W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Pomoc społeczna

Przyznanie świadczeń pomocy społecznej:

 • zasiłku stałego
 • zasiłku okresowego
 • zasiłków celowych i celowych specjalnych
 • opłacanie składek emerytalno-rentowych
 • udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
 • usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
 • kierowania do domu pomocy społecznej
 • kierowanie do ośrodków wsparcia: Dzienny Dom Pomocy Społecznej 'Złota Jesień', Środowiskowy Dom Samopomocy 'Walentynka', Schronisko dla Bezdomnych 'Zacisze'

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o przyznanie świadczenia (napisany odręcznie) lub zgłoszenie ustne do protokołu,
 • dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość oraz wiek wnioskodawcy - do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego itp.),
 • inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku lub dokumentujące sytuację zdrowotną, zawodową, mieszkaniową:
  (np.: orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, decyzje PUP o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenie lekarskie, udokumentowane znaczne wydatki na leki i leczenie itp.).

O konieczności przedłożenia innych dokumentów poinformuje pracownik socjalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Termin i sposób załatwiania

Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy pracownik socjalny MOPS przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu i odbiera oświadczenie majątkowe.
Odmowa przeprowadzenia wywiadu lub złożenia oświadczenia majątkowego powoduje, że Ośrodek pozostawi wniosek bez rozpatrzenia lub odmówi przyznania świadczenia.
Postępowanie o przyznanie świadczeń pomocy społecznej prowadzi się w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy - do jednego miesiąca; sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
 • uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (…)

Inne informacje

Prawo do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Prawo do świadczeń w formie posiłku, zasiłku celowego na żywność lub świadczenia rzeczowego przyznanego w ramach programu 'Posiłek w szkole i w domu' przysługuje osobie/rodzinie spełniającej 200% kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej.

Osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany specjalny zasiłek celowy, a także zasiłek okresowy, celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu.

Kryteria dochodowe nie mają zastosowania przy ubieganiu się o usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub skierowanie do domu pomocy społecznej.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pobyt w domu pomocy społecznej są odpłatne a zasady odpłatności regulują:

 • w przypadku domu pomocy społecznej – art. 60 i 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w przypadku usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – właściwe rozporządzenie i uchwała Rady Miasta Szczecinek.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym
 2. Oświadczenie o zasobach materialnych i finansowych innych niż wymienione w Oświadczeniu o stanie majątkowym
{"register":{"columns":[]}}