W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (napisany odręcznie) lub zgłoszenie ustne do protokołu,
 • dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość oraz wiek wnioskodawcy - do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego itp.),
 • inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku lub dokumentujące sytuację zdrowotną, zawodową, mieszkaniową:
 • (np.: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, decyzje PUP o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie lekarskie, udokumentowane znaczne wydatki na leki i leczenie itp.)

O konieczności przedłożenia innych dokumentów poinformuje pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Termin i sposób załatwiania

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny MOPS przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu i odbiera oświadczenie majątkowe. Odmowa przeprowadzenia wywiadu lub złożenia oświadczenia majątkowego powoduje, że Ośrodek pozostawi wniosek bez rozpatrzenia lub odmówi przyznania świadczenia.
Postępowanie potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prowadzi się w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy - do jednego miesiąca; sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna

 • ustawa dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Inne informacje

Wydanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych następuje na wniosek:

 • osoby zainteresowanej (świadczeniobiorcy),
 • w przypadku stanu nagłego - świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji ośrodka pomocy społecznej przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni, może zostać wydana kolejna decyzja w tej sprawie.

Prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania, pobytu osoby zainteresowanej w celu ustalenia, czy dochód ww. mieści się w kryterium dochodowym oraz czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową tej osoby.

Świadczeniobiorca jest obowiązany niezwłocznie poinformować MOPS w Szczecinku, o każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej oraz objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym
 2. Oświadczenie o zasobach materialnych i finansowych innych niż wymienione w Oświadczeniu o stanie majątkowym
{"register":{"columns":[]}}