W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Rejestracja Jachtów

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów

UWAGA !!!

WŁAŚCICIELE JACHTÓW I INNYCH 
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M

Zbliża się termin utraty ważności dokumentów rejestracyjnych wydanych na podstawie „starych przepisów”. 
Właściciele jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zobowiązani są do zarejestrowania jednostek z wykorzystaniem systemu REJA 24.
TERMIN, W KTÓRYM NALEŻY DOKONAĆ POWTÓRNEJ REJSTERACJI- do 31 stycznia 2023 r. 

    Przypominamy, iż właściciel jednostki pływającej zarejestrowanej w nowym rejestrze (System REJA) jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący o:

 • zbyciu jednostki,
 • nabyciu jednostki,
 • zmianie stanu faktycznego (zmiana danych w rejestrze),
 • zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Na zgłoszenie powyższych zdarzeń właściciel ma 30 dni, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia. 
 

Karta Informacyjna 
REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M

Rejestracja odbywa się przez portal REJA24

Adres dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, właściwej do składania wniosków w sprawach dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, umożliwiający załatwianie spraw w trybie on-line przy wykorzystaniu e-Usług: 

Aplikacja Konto Interesanta

Wzory formularzy papierowych można pobrać ze strony Urzędu Morskiego w Szczecinie, korzystając z poniższego linku. 

Wzory formularzy (ze strony REJA24)

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U.2020.1500 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 763)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 248)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 157)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim (Dz. U. poz. 1908)

WYMAGANE WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W MATERIAŁACH DO POBRANIA

OPŁATY

 1. za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego- pobiera się opłatę w wysokości 80 zł;
 2. za rozpatrzenie wniosku o zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego- pobiera się opłatę w wysokości 80 zł;
 3. za rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego- pobiera się opłatę w wysokości 80 zł;
 4. za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- pobiera się opłatę w wysokości 15 zł;
 5. za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

Zapłaty należy dokonać:

 • przelewem, przekazem na rachunek bankowy:
  Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  44 1020 1332 0000 1102 0609 3282
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA.
 • bezpośrednio w kasie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (tylko gotówką)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

MIESIĄC 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Białystok, ul. Borsucza 2, pokój 9
Tel.: 85 740-39-03

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00, 
WTOREK: - PIĄTEK: 7.30 - 15.30 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 1. Obowiązkowi rejestracji podlega:
  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
 2. Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w ust. 1, nie podlega:
  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
 3. Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

[Definicje legalne]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. jednostce pływającej - należy przez to rozumieć jacht oraz jednostkę pływającą używaną do połowu ryb;
 2. jachcie - należy przez to rozumieć jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostkę pływającą używaną do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewnianą replikę statku historycznego;
 3. jachcie rekreacyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny;
 4. jachcie komercyjnym - należy przez to rozumieć statek przeznaczony lub używany w żegludze morskiej lub w żegludze śródlądowej, wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, w ramach prowadzenia działalności polegającej na:
  1. odpłatnym przewozie osób,
  2. odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
  3. odpłatnym udostępnianiu statku w celach:
   1. amatorskiego połowu ryb w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z 2017 r. poz. 60 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1137) lub
   2. rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
  4. odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą,
  5. każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu statku
   1. o ile w ramach tej działalności nie jest używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów;
 5. jednostce pływającej używanej do połowu ryb - należy przez to rozumieć jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb oraz jednostkę pływającą używaną do połowów rybackich;
 6. jednostce pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb - należy przez to rozumieć statek używany do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 7. jednostce pływającej używanej do połowów rybackich - należy przez to rozumieć statek używany do połowu organizmów żyjących w wodzie, w tym ryb i raków, wykonywanego rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi na wodach śródlądowych, inny niż jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb;

Materiały

Wademekum właściciela jednostki pływającej
Broszura informacyjna dotycząca Rejestracji jachtów i innych jednostek płynących o długości do 24 metrów
Przewodnik dla żeglarzy i amatorów jachtów
Załączniki wymagane do wniosku o rejestrację
ZAŁĄCZNIKI​_WYMAGANE​_DO​_WNIOSKU​_O​_REJESTRACJĘ.PDF 0.18MB
Wydawanie kart wędkarskich

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2019.2168 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz..U.2018.2003 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.)

Wymagane wnioski

wniosek o wydanie karty wędkarskiej 

Wymagane załączniki

 1. Zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie.
 2. Aktualna fotografia.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 4. Oświadczenie- w przypadku wydania duplikatu karty wędkarskiej

Opłaty

 • opłata 10 zł za wydanie karty wędkarskiej 
 • w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

Zapłaty należy dokonać:

 • przelewem, przekazem na rachunek bankowy:
  Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  44 1020 1332 0000 1102 0609 3282
  POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA.
 • bezpośrednio w kasie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku (tylko gotówką)
   

Termin załatwienia sprawy

miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

Białystok, ul. Borsucza 2, pokój 9
Tel.: 85 740-39-03

Godziny pracy

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00, 
WTOREK: - PIĄTEK: 7.30 - 15.30 

Materiały

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wniosek​_o​_wydanie​_karty​_wędkarskiej.pdf 0.49MB
Oświadczenie - duplikat karty wędkarskiej
Oświadczenie-​_duplikat​_karty​_wędkarskiej.doc 0.02MB
Wykaz uproszczonych planów urządzania lasów

Materiały

gm. Choroszcz
GM​_CHOROSZCZ.pdf 0.10MB
gm. Czarna Białostocka
GM​_CZARNA​_BIALOSTOCKA.pdf 0.16MB
gm. Dobrzyniewo Duże
GM​_DOBRZYNIEWO​_DUZE.pdf 0.16MB
gm. Gródek
GM​_GRODEK.pdf 0.16MB
gm. Juchnowiec Kościelny
GM​_JUCHNOWIEC​_KOSCIELNY.pdf 0.17MB
gm. Łapy
GM​_LAPY.pdf 0.16MB
gm. Michałowo
GM​_MICHALOWO.pdf 0.17MB
gm. Poświętne
GM​_POSWIETNE.pdf 0.17MB
gm. Supraśl
GM​_SUPRASL.pdf 0.16MB
gm. Suraż
GM​_SURAZ.pdf 0.16MB
gm. Turośń Kościelna
GM​_TUROSN​_KOSCIELNA.pdf 0.17MB
gm. Tykocin
GM​_TYKOCIN.pdf 0.10MB
gm. Wasilków
GM​_WASILKOW.pdf 0.16MB
gm. Zabłudów
GM​_ZABLUDOW.pdf 0.17MB
gm. Zawady
GM​_ZAWADY.pdf 0.10MB
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieleśnych

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2020.55 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021.735 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U.2019.710 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2018.2068 ze zm.);

Wymagane wnioski

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodny z art. 83 b ustawy o ochronie przyrody

Opłaty

 • zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U.2020.1546 ze zm./;
 • opłaty ustawowe zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2020.55 ze zm.);
 • w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową* 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy

 • 1 miesiąc

Miejsce załatwienia sprawy

 • 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, pokój 9
  tel.: 85 740 39 74, 85 740 39 03 

Godziny pracy

 • poniedziałek: 8.00-16.00, 
 • wtorek: 7.30-15.30, 
 • środa: 7.30-15.30, 
 • czwartek: 7.30-15.30, 
 • piątek: 7.30-15.30

 

Tryb odwoławczy

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłaty za odwołanie

 • Brak

Uwagi

 • Starosta wydaje zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

opłatę skarbową należy uiścić w siedzibie starostwa bądź na numer konta:
Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta 
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Materiały

Wniosek o Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieleśnych
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usuniecie​_drzew​_i​_​_krzewów​_z​_terenów​_nieleśnych​_.doc 0.10MB
Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom

WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

PODSTAWA PRAWNA 

 • USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY (DZ.U.2020.55 ze zm.) 
 • USTAWA Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (DZ. U.2021.735 ze zm.);  
 • USTAWA Z DNIA 16 LISTOPADA 2006 R. O OPŁACIE SKARBOWEJ (DZ.U.2020.1546 ze zm.);  

WYMAGANE WNIOSKI 

 • WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

 • kopia: zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia
 • dowód uiszczenia opłaty 

DOKUMENTY DO WGLĄDU 

 • oryginały kopii dokumentów dołączanych jako załączniki 

OPŁATY

 • WPŁATA W WYSOKOŚCI 26 ZŁ ZA WPIS ZWIERZĘCIA DO REJESTRU 
 • W PRZYPADKU SKŁADANIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA, NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ SKARBOWĄ 17 ZŁ (NIE DOTYCZY PEŁNOMOCNICTW UDZIELANYCH MAŁŻONKOWI, WSTĘPNEMU, ZSTĘPNEMU LUB RODZEŃSTWU, ALBO GDY MOCODAWCĄ JEST PODMIOT ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ). 

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać:

 1. przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku-Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów Bank PKO S.A. Oddział w Białymstoku 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 2. bezpośrednio w kasie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 • MIESIĄC  

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 • BIAŁYSTOK, UL. BORSUCZA 2, POKÓJ 9
  TEL.: 85 740-39-03

 GODZINY PRACY 

 • PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00,  
 • WTOREK: - PIĄTEK: 7.30 - 15.30  

Materiały

Wniosek
Wniosek​_o​_wpis​_do​_rejestru​_roslin​_i​_zwierzat.doc 0.05MB
Wniosek do notariusza - wniosek o zaświadczenie objęcia uproszczonym planem urządzania lasu
Zawiadomienie o zamiarze pozyskania drewna
Leśnictwo
Geologia

Materiały

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych - karta informacyjna
Zgłoszenie​_zamiaru​_rozpoczęcia​_robót​_geologicznych​_-​_karta​_informacyjna.docx 0.01MB
Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi - karta informacyjna
Zgłoszenie​_projektu​_robót​_geologicznych​_wykonywanych​_w​_celu​_wykorzystania​_ciepła​_Ziemi​_-​_karta​_informacyjna.docx 0.01MB
zgłoszenie projektu robót geologicznych
zgłoszenie​_projektu​_robót​_geologicznych.docx 0.01MB
Zatwierdzenie projektów robót geologicznych - karta informacyjna
Zatwierdzanie​_projektów​_robót​_geologicznych​_-​_karta​_informacyjna.docx 0.01MB
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej - karta informacyjna
Zatwierdzanie​_dokumentacji​_geologicznej​_karta​_informacyjna.docx 0.01MB
Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
wniosek​_o​_zatwierdzenie​_projektu​_robót​_geologicznych.docx 0.02MB
Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
wniosek​_o​_zatwierdzenie​_dokumentacji​_geologicznej.docx 0.01MB
Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny
wniosek​_o​_wydanie​_koncesji​_na​_wydobywanie​_kopaliny.docx 0.02MB
Wniosek - przekazanie dokumentacji innej
wniosek​_-​_przekazanie​_dokumentacji​_innej.docx 0.01MB
Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin - karta informacyjna
Udzielanie​_koncesji​_na​_wydobywanie​_kopalin​_karta​_informacyjna.docx 0.01MB
Przekazanie innej dokumentacji - karta informacyjna
Przekazanie​_innej​_dokumentacji​_-​_karta​_informacyjna.docx 0.01MB
Odpady, powietrze, hałas

Materiały

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Pozwolenie​_na​_wprowadzanie​_gazow​_i​_pylow​_do​_powietrza​_karta​_informacy.docx 0.02MB
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów karta informacyjna
Wydawanie​_pozwolen​_na​_wytwarzanie​_odpadow​_karta​_informacyjna.docx 0.02MB
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych karta informacyjna
Wydawanie​_pozwoleń​_zintegrowanych​_karta​_informacyjna.docx 0.02MB
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów karta informacyjna
Wydawanie​_zezwolen​_na​_przetwarzanie​_odpadow​_karta​_informacyjna.docx 0.02MB
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów karta informacyjna
Wydawanie​_zezwolen​_na​_zbieranie​_odpadow​_karta​_informacyjna.docx 0.02MB
Zgłoszenie instalacji karta informacyjna
Zgloszenie​_instalacji​_karta​_informacyjna3.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}