W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Bon energetyczny od lipca do grudnia 2024 r.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o wypłatę bonu energetycznego,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: 
  • oświadczenia wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym), za pośrednictwem:
  • Portalu ePUAPhttps://epuap.gov.pl
   Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku: /mops_szczecinek/SkrytkaESP
  • aplikacji mObywatel (wniosek opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego) – w przypadku udostępnienia usługi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89 – w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data nadania wniosku.

Termin i sposób załatwiania

Termin składania wniosku: od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Postępowanie kończy się wydaniem informacji o przyznaniu bonu energetycznego, która jest przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.
W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, informację można odebrać przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku.
Odmowa przyznania bonu energetycznego, korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego, uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Inne informacje

Bon energetyczny jest świadczeniem jednorazowym i przysługuje jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Formularz wniosku dostępny w MOPS przy ul. Koszalińskiej 89 lub w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Wiejskiej 4. (po opublikowaniu wzoru przez ministra właściwego do spraw energii)

Wypłata dodatku nastąpi jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2024 r. 

Wysokości bonu energetycznego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe - 300 lub 600 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe - 400 lub 800 zł* 
 • gospodarstwo 4-5 osobowe - 500 zł lub 1000 zł* 
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 600 zł lub 1200 zł*

Podwyższona kwota bonu energetycznego przysługuje gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu, w przypadku wpisania lub zgłoszenia po raz pierwszy. 

W przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę” tj. świadczenie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten wypłacany jest osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Należy pamiętać o wpisaniu w druku wniosku adresu poczty elektronicznej – na ten adres będzie wysłana informacja o przyznaniu bonu energetycznego.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

Materiały

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego wraz z załącznikami
BE-wniosek.pdf 0.55MB
{"register":{"columns":[]}}