W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

Adres: Biuro Rady, ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Telefon: 694 457 951

E-mail: biurorady@kalwaria-zebrzydowska.pl

Dyżury

Piotr Janusiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej

  • poniedziałek, 15:00 - 16:00

Paweł Hebda - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  • czwartek, 8:30 - 9:30

Piotr Kumor

  • poniedziaełk, 16:15 - 17:15

 

Prezydium

Piotr Janusiewicz - Przewodniczący

Paweł Hebda - Wiceprzewodniczący

Piotr Kumor - Wiceprzewodniczący

Radni

Łukasz Dragan
Mirosław Faber
Zbigniew Kochan
Jolanta Krzeszowska-Mirocha
Jarosław Lenik
Wiesław Łuczak
Marcin Ożóg
Ewa Pacut
Wiesław Rudecki
Robert Rudecki
Tadeusz Wilk
Marcin Zadora

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy
 • Przedmiot działania komisji

   - Planowanie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego gminy. Współpraca z ekspertami w tym zakresie.
   - Opiniowanie spraw wynikających z art.128 ustawy o finansach publicznych.
   - Opiniowanie projektu budżetu.
   - Okresowa analiza realizacji budżetu. Postulowanie i opiniowanie ewentualnych korekt budżetu w czasie trwania roku budżetowego.
   - Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach finansowych oraz majątku gminy.
   - Wnioskowanie wysokości podatków i opłat lokalnych.
   - Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych.
   - Kontrola wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
   - Kontrolowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów.
   - Planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej.
   - Ocena stanu majątku gminy.
   - Ocena sprawozdań z zarządu mieniem komunalnym.

 • Skład osobowy komisji

1. Zadora Marcin - Przewodniczący
2. Łuczak Wiesław - Zastępca
3. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Członek
4. Faber Mirosław - Członek
5. Ożóg Marcin - Członek

 

Komisja Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy
 • Przedmiot działania komisji

- Inspirowanie działalności zmierzającej do powiększenia zasobów gminy, współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, fundacjami itp.
- Analiza celowości współdziałania gospodarczego z innymi gminami i opiniowanie projektów uchwał Rady w tym zakresie.
- Analiza celowości i możliwości rozwoju działalności gospodarczej.
- Stwarzanie warunków dla rozwoju rzemiosła.
- Analiza możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej gminy.
- Opracowywanie kierunków rozwoju produkcji rolnej.
- Zabieganie o stworzenie warunków rozwoju produkcji rolnej oraz przetwórstwa płodów rolnych.
- Czuwanie nad racjonalnym gospodarowaniem ziemią i gospodarką leśną.
- Analiza działalności instytucji i przedsiębiorstw powołanych do obsługi rolnictwa
- Podejmowanie inicjatyw dotyczących ekologii i zabytków.
- Utrzymywanie kontaktów z Jednostkami Pomocniczymi Gminy, pomoc w ich działalności.

 • Skład osobowy komisji

1. Rudecki Robert - Przewodniczący
2. Kumor Piotr - Zastępca
3. Pacut Ewa - Członek
4. Rudecki Wiesław - Członek
5. Wilk Tadeusz - Członek

 

Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
 • Przedmiot działania komisji

- Ocena działalności służby zdrowia, oświaty, kultury i sportu. Inicjowanie działań w celu ich poprawy.
- Ocena funkcjonowania opieki społecznej. Podejmowanie działań stymulujących rozwój różnych form pomocy.
- Podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia.
- Ocena funkcjonowania komunikacji masowej i podejmowanie działań w celu jej poprawy.
- Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania klęskom żywiołowym.
- Ocena stanu porządku publicznego oraz utrzymania czystości na terenie gminy.
- Ocena działalności inwestycyjnej gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu.
- Podejmowanie działań na rzecz promocji gminy i współpracy z zagranicą.
- Ochrona przeciwpożarowa.

 • Skład osobowy komisji

1. Lenik Jarosław - Przewodniczący
2. Dragan Łukasz - Zastępca
3. Hebda Paweł - Członek
4. Janusiewicz Piotr - Członek
5. Kochan Zbigniew - Członek

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o plan przez siebie opracowany, który jest zatwierdzany przez Radę Miejską.

Skład osobowy komisji:

1. Dragan Łukasz - Przewodniczący
2. Wilk Tadeusz - Zastępca
3. Rudecki Robert - Członek
4. Rudecki Wiesław - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy komisji:

1. Wilk Tadeusz - Przewodniczący
2. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Zastępca
3. Faber Mirosław - Członek
4. Pacut Ewa - Członek

 

Materiały

Posiedzenia rady