W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Finansowy

Lokalizacja: pokój numer 4, parter.

Telefon: 33 8766 634, 33 8766 098

E-mail: rf@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik

Małgorzata Drożdż

Pracownicy

Agata Kędziora
Elżbieta Kumor
Beata Madej
Anna Wilczkiewicz
Agnieszka Woźnica

Zadania 

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1) prowadzenie ewidencji podatników, inkasentów i podatków;

2) prowadzenie bazy danych podatników w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego rolnego, od środków transportu, bieżące jej uzupełnianie oraz korygowanie wprowadzanych danych;

3) dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych;

4) przyjmowanie od podatników informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach;

5) wystawianie decyzji podatkowych oraz sporządzanie list podatników dla sołtysów;

6) dokonywanie dodatkowych wymiarów, przypisów i odpisów z w/w podatków;

7) sporządzanie rejestrów wymiarowych;

8) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów;

9) prowadzenie rejestrów wydawanych zaświadczeń, potwierdzających stan majątkowy, a także o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości;

10) przygotowywanie do rozpatrzenia podań w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty w zakresie wymierzanych podatków, a także do zajęcia stanowiska przez Burmistrza Miasta podań w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn oraz przygotowywanie stosownych decyzji i postanowień;

11) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;

12) sporządzanie wykazów przedsiębiorców i rolników, którym została umorzona zaległość oraz wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń;

13) księgowanie na kartach kontowych wpłat podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, renty planistycznej, za wieczyste użytkowanie i dzierżawę;

14) dokonywanie czynności związanych z windykacją i egzekucją należności poprzez wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach podatkowych i opłat za odpady komunalne, wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do egzekucji, prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

15) zabezpieczanie zaległości podatkowych przed przedawnieniem poprzez dokonanie wpisu do hipoteki, wpisu zastawu skarbowego, ujawnienie majątku podatnika oraz wydawanie zezwoleń na wykreślenie wpisu z hipoteki;

16) wydawanie postanowień, stanowiska wierzyciela w sprawie zwolnienia z egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnej;

17) rozliczanie inkasentów z zebranej gotówki i dopilnowanie terminowości dokonywanych przez nich wpłat oraz przygotowywanie list w sprawie wypłat prowizji inkasentom z tytułu zebranych podatków i opłat;

18) prowadzenia rejestru druków ścisłego zarachowania;

19) wystawianie pokwitowań druków wpłat gotówkowych na podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych oraz opłaty: rejestracyjnej, za odpady komunalne, skarbowej, targowej, dzierżaw, czynszów, wieczystego użytkowania, renty planistycznej, za udostępnianie informacji publicznej, z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne wynikające z obowiązujących ustaw;

20) sporządzanie i wydawanie na żądanie interesanta lub jednostki KRUS kserokopii kart wymiaru i poboru składki FER i FUSR.

 

Załatw sprawę w tym referacie

{"register":{"columns":[]}}