W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Finansowy

Lokalizacja

pokój numer 4, parter

Telefon

33 8766 634
33 8766 218 wewn. 40
33 8766 098
33 8766 218 wewn. 37

E-mail

rf@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik

Małgorzata Drożdż

Pracownicy

Agata Kędziora
Elżbieta Kumor
Beata Madej
Anna Wilczkiewicz
Agnieszka Woźnica

Zadania 

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1) prowadzenie ewidencji podatników, inkasentów i podatków;

2) prowadzenie bazy danych podatników w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego rolnego, od środków transportu, bieżące jej uzupełnianie oraz korygowanie wprowadzanych danych;

3) dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych;

4) przyjmowanie od podatników informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i gruntach;

5) wystawianie decyzji podatkowych oraz sporządzanie list podatników dla sołtysów;

6) dokonywanie dodatkowych wymiarów, przypisów i odpisów z w/w podatków;

7) sporządzanie rejestrów wymiarowych;

8) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów;

9) prowadzenie rejestrów wydawanych zaświadczeń, potwierdzających stan majątkowy, a także o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości;

10) przygotowywanie do rozpatrzenia podań w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty w zakresie wymierzanych podatków, a także do zajęcia stanowiska przez Burmistrza Miasta podań w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn oraz przygotowywanie stosownych decyzji i postanowień;

11) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;

12) sporządzanie wykazów przedsiębiorców i rolników, którym została umorzona zaległość oraz wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń;

13) księgowanie na kartach kontowych wpłat podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, renty planistycznej, za wieczyste użytkowanie i dzierżawę;

14) dokonywanie czynności związanych z windykacją i egzekucją należności poprzez wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach podatkowych i opłat za odpady komunalne, wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do egzekucji, prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;

15) zabezpieczanie zaległości podatkowych przed przedawnieniem poprzez dokonanie wpisu do hipoteki, wpisu zastawu skarbowego, ujawnienie majątku podatnika oraz wydawanie zezwoleń na wykreślenie wpisu z hipoteki;

16) wydawanie postanowień, stanowiska wierzyciela w sprawie zwolnienia z egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnej;

17) rozliczanie inkasentów z zebranej gotówki i dopilnowanie terminowości dokonywanych przez nich wpłat oraz przygotowywanie list w sprawie wypłat prowizji inkasentom z tytułu zebranych podatków i opłat;

18) prowadzenia rejestru druków ścisłego zarachowania;

19) wystawianie pokwitowań druków wpłat gotówkowych na podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych oraz opłaty: rejestracyjnej, za odpady komunalne, skarbowej, targowej, dzierżaw, czynszów, wieczystego użytkowania, renty planistycznej, za udostępnianie informacji publicznej, z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne wynikające z obowiązujących ustaw;

20) sporządzanie i wydawanie na żądanie interesanta lub jednostki KRUS kserokopii kart wymiaru i poboru składki FER i FUSR.

 

Załatw sprawę w tym referacie

{"register":{"columns":[]}}