W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Planowania Przestrzennego

Lokalizacja

pokój nr 22, drugie piętro

Telefon

33 8766 397

E-mail

planowanie@kalwaria-zebrzydowska.pl

Pracownicy

Kierownik

Alicja Kurowska

Pracownicy

Alicja Opyrchał

Zadania

Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego należy:

1) prowadzenie toku formalno-prawnego w zakresie opracowywania studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków i uwag o zmianę przeznaczenia nieruchomości w studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

3) wydawanie postanowień opiniujących zgodność proponowanego podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

4) przeprowadzanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i ocen aktualności studium i miejscowych planów ,

5) prowadzenie rejestru studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów ze studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska,

7) wykonywanie zadań związanych z ustaleniem wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8) realizowanie roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych w związku z niemożnością korzystania z nieruchomości lub jej części z powodu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmian;

9) wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz o obszarze zdegradowanym i rewitalizacji,

10) wydawanie pokwitowań do opłaty skarbowej za wydanie wypisów, wyrysów, decyzji, publiczne zaświadczeń oraz pełnomocnictwa,

11) organizacja oraz uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na zabytki,

12) zlecanie opracowania programów prac konserwatorskich, uzyskiwanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ,

13) przygotowywanie umów z wykonawcami, nadzorowanie prac konserwatorskich, sporządzenie protokołów oraz organizacja odbioru, rozliczanie wykonanych prac i dotacji na ich realizację

14) współpracowanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie,

15) zawieranie porozumień, umów użyczenia terenu w zakresie dofinansowania renowacji kapliczek,

16) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków – sporządzanie kart obiektów uzgodnionych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, wpisywanie i wypisywanie obiektów do GEZ-u,

17) opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdania z jego realizacji,

18) prowadzenie procedury udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Mapy 

Portal mapowy gminy Kalwaria Zebrzydowska

System informacji przestrzennej

 

Załatw sprawę w tym referacie

{"register":{"columns":[]}}