

29) prowadzenie ewidencji kierowców-mechaników jednostek OSP oraz nadzór nad zleconym ze strony Gminy obowiązkiem dbałości o sprzęt;

30) bieżąca współpraca z Komendantem Miejsko-Gminnym OSP, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz Komisariatem Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej;

31) prowadzenie zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej:

a) realizowanie zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
b) opracowywanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
c) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Gminy, współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami Gminy,
d) organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności na terenie Gminy w powyższym zakresie,
e) przygotowywanie i zapewnianie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
f) prowadzenie całości spraw związanych z akcją kurierską,
g) planowanie świadczeń oraz prowadzenie zagadnień związanych z nakładaniem świadczeń w formie decyzji na rzecz obronności kraju.

 

Załatw sprawę w tym referacie

{"register":{"columns":[]}}