W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Praca socjalna

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o udzielenie pomocy w formie pracy socjalnej (napisany odręcznie) lub zgłoszenie ustne do protokołu,
 • dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość oraz wiek wnioskodawcy - do wglądu,
 • inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku lub dokumentujące sytuację zdrowotną, zawodową, mieszkaniową:
 • (np.: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, decyzje PUP o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie lekarskie, udokumentowane znaczne wydatki na leki i leczenie itp.)

O konieczności przedłożenia innych dokumentów poinformuje pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
  • Portalu ePUAP https://epuap.gov.pl
   Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku: mops_szczecinek/SkrytkaESP
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
 • za pośrednictwem poczty:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Termin i sposób załatwiania

Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy pracownik socjalny MOPS w terminie 14 dni przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.
Postępowanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że Ośrodek odmówi świadczenia pracy socjalnej.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Inne informacje

Praca socjalna to forma wsparcia, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie ról społecznych.

Praca socjalna świadczona jest z osobami i rodzinami bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmacniania aktywności i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularze do pobrania

nie dotyczy

 

{"register":{"columns":[]}}