W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podstawy prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego (Miasta Szczecinek) działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek został utworzony przez Miejską Radę Narodową w Szczecinku uchwałą z dnia 30 marca 1990 roku.

Ośrodek realizuje zadania zlecone, zadania własne gminy i zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr XVII/136/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. Ośrodek otrzymał imię Wiesławy Dudzińskiej-Stankiewicz – pierwszej kierownik MOPS w Szczecinku.

Ośrodek działa na podstawie:

 • uchwały Nr XIII(79)90 Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
 • statutu Ośrodka uchwalonego przez Radę Miasta Szczecinek.

Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Miasto Szczecinek. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powołany został do realizacji zadań samorządu gminnego określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do kompetencji Ośrodka w tym zakresie należy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
 • prowadzenie pracy socjalnej i pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego oraz usług socjalnych,
 • tworzenie i organizowanie infrastruktury pomocy społecznej,
 • sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych zadań,
 • opracowywanie strategii, programów i projektów dot. rozwiązywania problemów społecznych.
   

Ponadto oprócz zadań pomocy społecznej Ośrodek w roku 2022 realizował zadania wynikające z niżej wymienionych aktów prawnych tj.:

 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 • ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
 • ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 • ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 • ustawy z dnia 17 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
 • ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
{"register":{"columns":[]}}