W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stawki opłat

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełm

Na podstawie uchwały LXIX/546/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty od dnia 1 lutego 2023 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Chełm.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez miasto Chełm od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 19,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ustalono też podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 76,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Uchwałą Nr XVIII/161/19 z dnia 29 listopada 2019 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w części 10% należnej opłaty.

Uchwałą nr XIII/139/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. zwalnia się w części 50 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Uchwałą nr LXXI/563/23 Rady Miasta Chełm z dnia 12 stycznia 2023 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnienie to wynosi 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, wchodzącego w skład rodziny wielodzietnej.

Stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych:

Na podstawie uchwały nr LVI/473/22 Rady Miasta Chełm z dnia 28 kwietnia 2022 r., od dnia 1 czerwca 2022 roku, miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbieranymi selektywnie - odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, za worek lub pojemnik o określonej pojemności wynoszą:

1) za worek o pojemności 60l - w wysokości 10,00 zł,
2) za pojemnik o pojemności 110l - w wysokości 18,00 zł,
3) za worek lub pojemnik o pojemności 120l - w wysokości 20,00 zł,
4) za pojemnik o pojemności 140l - w wysokości 23,00 zł,
5) za pojemnik o pojemności 240l - w wysokości 40,00 zł,
6) za pojemnik o pojemności 360l - w wysokości 60,00 zł,
7) za pojemnik o pojemności 1100l - w wysokości 176,00 zł,
8) za pojemnik o pojemności 1500l - w wysokości 240,00 zł,
9) za pojemnik o pojemności 2,2m³ - w wysokości 352,00 zł,
10) za pojemnik o pojemności 2,5m³ - w wysokości 400,00 zł,
11) za pojemnik o pojemności 5m³ - w wysokości 800,00 zł,
12) za pojemnik o pojemności 7m³ - w wysokości 1120,00 zł.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Miasto zobowiązane będzie naliczyć podwyższoną stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

  •         dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stawka podwyższona wynosi 76 zł od jednego mieszkańca,
  •         dla nieruchomości niezamieszkałych stawka podwyższona wynosi czterokrotność stawki podstawowej.

Termin wnoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Informujemy, że od lutego 2023 roku w celu usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości otrzymał w lutym 2023 roku indywidualny numer rachunku, w przesłanym pocztą zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty.

W razie jego nieotrzymania lub zagubienia, numer indywidualnego rachunku bankowego można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm przy ul. Wołyńskiej 57C lub dokonać płatności na dotychczasowy ogólny rachunek bankowy:

05 1240 2223 1111 0010 5009 8337

Wpłacając na ogólny numer rachunku w tytule opłaty należy wpisać:

Opłata za GOK, imię i nazwisko lub firmę oraz adres nieruchomości lub przypisany numer karty kontowej 

Odbiorca przelewu:
Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

.

"Deklaracja śmieciowa", pozostałe dokumenty oraz informacje dotyczące ich składania oraz opłat znajdują się w zakładce "Załatw Sprawę" w podsekcji "Odpady komunalne". Więcej TUTAJ.

Materiały

UCHWAŁA NR LXXI/564/23 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uchwała​_LXXI​_564​_23​_-​_poz​_291​_-​_wzór​_deklaracji​_2023.pdf 0.46MB
UCHWAŁA NR LXXI/563/23 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
uchwała​_LXXI​_563​_23​_-​_poz​_290​_-​_ulga​_rodziny​_wielodzietne.pdf 0.16MB
UCHWAŁA NR LXIX/546/22 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Chełm
uchwała​_LXIX-546-2022​_-​_poz​_32.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR LVI/473/22 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
uchwała​_LVI​_473​_2022​_-​_poz​_2566​_niezamieszkałe.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}