W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • opublikowane materiały wideo w postaci nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej - powstałe przed 24.09.2020 r. - nie posiadają napisów;
 • niektóre zamieszczone na stronie materiały w formie plików PDF są niedostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), powstały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań jednostki lub pochodzą od podmiotów trzecich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny przy ul. Mickiewicza 7

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mickiewicza. Przed wejściem znajdują się schody (3 stopnie) oraz podjazd dla wózków. Drzwi do urzędu i pozostałe drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze – Sekretariat, Urząd Stanu Cywilnego, Referat Finansowy, punkt kasowy Banku Spółdzielczego. W budynku nie ma windy.
 • Sekretariat pełniący funkcję dziennika podawczego znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • Na parkingu przy budynku urzędu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek przy ul. Targowej 1B (siedziba Rady Miejskiej, Biura Rady, sala posiedzeń i archiwum)

 • Przed głównym wejściem od ul. Sądowej znajdują się schody (5 stopni), nie ma podjazdu dla wózków.
 • Przed drugim wejściem od ul. Targowej znajdują się schody (8 stopni) oraz podjazd dla wózków.
 • Wszystkie pomieszczenia dostępne są dla osób na wózkach - zlokalizowane są na jednym poziomie.
 • Pomiędzy salą posiedzeń a korytarzem prowadzącym do wszystkich pozostałych pomieszczeń znajduje się pochylnia z poręczami.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie budynku - przy ul. Targowej - znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
{"register":{"columns":[]}}