W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

(za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.)

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku,
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę określoną powyżej.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
  • Portalu ePUAPhttps://epuap.gov.pl
   Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku: mops_szczecinek/SkrytkaESP
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

Termin i sposób załatwiania

Termin składania wniosku: do 30.09.2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data nadania wniosku.
Postępowanie prowadzi się w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy - do jednego miesiąca; sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT, która jest przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.
W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, informację można odebrać przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku.
Odmowa przyznania refundacji podatku VAT wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
 • ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Osoba uprawniona do świadczenia (wnioskodawca) - to osoba w gospodarstwie domowym, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę paliwa gazowego.

Faktura ze zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania refundacji podatku VAT.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:

 • jednoosobowym nie przekracza 2100 zł,
 • wieloosobowym nie przekracza 1500 zł.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek,
 • od 1 sierpnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Faktura ze zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania refundacji podatku VAT.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

Materiały

Wniosek o wypłatę refundacji VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2023 r. wraz z załącznikami
VAT-W1.pdf 0.73MB
Wniosek o wypłatę refundacji VAT za dostarczane paliwa gazowe w 2024 r. wraz z załącznikami
VAT-W2.pdf 1.12MB
{"register":{"columns":[]}}