W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

Miejsce i formy składania dokumentów lub indywidualnych wniosków dłużnika

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
  • Portalu ePUAP jako pismo ogólne z urzędu – https://epuap.gov.pl
   Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku: mops_szczecinek/SkrytkaESP
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Koszalińska 89
  78-400 Szczecinek

Termin i sposób załatwiania

Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:

 • otrzymania wniosku osoby uprawnionej o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji;
 • przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na zasadach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.
Na decyzję ostateczną w której organ odstąpił od uzasadnienia przysługuje stronie prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Inne informacje

Dłużnik alimentacyjny jest to osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Osoba uprawniona jest to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Organ właściwy dłużnika to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy wierzyciela to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Rodzaje podejmowanych działań wobec dłużnika alimentacyjnego:

 • przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego - wywiad jest przeprowadzony przez organ właściwy dłużnika w celu ustalenia:
  • sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
  • jego stanu zdrowia,
  • przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej.
 • w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
  • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny (jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny),
  • informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
 • wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych następuje w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny:
  • uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
  • odmówił złożenia oświadczenia majątkowego,
  • odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
  • bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.

Nie wydaje się decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w przypadku gdy przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

 • jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:
  • składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego);
  • po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

W razie powstania zaległości w spłacie zobowiązań alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy, organ właściwy dłużnika informuje dłużnika alimentacyjnego o przekazaniu do wszystkich biur informacji gospodarczej, informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z:

 • należności powstałych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do dnia ich całkowitej spłaty.

Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w łącznej wysokości:

 • 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów,
 • 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów,
 • 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Ponadto organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

nie dotyczy

{"register":{"columns":[]}}