W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 • do wniosku należy dołączyć:
  • 'Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania' osobno dla każdej osoby przyjętej do zakwaterowania,
  • Informację do weryfikacji wniosku.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym), za pośrednictwem:
 • osobiście:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Koszalińska 89 – w godzinach pracy Ośrodka, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
  ul. Wiejska 4
  78-400 Szczecinek

UWAGA! W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Termin i sposób załatwiania

Termin załatwienia sprawy - do jednego miesiąca od dnia jego złożenia.
W sprawach świadczenia pieniężnego nie wydaje się decyzji administracyjnej oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego za zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko Miastu Szczecinek.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Inne informacje

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt, łącznie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Świadczenie dotyczy obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:

 • obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego br. w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa;
 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie i wypłacane jest z dołu, czyli za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek można składać wielokrotnie w trakcie udzielania schronienia bądź już po zakończeniu zakwaterowania obywateli Ukrainy.
Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni w określonych rozporządzeniem przypadkach:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Organ realizujący świadczenie może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

nie dotyczy

Formularz do pobrania

Materiały

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
wniosek-UKR-2.pdf 0.84MB
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
karta-UKR-2.pdf 0.67MB
Informacja do weryfikacji wniosku
informacja-UKR.pdf 0.32MB
{"register":{"columns":[]}}