W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dodatek mieszkaniowy

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 1. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 2. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal,
 3. dokument potwierdzający wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (np. jeśli wniosek składany jest w maju - wydatki poniesione w kwietniu),
 4. deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową (m.in. zaświadczenie pracodawcy, decyzja/zaświadczenie ZUS, KRUS, WBE, zaświadczenie urzędu pracy, orzeczenie sądu zasądzające alimenty, zaświadczenie komornika o wysokości przekazanych alimentów, decyzja/zaświadczenie o wysokości stypendium),  
 6. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na tzw. zasadach ogólnych za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • oświadczenie dotyczące osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o wysokości przychodu osiągniętego w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz stawce podatku.
 7. w przypadku osób posiadających tytuł prawny do gospodarstwa rolnego
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
 8. w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest złożenie dokumentu lub oświadczenia o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu,
 9. w przypadku kiedy lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym wymagane jest złożenie oświadczenia o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału.

Wnioskodawca może zostać wezwany do doręczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowe oraz deklaracji o dochodach.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające informacje i dane zawarte we wniosku i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie o przyznanie dodatku mieszkaniowego prowadzi się w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy - w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Inne informacje

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób, spełniających łącznie trzy warunki:

 • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu tj.: najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe), własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, własność innego lokalu mieszkalnego, własność domu jednorodzinnego, własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal, inny tytuł prawny, bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego albo najem socjalny lokalu;
 • spełniają kryterium dochodowe na jednego członka w gospodarstwie domowym (od 9 lutego 2024 r.): jednoosobowym - 2862,19 zł, wieloosobowym - 2146,64 zł (za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);
 • spełniają kryterium metrażowe - dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni (określonej dla danej liczby członków gospodarstwa domowego) o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Wielkość gospodarstwa Powierzchnia normatywna  Powierzchnia normatywna + 30% Powierzchnia normatywna + 50%
1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,50 m2
2 osoby 40 m2         52,0 m2 60,00 m2
3 osoby 45 m2         58,5 m2 67,50 m2
4 osoby 55 m2         71,5 m2 82,50 m2
5 osób 65 m2         84,5 m2 97,50 m2
6 osób 70 m2         91,0 m2 105,00 m2

 

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnię użytkową o 5 m2.
Normatywna powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie iż faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

Materiały

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
DM-wniosek.pdf 0.69MB
Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
DM-D1.pdf 0.37MB
Oświadczenie dotyczące sposobu odbioru ryczałtu
DM-O1.pdf 0.61MB
Zaświadczenie o dochodach
DM-Z1.pdf 0.19MB
Zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami RP
DM-Z2.pdf 0.18MB
Oświadczenie o dochodach – działalność gospodarcza (na zasadach ogólnych)
DM-O2.pdf 0.27MB
Oświadczenie o dochodach – działalność gospodarcza (ryczałt)
DM-O3.pdf 0.59MB
Informacja innej osoby uprawnionej do pobierania należności
DM-I1.pdf 0.49MB
Karta wydatków na lokal
DM-K1.pdf 0.59MB
{"register":{"columns":[]}}