W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. Becikowe miejskie

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • w przypadku wniosku złożonego przez opiekuna prawnego do wniosku dołącza się orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • w przypadku wniosku złożonego przez opiekuna faktycznego do wniosku dołącza się zaświadczenie właściwego sądu potwierdzające toczące się postępowanie o przysposobienie dziecka oraz oświadczenie o dacie objęcia opieką,
 • w przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku dołącza się odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka,
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Szczecinek lub dokument wskazujący na najem lokalu mieszkalnego w Szczecinku osób uprawnionych przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku lub inny dokument wskazany przez organ.

W celu weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczenia organ może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
  • Portalu ePUAPhttps://epuap.gov.pl
   Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku: mops_szczecinek/SkrytkaESP
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

Termin i sposób załatwiania

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez to dziecko 7 roku życia i czasu pozostawania przez dziecko pod opieką osoby uprawnionej. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Postępowanie o przyznanie zapomogi prowadzi się w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy - do jednego miesiąca; sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.
Decyzja wydania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony jest ostateczna.
Na decyzję przysługuje stronie prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • uchwała Nr V/39/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Inne informacje

Zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka finansowaną ze środków własnych Miasta Szczecinek otrzyma rodzic lub opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka, zamieszkały w Szczecinku przez nieprzerwany okres 12 miesięcy przed dniem narodzin dziecka oraz zamieszkały wraz z dzieckiem w dniu złożenia wniosku o zapomogę niezależnie od dochodów.

Zapomogę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.

Jednorazowa zapomoga wynosi 1000 zł i przysługuje na każde żywe urodzone dziecko.
W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomoga przysługuje na każde dziecko.

W przypadku gdy otrzymane świadczenie mogłoby spowodować utratę przez Zainteresowanego innych świadczeń, na wniosek osoby uprawnionej zapomoga może zostać wypłacona w kwocie niższej niż 1000 zł.

Zapomoga nie przysługuje jeżeli została przyznana osobie uprawnionej w innej gminie na podstawie uchwały podjętej na podstawie art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

Materiały

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
JZ-W1.pdf 1.49MB
{"register":{"columns":[]}}