W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłek szkolny

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego
Wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_szkolnego-zasiłku​_szkolnego.pdf 0.12MB
Zgoda na przekazywanie stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego na rachunek bankowy
Zgoda​_na​_przekazywanie​_stypendium​_szkolnego-zasiłku​_szkolnego​_na​_rachunek​_bankowy.pdf 0.11MB
Oświadczenie o wysokości dochodu - stypendium
Oświadczenie​_o​_wysokości​_dochodu​_-​_stypendium.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.

2. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt bycia uczniem/uczennicą danej placówki (dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm, a uczących się poza miejscem zamieszkania).

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

1. Urząd Miasta Chełm (Departament Oświaty, Wydział Edukacji) – uczniowie pobierający naukę poza miejscem zamieszkania.

2. Szkoła, do której uczęszcza uczeń/uczennica na terenie miasta Chełm.

Kontakt

82 565 45 07

Stypendia za wybitne osiągnięcia

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce
Wniosek​_o​_przyznanie​_stypendium​_za​_wybitne​_osiągnięcia​_w​_nauce.pdf 0.05MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - oświata
Klauzula​_informacyjna​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_-​_oświata.pdf 0.05MB

Wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o braku nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych w semestrze za który ma być przyznane stypendium podpisane przez wychowawcę ew. dyrektora placówki oświatowej.

2. Oświadczenie o wzorowej ocenie z zachowania w danym semestrze, za który przyznawane jest to stypendium, potwierdzone przez wychowawcę, ew. dyrektora placówki oświatowej.

3. Dokumenty potwierdzające np:

- zaangażowanie się w pracę na rzecz szkoły lub środowiska

- jest laureatem konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim

- jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (plik do pobrania wyżej).

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Oświaty (Wydział Edukacji)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 45 07

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Materiały

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wniosek​_o​_dofinansowanie​_kosztów​_kształcenia​_młodocianego​_pracownika.pdf 0.09MB

Wymagane dokumenty

1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

2. Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy.

3. Kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.

4. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

5. Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu.

6. Kopie świadectwa pracy młodocianego pracownika.

7. Oświadczenie, iż pracodawca sporządza lub nie sprawozdania finansowe.

8. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

9. Kserokopia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

10. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku , w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

11. Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (KLIK).

Opłaty

Brak

Gdzie załatwię sprawę?

Departament Oświaty (Wydział Edukacji)

ul. Lubelska 65

Kontakt

82 565 45 07

Zaświadczenie o wysokości wypłacanego stypendium
{"register":{"columns":[]}}