W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach programu 'Czyste Powietrze'

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
  • Portalu ePUAPhttps://epuap.gov.pl
   Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku: mops_szczecinek/SkrytkaESP
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89 – w godzinach pracy Ośrodka, najlepiej w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie o wydanie zaświadczenia prowadzi się w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy – 7 dni od dnia złożenia żądania wydania zaświadczenia;
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w terminie do miesiąca od dnia złożenia żądania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

Inne informacje

Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w sytuacji, kiedy dokument ten jest wymagany przez NFOŚ lub WFOŚ w celu przyznania dofinansowania, co strona poświadcza składając stosowne oświadczenie na formularzu wniosku.

Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć:

 • jednoosobowe - osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • wieloosobowe - osoba fizyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli żądanie ostanie złożone w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego żądania lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia zostanie wezwana do poprawienia żądania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem żądania bez rozpatrzenia.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

Materiały

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego – program 'Czyste powietrze'
CP-Z1.pdf 0.77MB
{"register":{"columns":[]}}