W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w RP w związku z konfliktem zbrojnym

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu
 • wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne
 • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL – kserokopia (oryginał do wglądu)

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie o przyznanie świadczenia prowadzi się w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy - do jednego miesiąca; sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wypłatą świadczenia, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnych odmawiających świadczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Inne informacje

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

Świadczeniobiorca musi posiadać numer ewidencyjny PESEL (z symbolem UKR).

Wysokość świadczenia wynosi jednorazowo 300 zł na osobę.

Pomoc przeznaczona jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Świadczenie dotyczy obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:

 • obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego br. w związku z konfliktem zbrojnym w terytorium Ukrainy;
 • obywateli Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy;
 • za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego przez matkę, będącą obywatelką Ukrainy, o której mowa powyżej.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

 1. Wniosek o jednorazowego świadczenie pieniężne
 2. Formularz – dodatkowe osoby
{"register":{"columns":[]}}