W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stanowiska Rady Miasta

Stanowisko Rady Miasta Chełm ws. budowy południowej obwodnicy Miasta Chełm

Stanowisko Rady Miasta Chełm z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie uznania za celowe wpisanie budowy południowej obwodnicy Miasta Chełm do wykazu dróg o znaczeniu obronnym dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadności udzielenia przez Radę Ministrów dofinansowania na budowę południowej obwodnicy Miasta Chełma.

Rada Miasta Chełm z uwagi na przygraniczne, strategiczne położenie Miasta Chełm z objętą konfliktem zbrojnym Ukrainą oraz na obecne w ostatnim czasie naruszenie integralności terytorialnej granic, które miały miejsce na Lubelszczyźnie uznaje za celowe, z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz mieszkańców Chełma, udzielenia poparcia dla wpisania budowy południowej obwodnicy Chełma do wykazu dróg o znaczeniu obronnym dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, przeniesie ruch poza główne ulice miasta i ułatwi komunikację jednostek wojskowych stacjonujących na terenie tej części Województwa Lubelskiego, jak i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie południowej obwodnicy Chełma przyspieszy przemieszczanie się cywilnych przewozów tranzytowych na trasie Hrubieszów-Chełm-Lublin. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyniesie również wymierne korzyści dla mieszkańców miasta Chełm. Z pewnością utworzenie południowej obwodnicy miasta Chełm umożliwi dalsze rozwinięcie komunikacyjne południowej części Chełma oraz niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rada Miasta Chełm stoi na stanowisku, że wpisanie południowej obwodnicy miasta Chełm do wykazu dróg o znaczeniu obronnym dla Rzeczypospolitej Polskiej umożliwi dalsze procedowanie przez Radę Ministrów przedmiotowej inwestycji. Samorząd Miasta Chełm, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa może pokryć wkład własny do przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna miasta” w wysokości do 20 % planowanych kosztów związanych z budową drogi o parametrach właściwych dla jej przeznaczenia. W grudniu 2021 roku Miasto otrzymało kwotę 100 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy południowej. Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia, jest znacznie większy niż otrzymane środki a pokrycie pozostałej kwoty przez Miasto Chełm znacznie przekracza możliwości finansowe Samorządu. Z uwagi na brak dodatkowych, zewnętrznych funduszy, inwestycja nie zostanie zrealizowana. Na chwilę obecną szacunkowy koszt południowej obwodnicy oscyluje w kwocie 250-270 milionów złotych, lecz z uwagi na złożoność prac z tym związanych, kwota ta może ulec zmianie i spowodować istotną zmianę kosztorysu przedmiotowej inwestycji. Udzielenie poparcia ze strony Rządu Rzeczpospolitej dla tak kluczowego i strategicznego projektu, stanowić będzie wyraźny asumpt do umożliwienia jego finansowania ze środków państwowych oraz będzie zdecydowanym sygnałem prowadzenia strategicznej inwestycji dla regionu ponad wszelkimi podziałami, które nie mogą przysłonić kwestii bezpieczeństwa Ziemi Chełmskiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W związku z powyższym Rada Miasta Chełm zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Obrony Narodowej z prośbą o wpisanie budowy południowej obwodnicy Miasta Chełma do wykazu dróg o znaczeniu obronnym dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz uznanie za zasadne udzielenie przez Radę Ministrów dofinansowania na budowę południowej obwodnicy Miasta Chełma poprzez przyznanie adekwatnych środków, które umożliwią realizację przedmiotowej inwestycji zwiększając bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.

Materiały

Stanowisko Rady Miasta Chełm ws. południowej obwodnicy Miasta Chełm
Stanowisko​_Rady​_Miasta​_Chełm​_ws​_południowej​_obwodnicy​_M​_Chełm.pdf 0.09MB
Stanowisko Rady Miasta Chełm ws. wniosku gminy Chełm dot. zmiany granic administracyjnych

Stanowisko Rady Miasta Chełm z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie wniosku gminy Chełm dot. zmiany granic administracyjnych.

Rada miasta Chełm wyraża stanowczy sprzeciw w związku z wnioskiem grupy mieszkańców Miasta Chełm do Gminy Chełm dot. rozpoczęcia procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Chełm w zakresie przyłączenia obszaru Wolwinowa (obręby ew. 28 i 29) oraz wniosku Gminy Chełm do Miasta Chełm w sprawie przyłączenia obszaru enklawy południowej (obręb ew. 31) do Gminy Chełm.

Przewodniczący Rady Miasta Chełm

/ - / Longin Bożeński

Materiały

Stanowisko Rady Miasta Chełm ws. wniosku gminy Chełm dot. zmiany granic administracyjnych
Stanowisko​_Rady​_Miasta​_Chełm​_ws​_wniosku​_gminy​_Chełm​_dot​_zmiany​_granic​_administracyjnych.pdf 0.11MB
Stanowisko Rady Miasta Chełm ws. w sprawie pominięcia Miasta Chełm przy proponowanej budowie oraz przebiegu linii kolejowych w ramach inwestycji pn. „Centralny Port Komunikacyjny" z dnia 26 maja 2023 roku

Rada Miasta Chełm wyraża zdecydowany sprzeciw z powodu całkowitego pominięcia Miasta Chełm w przedsięwzięciu pn. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanego przez Spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarówno w mieście, jak i w regionie funkcjonuje kompleksowa infrastruktura kolejowa, która od kilkunastu lat wykorzystywana jest do transportu osobowego i towarowego za wschodnią granicę Polski. W ocenie Rady Miasta Chełm zdecydowanie bardziej zasadna byłaby realizacja połączeń kolejowych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego w rejonie Chełma, niż w obecnej lokalizacji, obejmującej rejon Białej Podlaskiej i Zamościa. Przemawia za tym zarówno argument finansowy, jak i społeczny. Infrastruktura kolejowa w Chełmie i regionie wymaga jedynie modernizacji, nie zaś budowy od podstaw – jak w przypadku wytypowanej pierwotnie lokalizacji – co znacznie obniża koszty całej inwestycji. Decyzja dotycząca realizacji przedsięwzięcia w rejonie Chełma oraz modernizacja istniejących linii kolejowych – nie zaś budowa nowych – wpisywałaby się również w oczekiwania społeczne związane z wytypowanym przez Spółkę przebiegiem trasy oraz idącą za tym koniecznością m.in. wywłaszczeń gruntów.

Ponadto Rada Miasta Chełm stoi na stanowisku, iż pominięcie Chełma przy realizacji projektu CPK wpłynie niekorzystnie na sytuację gospodarczą miasta i całego regionu. Chełm jest jednym z przykładów miast, które utraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze i przejawia przy tym wiele charakterystycznych dla tego typu ośrodków problemów, tj. m.in. depopulacja. W ostatnich latach, dzięki zainicjowanym przez samorząd działaniom oraz przy wsparciu rządowych i unijnych programów, miasto zaczęło odbudowywać swoją pozycję. Marginalizacja Chełma, w kontekście pominięcia miasta przy realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, mogłaby zniweczyć dotychczasowe starania oraz zaburzyć perspektywy zwiastujące dalszy rozwój. Utworzenie nowych, de facto konkurencyjnych, linii kolejowych łączących Polskę z Ukrainą sprawi, że Chełm oraz Ziemia Chełmska utracą wiele ze swoich dotychczasowych, wynikających z przygranicznego położenia atutów, które są również niezwykle istotne z perspektywy dalszego pozyskiwania nowych inwestorów.

Zasadność modernizacji linii kolejowych w rejonie Chełma oraz włączenie ich w projekt CPK potwierdza również sytuacja związana z wybuchem wojny w Ukrainie. To właśnie Chełm, w kulminacyjnym momencie kryzysu, stanowił jeden z głównych ośrodków pomocowych, również w kontekście realizacji transportu kolejowego – zarówno w przypadku przewozu osób, jak i towarów.

Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta Chełm zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółki Centralny Port Komunikacyjny, o uwzględnienie Chełma, a także znajdującej się na jego terenie infrastruktury kolejowej, w procesie realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego i potraktowania niniejszego przedsięwzięcia jako kluczowego dla rozwoju Ziemi Chełmskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA CHEŁM

/-/ Longin Bożeński

Materiały

Stanowisko Rady Miasta Chełm ws. CPK
Stanowisko​_Rady​_Miasta​_Chełm​_ws​_CPK.pdf 0.09MB
Stanowisko Rady Miasta Chełm z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zamiaru zamknięcia internatów

Stanowisko Rady Miasta Chełm z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zamiaru zamknięcia internatów IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.

Rada Miasta Chełm wyraża negatywne stanowisko w sprawie zamiaru zamknięcia internatów IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA CHEŁM
//--/ Longin Bożeński

Stanowisko Rady Miasta Chełm z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie konfliktu zbrojnego na Ukrainie

Rada Miasta Chełm stanowczo potępia rosyjską agresję militarną na Niepodległą Ukrainę. Wydarzenia, które rozgrywają się tuż za naszą wschodnią granicą, budzą nasz zdecydowany sprzeciw.

Rada Miasta wyraża całkowitą solidarność z Narodem i władzami Niepodległej Ukrainy, które padły ofiarą niczym nieusprawiedliwionego, bezprawnego i brutalnego ataku.

W tym trudnym czasie potwierdzamy naszą solidarność i kierujemy nasze myśli do mieszkańców oraz władz miast partnerskich – Łucka oraz Kowla.

Rada Miasta Chełm zapewnia jednocześnie, że chełmski samorząd, pod nadzorem administracji państwowej, prowadzi skoordynowane działania, których celem jest zapewnienie wymiernego wsparcia i pomocy dla obywateli Ukrainy szukających schronienia na terenie naszego Państwa.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA CHEŁM

/-/ Longin Bożeński

Materiały

Stanowisko w sprawie konfliktu zbrojnego na Ukrainie
STANOWISKO.odt 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}