W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Burmistrz

Fotografia profilowa prezentująca lekko uśmiechniętego burmistrza miasta Kalwaria Zebrzydowska dr hab. inż. Augustyna Ormanty

dr hab. inż. Augustyn Ormanty

Życiorys

Urodzony 28 sierpnia 1955 r. w Krynicy. W 1962 r. rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej w Łabowej, którą ukończył w 1970 r. , w roku 2020 przypada Jubileusz 50-lecia, w tym czasie szkołą kierowali Państwo Zygmuntowie. W 1970 roku, rozpoczął edukację w Państwowym Technikum Rachunkowości Rolnej w Marcinkowicach, było to 4-letnie technikum zawodowe. W 1974 roku rozpoczął 5-letnie studia na Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek ekonomiczno-rolniczy. Ukończył Studium Pedagogiczne oraz Szkołę Oficerów Rezerwy. Po ukończeniu studiów pracę zawodowa rozpoczął jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Radoczy.
1 maja 1982 roku został nominowany przez Wojewodę Bielskiego, na stanowisko Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Funkcję  te pełnił przez dwie kadencje. Z pracą w samorządzie związał się trzydzieści lat temu, kiedy powierzono mu stanowisko zastępcy naczelnika miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, które zajmował przez dwie kolejne kadencje. W 1990 roku został Burmistrzem Miasta Kalwaria Zebrzydowska i sprawował ją do 2010 roku. Na fotel burmistrza  powrócił w 2014 roku zasłynął w czasie kampanii wyborczej tym, że mieszkańców odwiedzał bezpośrednio w ich domach.
W 2002 roku na Wydziale Rolniczo - Ekonomicznym Akademii Rolniczej w Krakowie ukończył studia doktoranckie. Obronił rozprawę doktorską pt. „Rozwój samorządu terytorialnego w regionie wadowickim”. Habilitację uzyskał na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku w 2012 roku w tym samym roku został awansowany na ppłk rezerwy Wojska Polskiego.
Jest autorem licznych publikacji z dziedziny samorządności, historii i współczesności Ziemi wadowickiej i Kalwarii Zebrzydowskiej. W lutym 2020 r., zdobył tytuł Osobowość Roku Powiatu Wadowickiego w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna, a także tytuł Osobowość Roku Małopolski 2019 Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego.

Kadencja Burmistrza

Kadencje Burmistrza Augustyna Ormantego zaznaczyły się szczególnymi osiągnięciami gospodarczymi i kulturalnymi miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zmieniony został wizerunek miasta. Mimo ogólnokrajowej recesji utrzymywany jest niski wskaźnik bezrobocia, skutecznie popierana aktywność lokalnie działających przedsiębiorców. Wzniesione zostały ważne obiekty użyteczności publicznej tj: nowoczesna przychodnia zdrowia, centrala telefoniczna, dworzec autobusowy, poczta, posterunek policji. Rozbudowana została na niespotykaną dotąd skalę infrastruktura techniczna, która służy wszystkim mieszkańcom: drogi, chodniki, parkingi, sieć telefoniczna, gazowa i elektryczna, wodociągi i kanalizacja wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Miasto i Gmina pozyskało z państwowych i zagranicznych funduszy pomocowych pokaźne środki na sprzęt medyczny, inwestycje oświatowe, budowę i unowocześnienie infrastruktury oraz odbudowę mostów i usuwanie skutków powodzi. Prowadzona jest szeroka i aktywna promocja ziemi kalwaryjskiej z wyeksponowaniem nowoczesnego handlu i rzemiosła, potencjału gospodarczego i inwestycyjnego oraz popularyzacja walorów turystycznych piękna krajobrazu i tradycji wartości kulturowych.
Zacieśnione zostały wielowiekowe, emocjonalne i duchowe oraz funkcjonalne i przestrzenne więzi z klasztorem OO. Bernardynów poprzez aktywny udział w jego życiu religijnym, artystycznym i naukowym oraz w obchodach jubileuszu 400-lecia fundacji Sanktuarium i miasta. Nawiązane zostały kontakty biznesowe i młodzieży szkolnej z partnerami z sąsiednich krajów, a poprzez popularyzację programów integracji europejskiej nawiązana została gospodarcza i kulturalna współpraca z zagranicą.
Gościliśmy znakomite osobistości: Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Kalwarii Zebrzydowskiej, Benedykta XVI, Prezydentów Lecha Wałęsę, Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Dudę, przedstawicieli Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, reprezentantów władz państwowych i wojewódzkich, światowej sławy naukowców i najwybitniejszych artystów

Twórczość
 • Dzieje samorządu miejskiego miast powiatu wadowickiego 1945-1950 / Augustyn Ormanty Kalwaria Zebrzydowska  "Calvarianum", 2001. - 67 s
 • Modele poprawy poziomu cywilizacyjnego mieszkańców gminy na przykładzie regionu wadowickiego / Augustyn Ormanty.
  Kraków : "Calvarianum", 2003. - 77 s
 • Polska gmina wobec wyzwań XXI wieku / Augustyn Ormanty.
  Kraków : Wydawnictwo Profesja, 2007. - 40 s
 • Rozwój samorządu terytirialnego w regionie wadowickim / Augustyn Ormanty.
  Kraków : Calvarianum, 2003. - 216 s.
 • Z historii ochotniczych straży pożarnych : gmina Kalwaria Zebrzydowska (1880-2003) / Augustyn Ormanty.
  Kraków : Calvarianum, 2004. - 123 s
 • Z przeszłości dalszej i bliższej : szkice z historii regionalnej Ziemi Wadowickiej / Andrzej Nowakowski, Augustyn Ormanty.
  Wadowice : "Grafikon", [2002]. - 30 s
 •  
Kompetencje

Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
 • Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 • Gospodarowanie mieniem komunalnym.
 • Wykonywanie budżetu.
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.
 • Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 • Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
Kontakt

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

dr hab. inż. Augustyn Ormanty tel. (sekretariat): 33 8766 218, 33 8766 006

W sprawie skarg i wnioskówBurmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przyjmuje:

- w środy w godzinach 7.30 - 15.45.

Gabinet Burmistrza Miasta mieści się na parterze Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zarządzenia

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,310408,2018-2023.html ↗

Sprawozdania

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,332693,2018-2023.html ↗

Obwieszczenia

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,m,330825,2020.html ↗

{"register":{"columns":[]}}