W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
 • Portalu ePUAPhttps://epuap.gov.pl
  Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku:
  /mops_szczecinek/SkrytkaESP
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89 – w dniach i godzinach przyjmowania interesantó
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data nadania wniosku.

Termin i sposób załatwiania

Termin składania wniosku: do 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Postępowanie kończy się wydaniem informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, która jest przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.
W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, informację można odebrać przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
 • ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Inne informacje

Wypłata dodatku nastąpi jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.
Wysokości dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe - 228,80 zł lub 286,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 zł,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe - 343,20 zł lub 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe - 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

* wyższa kwota dodatku przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę” tj. dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia; minimalny dodatek będzie wynosić 20 zł.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Należy pamiętać o wpisaniu w druku wniosku adresu poczty elektronicznejna ten adres będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu do dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

Materiały

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego wraz z załącznikami
DO-1.pdf 0.55MB
{"register":{"columns":[]}}